Grovt djurplågeri – våga störa!

Nu har alla riksdagspartier enats om en ny brottsrubricering: Grovt djurplågeri som ska leda till fängelse. Läs Expressen och Feber.

Miljöpartiet har enligt uppgifter i media varit emot skärpta straff som botemedel, men i detta fall anses fängelsestraff spegla brottet men utan närmare förklaring från Mp till ställningstagandet. Personer som begår övergrepp på djur genom försummelser och vanvård undgår även i fortsättningen fängelsestraff när brottet inte ses som grovt. Det riskerar att fria många förövare som har råd med advokater som kan försvara gärningspersoner som istället borde låsas in och beläggas med djurförbud.

Tyvärr syns inte någon diskussion om proaktiva insatser att förebygga och förhindra djurplågeri. Djurhållare kan leva ett ensamt liv med liten kontakt med omgivningen.
Grannar och ideellt arbetande personer skulle kunna stiga fram och inleda kontakter i förebyggande syfte. Som ursäkt att inte göra det brukar många skylla på att det kan uppfattas kränkande. Vad är viktigast? Djurens omvårdnad och skydd eller ”vett och etikett” ? Svaret är givet att omgivningen, goda grannar kan göra en insats om man vill och vågar.

Folkomrösta om EU:s stödpaket!

Stödpaketet på 750 miljarder euro kuppades igenom av EU-ledarna i förhandlingar under juli i år. Sveriges EU-avgift kommer därmed att öka till 45 miljarder kronor om året. EU-nämndens ordförande Åsa Westerlund (S) ska enligt TT och SVT ha meddelat att Stefan Löfven är fri att godkänna förslaget. Sveriges förhandlare, statssekreteraren Paula Carvalho Olovsson ska ha godtagit förslaget.

Svenska skattebetalare har anledning att fråga:
1. Vem fan är Paula Carvalho Olovsson?
2. Vad fan får vi för pengarna?

Sättet att formulera frågan har vi lånat från förre Scania-chefen Leif Österlund, som uttryckte sig rättframt utan omsvep när han fick en fråga om skatter. Den här gången är frågor om skatter och EU-avgiften extremt viktiga eftersom svenska skattebetalare nu riskerar att digna under skatteoket än mer under all framtid. Dessutom förskjuts makten från Sveriges riksdag till EU:s organ att beskatta och använda skattemedel.

Har de politiker som deltagit i denna beslutsprocess om EU:s stödpaket särskild förmåga att bedöma och besluta? Det finns inget som tyder på det. Tvärtom har de visat brist på omdöme när de inte ens försökt föra en diskussion med folket som kommer att få bära konsekvenserna. Har de ens diskuterat frågan med folkets representanter, dvs riksdagen? Grundpelare i svensk demokrati är:

”Svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta utövas av Riksens ständer allena vid allmän riksdag.” — Regeringsformen, 1809
”Riksdagen beslutar om skatter och avgifter till staten samt om statens budget.” — Regeringsformen 1974, 9. kap, 1 §

Det rätta är nu att besluta om och utlysa folkomröstning om Sveriges del i EU:s stödpaket snarast! Om Sveriges folk och riksdag säger nej, då faller hela frågan om EU:s stödpaket till följd av EU:s regel om enhällighet.

Blir det (mycket) värre i höst?

Problemen är stora och många runt om i världen. Hur kan världen beskrivas sommaren 2020 under pågående coronakris? Coronakrisen har kommit utöver den klimatkris som FN och många medlemsländer förfäktade vid Pariskonferensen. EU-ländernas stödpaket förhandlas där utgången inte är given. Därutöver finns Mellanösternkris som på nytt kan blossa upp. Mänga regionala kriser och krig pågår sedan decennier med svältkatastrofer som rapporteras i media. Det fanns redan före corona oerhört många och stora problem. I dagarna har en beräkning gjorts av USA:s nedgång i bruttonationalprodukt andra kvartalet 2020.

