Tillsyn av Fagerliden

I ett försök att undvika rättsliga konsekvenser och medial uppmärksamhet, har länsstyrelsen i stillhet utfört tillsyn med Ragn-Sells Fagerliden AB som ”initierare”.

Läs tjänsteanteckningen här

Ärendet med en sk. tjänsteanteckning har lagts ut på länsstyrelsens webbdiarium. Detta tyder på att haveriet som inträffade 2009 nu efter fem år fortfarande inte åtgärdats på ett tillfredsställande sätt. Plastduken som används i dammar och under deponierna med farligt avfall är av undermålig kvalitet. Detta har vi påtalat genom formella anmälningar och överklaganden alltsedan starten 2006 och storhaverierna 2006 och 2009. Länsstyrelsen och Ragn-Sells med sin listiga advokat leker med stora miljörisker genom att vägra inse allvaret. Omfattande åtgärder som kostar pengar måste vidtas och det försöker man undvika genom att försöka förneka problemen. 

Ett överklagande av beslut från länsstyrelsen ligger nu för avgörande i Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt.

Spel med miljörisker – nu Sveaskog

De stora skogsbolagens förehavanden inbjuder lätt till allvarlig kritik pga. deras spel med miljörisker.

Denna gång är det Sveaskog som tagits på bar gärning att gödsla med avloppsslam i pelleterad form. Ett annat fall är Länsstyrelsen som tillåter Ragn-Sells att lägga avloppsslam som topptäckning på bergen med farligt avfall som lagts upp hos Ragn-Sells Fagerliden, Robertsfors. Utan framgång har vi klagat hos Länsstyrelsen som inte ens velat begära analys av de massor med avloppsslam som lagts upp hos Ragn-Sells Fagerliden AB.

När nu Sveaskogs förehavanden ska undersökas är orsaken den svidande kritik som Skogsstyrelsen har utdelat mot Sveaskog. Läs på ATL här. Avloppsslam innehåller allt som går ut i avloppen, smittämnen, tungmetaller och medicinrester. Och allt äckligt onämnbart på sin långa vandring tillbaka till människor, djur och natur.

När Mark- och miljödomstolen avgjort målet mot Sveaskog kan det vara dags att på nytt rannsaka Länsstyrelsens undfallenhet när det gäller Ragn-Sells. Företagets chef har framhållit hur fint det blir efter sluttäckning av en avfallsanläggning. ”Utmärkta platser för jakt”, framhöll koncernchefen Erik Sellberg våren 2006 när vi hade telefonkontakt om anläggningen i Robertsfors. Det var en av de erfarenheter som väckte vår djupa misstro till företaget. Marken med gräs, buskar och träd som gödslats med avloppslam kommer med all sannolikhet att överföra farliga ämnen som tungmetaller och medicinrester till älgar, rådjur och annat vilt. Det brydde sig inte Ragn-Sells om. Det brydde sig inte Länsstyrelsen om. Det brydde sig inte Sveaskog om. Men nu har Skogsstyrelsen gett svidande kritik mot det skogsbolag som förre statsministern Göran Persson är styrelseordförande i.

P.S.

Umeå Kommun med sitt reningsverk borde tala med en uppfinnare i Lund som nyligen fått ett Europapatent som gör rötning av slam säkrare och produktionen av biogas effektivare. Då kan kommunens deponering av avsloppsslam hos Ragn-Sells förhoppningsvis upphöra.

Svarstider hos länsstyrelsens miljöenhet

Tror du till äventyrs att länsstyrelsen har en förutsägbar svarstid på skrivelser?

Vi har tvingats konstatera att det inte finns normer eller administrativa rutiner för ärenden som gäller tillsyn av RagnSells Fagerliden, anläggning för farligt avfall.