Det största ekonomiska raset i USA:s historia är ett faktum. Under årets andra kvartal krympte bnp med en tredjedel – 32,9 procent – mätt på årsbasis.

Källa: Global Politics.

En avgörande förutsättning för politikernas och opinionens bedömningar och reaktioner är medias rapportering. Kriser kan fortsätta utan att vi får veta särskilt mycket.Vem vet vilka skärmytslingar som pågår i sydkineska sjön mellan USA och Kina när världens korrespondenter vilar ut under sommaren. Augusti är semestermånad i många av Europas länder. En praktisk fråga av vikt är hur mediabevakningen fungerar under augusti. Tystnaden kan misstolkas som att lugn råder och att återhämtningen under coronakrisen tickar och går. Så behöver det alls inte vara i verkligheten. Vi kan under hösten, efter semesterperioden få nya larm om smittspridning och ekonomiska kollapser runt om i världen. Det kan bli betydligt mer obehagligt än under den våg av coronakrisen som upplevdes under våren och försommaren. På senhösten är humöret förmodligen mycket känsligare med tanke på kommande vinter (på norra halvklotet) när samhällsmaskineriet utsätts för större påfrestningar. Det kan vara värt att påminna om ett sorgligt faktum: Vi går inte längre mot sommar och sol med känslan av att det mesta ordnar sig. Ekonomisk politik har i hög grad varit inriktad på att sprida lugn och tillförsikt. Håller det eller kommer paniken krypande?

Tilläggas kan att liknande funderingar torde finnas lite varstans, men att missriktad hänsyn att inte oroa håller tillbaka frispråkigheten hos andra.

Hur greppa hela skiten?

Till alla dem som dagarna i ända, mer eller mindre, försöker få en helhetsbild av politiken föreslås följande:

Hur kan Löfven vara nöjd med EU:s återställningsplan?

Myndigheternas politisering efter – 68

Båda debattörerna har en lång karriär bakom sig och förhoppningsvis också framför sig. Har olika bakgrund. Rune Lanestrand, 82 har varit och är småjordbrukare och politiker, i ungdomen centerpartist på vänsterkanten. En gång i tiden hade centerns vänster nära samarbete med vpk, inte minst i frågor om glesbygd. Nu tillhör Lanestrand en kategori tänkare som står över partigränserna. Karl Olov Arnstberg, 77 har också lång karriär, först i livets skola som taxiförare, sedan som författare, sedan som etnologiprofessor som väckte protester för sin raka beskrivning av romer, som bedrev ”mindre sympatisk” verksamhet.

De har båda mycket att tillföra dagens debatt. Genom att ha uppnått hög ålder behöver de inte längre ängsligt tänka på vad folk ska tycka om deras göranden och låtanden. Faktum är att de genom sin breda (kritiker säger svepande) kritik och verklighetsbeskrivningar ger lyssnare och läsare möjlighet att greppa hela skiten, dvs bred förståelse av samhälle och problem. Åtminstone Arnstberg försvarar populism som någonting bra, dvs att föra folkets talan. Det gör också Lanestrand i sin gärning men utan att använda begreppet populism som de flesta av oss vill ställa i giftskåpet.

Lars Bern på Swebbtv

Om du ska se en enda video under din semester, se på denna:

Lars Bern sammanfattar några av vår tids största problem i Sverige och västvärlden på ett fängslande sätt. Du kommer att känna igen allt han säger och du kommer att häpna över den klarhet som hans framställning har. Det blir bara färglöst att försöka introducera denna genomgång på en timme. Lyssna!

Arbetsmiljöverket kritiseras av media

Generaldirektören i Arbetsmiljöverket tycks tro att hennes viktigaste verktyg var att trixa med information. Detta är en utbredd sjuka bland personer som nått höga chefspositioner som saknar de rätta meriterna, men där jämställdhet måste vara ledande kriterium i urvalet. Läs SVT.

Samtidigt kan alla känna sig tacksamma för att få ett modernt problem i blixtbelysning. Den största energin sätts inte på att lösa problem för coronapandemin. Huvudsaken är att göra smarta åtgärder med hjälp av information, smarta trix. När man ser och hör GD yttra sig behövs ingen större inbillningsförmåga för att inse att hon saknar kunskaper och förmåga att angripa det mycket omdiskuterade problemet med andningsskydd. Hennes repertoar har helt annat innehåll.

Corona-effekten i opinionsmätningar

Som väntat fick det största partiet S ökad andel av opinionen när en allvarlig kris blev ett faktum för svenska folket. Corona-krisen. S fick inte ökningen gratis enär de mobiliserade sina främsta företrädare som lade fram förslag om kraftfulla åtgärder för riksdagen att ta ställning till. Här hade regeringen ett stort övertag med kopplingen till statens finanser. Effekterna får komma senare och då öppnas möjligheter för kritik. Då får vi se om viljan till samförstånd består eller om något annat händer. Drömläge för opportunister!

Det kan tänkas att partierna hamnar i överbudspolitik, men det lär inte påverka förstaplatsen för S i opinionssiffrorna. När nu 1 maj firas är det slående hur lite utrymme som internationell solidaritet får i de digitala 1 majdemonstrationerna. Kännedomen och rapporteringen om förhållanden i tredje världen är låg. Däremot rapporteras om förhållanden i EU och USA. Om Kina, Indien och övriga Asien får vi inte veta mycket i svenska media. Förhållandena i Mellanöstern, Afrika och Sydamerika lär var fruktansvärda och underrapporterande. Vi vet för lite. De svenska politikerna engagerar sig starkt för Sverige vilket är bra, men världen i stort får inte glömmas bort. S bör tänka ”lätt fånget, lätt förgånget”.

Risker att utelämna partier i Corona-krisen

Under kalla krigets dagar utelämnades kommunisterna i beslut som ansågs känsliga för Sveriges relationer till västmakterna och därmed också östblocket. Principen skulle vara ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. Forskning har visat att Sverige skulle få skydd av NATO efter diplomatins medverkan. Sverige gjorde uppoffringar och tjänster i utbyte, som i signalspaning genom FRA- Försvarets radioanstalt. Det här förhållandet är välkänt sedan länge. Uteslutning av kommunisterna i försvarsfrågor var kontroversiellt men det var inte möjligt att visa på en annan handlingsväg utifrån rådande terrorbalans mellan öst och väst.

När nu regeringen ska stifta lagar för att möjliggöra snabba beslut i akuta situationer har januariregeringen öppnat för samarbete med M, men inte V och SD. Detta kan skapa grogrund för spekulationer om att Corona-koalitionen vill kunna mörka. I det korta perspektivet behöver det inte vara ett stort problem. Men när och om dåliga beslut fattas i samband med Corona då får SD möjlighet att kritisera. Teoretiskt även V. Det vore mycket olyckligt. Men å andra sidan kan det ur demokratisk synpunkt vara en vinst att skapa utrymme för demokratisk kritik. KD har hittills lämnats utanför denna diskussion. Här slås en kil mellan M och KD, något som borde ses som sekundärt i ett sammanhang som ser ut som den svåraste krisen i modern tid.

PS: SvD rapporterade kl 18:43 tisdagen den 7 april:

Efter långa partiledaröverläggningar fick regeringen på tisdagen samtliga riksdagspartiers stöd för en krislag som tillfälligt ger regeringen ökade maktbefogenheter att stänga ned exempelvis restauranger och kommunikationer.

Vad är en lögn?

Swebbtv och andra som definierar sig som alternativmedia har mycket att säga om andra media, ofta kallade gammelmedia. Vi kan se gränsdragningen till gammelmedia som en konfliktlinje. Alternativmedias roller och fördelningen av roller var en del i diskussionen i en paneldebatt den 28 november.