Att vi måste vara oroliga för RagnSells verksamhet vet vi efter åtta år, två stora haverier med mycket läckage och stora utsläpp till vattendrag och våtmarker. Därtill flera fall av misstänkta miljöbrott där varken vi, åklagaren eller tillsynsmyndighet lyckats nå ända fram. I april 2014 fick vi tillgång till miljörapporten för 2013. Miljörapporten ska redovisa verksamheten vid anläggningen, särskilt hur villkoren för tillståndet efterlevs. Det gäller bl.a analysvärden för tungmetaller och arsenik.

Vi läste och kommenterade rapporten inom en vecka med sju tydliga kritiska frågor på vilka vi begärde svar. Sedan har vi fått påminna, påminna, påminna och påminna myndigheten som inte har respekt för oss som sakägare eller drabbade. Till slut fick vi besked av enhetschefen att ”målsättningen var att ge svar före semestern”. Men utan att tala om när handläggarens semester infaller… Och det var bara en målsättning… Vi kan vara tvingade att vänta till slutet av året för att få svar på våra sju allvarliga punkter i vår kritik av RagnSells miljörapport 2013.

(S) och (C) stretchar inför 2014

Valrörelsen inför 2014 tycks ha tagit sin början i Robertsfors. Vid kommunstyrelsens möte den 22 oktober redogjordes för den ekonomiska rapporten aug-sept 2013. Kommunalrådet Patrik Nilsson (s) talar om ett ”positivt resultat på ca 9,3 miljoner kronor”.

Då kan man fråga sig om inte kommunalrådet medverkat till ett dåligt budgetarbete när avvikelsen blivit så stor! Ingen förklaring till avvikelsen lämnas. Ändå tycker kommunalrådet att det är ”mycket glädjande”. 9,3 miljoner kronor kan lätt omvandlas till valfläsk med ord.

Lars Bäckström (c) var kommunalråd i den förra regeringen som gjorde Robertsfors känt som Sveriges giftigaste plats 2006 genom anläggningen för farligt avfall, RagnSells Fagerliden. När det gäller skolan har förra kommunalrådet medverkat till nedläggning av byaskolor och nedrustning/nedläggning av gymnasieskolan.

Nu inför 2014 säger sig Lars Bäckström (c) ömma för barnen och skolan genom att skapa en åtgärdsplan mot gifter. Så går det till i ”Sveriges bästa kommun” som skylten säger ovanför entrén till maktens boning i Robertsfors.

Kräv analys av skitjord!

Länsstyrelsen i Västerbotten tillåter slam till RagnSells Fagerliden, Robertsfors, utan analyser!

På Gotland är man troligen mer uppmärksamma på problemen med tungmetaller. Frågan om analyser på den s.k. skitjorden har ställts till länsstyrelsen Västerbotten, Magnus Langendoen. Han har hittills tillbakavisat kraven på analyser som har ställts.

Läs mer på sr.se

Så här går det till att anmäla ett miljöbrott!

Att anmäla till länsstyrelsen är en omväg och det är inte säkert att länsstyrelsen reagerar. Länsstyrelsen Västerbotten har haft hela året på sig att ingripa, men inget har gjorts från deras sida vad vi vet. Här är svaret från Åklagarmyndigheten:

Hej
Vi har mottagit och registrerat din anmälan gällande RagnSells Fagerliden AB. Ärendet har fått nummer AM-137212-13, åklagare är Christer B Jarlås, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, enhet Östersund.