Det råder ingen tvekan om att deltagarna ansåg att gammelmedia ägnar sig åt lögner i betydande omfattning. Swebbtv anser att det i första hand gäller tre samhällsområden: migration, skola och sjukvård. Lögn har – vad många av oss tror – varit förkastligt under hela vår livstid och så långt det kollektiva minnet når. Därför är det högst motiverat och stanna upp för att reflektera över påståendets giltighet som det framställs av alternativmedia.

Vi kan förmodligen ganska lätt ena oss om att många skildringar och påståenden om migration, skola och sjukvård legat nära eller gått över gränsen för vad vi i vår sociala kontext håller för troligt eller som sant. Förnekandet av sambandet mellan migration och brottslighet som gjorts i public service och privata media har sedan ett par år blivit omöjligt att kvarhålla. Var det lögner som fördes fram? Skolan är inte på den kvalitetsnivå som politiker och administratörer påstått. Lögner? Pisa-undersökningen är en av många tecken på envist ljugande. Sjukvården är i djup kris, nu med desperata insatser för att omstrukturera för att i första hand minska ekonomiska underskott. Var flaggskeppet Karolinska dödsdömt från början men som hölls under armarna med lögner som stöd från gammelmedia? Svenska Dagbladet som är ett gammelmedium gav tidiga varningssignaler med väl underbyggda analyser långt före alternativmedia.

Med facit i hand kan man komma fram till att lögner, eller icke-professionella bedömningar fick alltför stort utrymme i gammelmedia. Det känns därför inte omoraliskt eller förhastat att tala om lögner i dessa sammanhang. Men har då alternativmedia haft ett mer realistiskt synsätt ifråga om migration, skola och sjukvård? För närvarande ser det faktiskt ut att vara så. Men vi kan inte vara så övertygade om det innan vi följt utvecklingen, låt säga 10 år ytterligare. Då bör vi kunna se om migrationen, som en del anser, skapat ny livsluft åt näringslivet och att brottsligheten kunnat minimeras. Vi bör kunna se hur Pisa-resultaten utvecklats och om ungdomsarbetslösheten kunnat sänkas till samma nivå som andra kategorier. Sjukvården kommer att kunna utvärderas med kalla siffror, men vi måste akta oss för lögner om det mänskliga lidandet, t.ex det som varit med köer till kritiska operationer.

SD:s landsdagar 2019

Aftonbladet tillerkänner SD succé efter sina Landsdagar 2019. Det är alldeles för vagt som analys och framtidsbedömning. Landsdagarna kan kallas segerparad för kommande ledare, både män och kvinnor. Det intrycket kunde man få i SVT:s sändning idag från Örebro. Talarna och alla de som skymtade i publiken såg väldigt prydliga och paranta ut, beredda att ta ansvarsfulla poster i politik och förvaltning. Talarna behandlade bl.a ett program för jämlikhet i partiet, något som presenterades väl. Om jämlikhet för kvinnor och män kommer att genomföras återstår förstås att se.

Aftonbladet uppför sig som taktiska säljare som jobbar i två steg. Först erkänner de vad som är uppenbart för alla, i alla fall en majoritet av läsare och åskådare. Sedan påstår Aftonbladet att ”svårigheterna börjar på måndag” med en kort populistisk motivering vilken kan uppfattas som att det bara kan gå åt ett håll, nämligen åt helvete. Detta är ett önsketänkande och en taktisk felbedömning av Aftonbladets Ingvar Persson. Det kan lika gärna vara så att politiken nu har nått sin peripeti, sin brytpunkt. SD:s landsdagar 2019 med sina laddade ledarämnen på parad visar på en trolig fortsättning som sträcker sig en bra bit in i i framtiden, inte bara för nästkommande månader.

Runt om i Sverige är det troligen många som sörjer, och många som gläds över vad som manifesterats på den politiska arenan idag.