Här är anmälan anmälan från SäkraMiljön:

Till: Jarlås Christer b; 840 Reg Riksenheten för Miljö-och Arbetsmiljömål
Ämne: Villkorsbrott RagnSells Fagerliden AB, Robertsfors kommun

Hej
I miljörapport 2012 för RagnSells Fagerliden AB står att man mottagit oljehaltigt slam. Konsult Göran Bergström, WSP Samhällsbyggnad, Umeå har på vårt uppdrag läst rapporten i första och andra versionen och har yttrat följande med hänvisning till MÖD:s dom M 3546-10: ”Av den bifogade domen framgår det ju att RagnSells fick tillåtelse att använda de material som de anmälde i sin anmälan 2009. Av domskälen kan man läsa att eftersom det är anmält och inte bedöms medföra några miljömässiga konsekvenser så därför kan anmälan accepteras. Men poängen är att oljehaltigt slam med EWC-kod 13 05 08 har aldrig anmälts, och eftersom det inte finns nämnt i domen är det fel att ta emot det. Av länsstyrelsens brev 2010-05-10 framgår att det inte får föras in några andra material än de som är uppräknade. Det beslutet har fortfarande grund trots MÖDs beslut.” På grund härav överlämnas ärendet till miljöåklagaren.

Bilagor: Dom_Hovratt_2011-03-23_M 3546-10.pdf och Lst_Beslut_anm_deldom_2005-09-29_2010-05-10.pdf

Hovrättens dom i RagnSellshärvan – grov ekonomisk brottslighet

Den förra leverantören till RagnSells och de förra RagnSellscheferna i Västerbotten överklagade domen från den 21 juni 2012 i Umeå tingsrätt. Artiklar om detta finns här.

Hovrätten för övre Norrand har avkunnat dom den 27 mars 2013. Domen avser grovt bokföringsbrott med mera, bestickning och mutbrott. Påföljden är fängelse i ett år för en av personerna. För de övriga två är påföljden villkorliga domar och böter. Domstolen är enig i beslutet. Läs domen här (pdf).

Medicinrester i avloppsvatten och avloppsslam

Lena Ek, Sveriges miljöminister har i intervju idag fått stå till svars för regeringens dubbelspel när det gäller krav på rening med avseende på medicinrester. Sverige har ställt krav att EU ska införa strängare lagstiftning men utan framgång. Ändå är regeringen inte beredd att leva som man lär här hemma. Lagstiftningen förändras nämligen inte i Sverige, vilket innebär att medicinrester fortsätter att skada fisken och miljön. Det har man forskat om i Umeå. Läs här.

Även de senaste turerna om RagnSells Fagerliden, Robertsfors har berört frågan om medicinrester i den s.k. skitjorden som i stora volymer har förts till anläggningen och den deponicell som sluttäckts. Länsstyrelsen har trots anmodan vägrat att begära analysprotokoll på skitjorden som bl.a påstås innehålla medicinrester som riskerar att läcka ut i recipienten av lakvatten. 

Ny dom med lägre gifthalter för avfallsanläggning nordost om Uppsala

Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt, har nyligen avkunnat en dom i ett miljömål (Dom_M1571-07_2012-11-30.pdf) som har paralleller till dom i Mark- och miljödomstolen, Umeå Tingsrätt.

Domen gäller Hovgårdens avfallsanläggning, Uppsala kommun. Verksamhetsutövare är Uppsala Vatten och Avfall AB. Haltvillkoren för denna anläggning Uppsala är betydligt lägre än för RagnSells anläggning i Robertfors (Dom_4903-04_2012-06-20.pdf)

Vi tar domen i Nacka Tingsrätt om Hovgården som ytterligare ett tecken på att Högsta domstolen har skäl att bevilja prövningstillstånd för vår överklagan av dom TUM M4903-04 gällande RagnSells Fagerliden AB.

Tredje intervjun av WSPs Göran Bergström

WSP Samhällsbyggnad har biträtt SäkraMiljön.nu och Urban Zingmark igen.

Kommer domstolsväsendet se till att villkoren blir likvärdiga i Södra Sverige och Norrland för avfallsanläggningar? Nu jobbar RagnSells Fagerliden i Norrland med andra villkor än vad de har i Södra Sverige. I Robertsfors har man tillstånd för högre utsläpp med åtföljande högre risker för vattendrag och våtmarker.

Göran Bergström, WSP svarar på fler frågor.

Den förra intervjun hittar du här.