Universitetet vid Frescati i Stockholm ger spökhuskänsla

När jag skulle hämta en bok idag från biblioteket blev jag glad när jag fann boken om Karl Poppers vetenskapsteori. Boken ifråga kom 2016, jag fann i den litteratur som ordnats årgångsvis i långa rader, i en egen avdelning. Uppställning i årgångar med årtal och löpnummer på bokryggarna gör det betydligt lättare att finna vad man sökt och funnit i Libris.se. Exemplaret var förlagsnytt och oläst. Det finns förmodligen en massa böcker på detta bibliotek som tillhandahålls av byråkratiska skäl, utan tanke huruvida någon kommer att låna boken eller ens bläddra i den. Där skulle man kunna göra en mätning med hjälp av slumpvis valda böcker i ett urval för att skatta antalet jungfrueliga bokexemplar på Frescatibiblioteket. I de stora lokalerna fanns endast enstaka studenter, i caféet fanns ett fåtal. Men caféet såg ändå befolkat ut, trots allt. Där pillar man på sin smartphone mer än man tittar i böcker.

På utvägen från A-huset passerade jag en grupp på flera medelålders män iförda gula skyddsvästar som var inbegripna i livlig diskussion med en kvinna med cykelhjälm i övre medelåldern som stödde sig på sin cykel. Just när jag passerade kunde jag inte undgå att uppfatta vad diskussionen handlade om. Jag hörde henne utropa till männen ”…jag studerar på universitetet som pensionär, jag…”. På väg mot bilen, i jämnhöjd med kvinnan på ena sidan, männen i gula skyddsvästar på andra sidan, höjde jag med stolhet handen och utropade ”…det gör jag också…”. Detta fångade kvinnans uppmärksamhet som ivrigt började ställa frågor om vad jag studerade på äldre dagar, och vad jag gjort i unga år. Och bäst och mest var hennes sprudlande energi och entusiasm för studier, ”…det är så underbart härligt att studera…”. Så där stod vi två pensionärer som blivit studenter på äldre dagar, där inga unga studenter fanns inom synhåll i de spöklikt tomma lokalerna och omgivningarna på campus Frescati.

Djurförbud för bonde i Bjurholm

Efter upprepade fel i skötsel av mjölkor får nu bonden i Bjurholm djurförbud. Veterinärer har under mer än två år försökt se till att bonden att genomföra åtgärder, utan framgång.

Felen som upptäcktes redan den 23 augusti 2019 var bl.a dessa:

  • Samtliga ungdjur var för tunna i hullet. De var små för sin ålder och dåligt musklade vilket tyder på att de brutit ned sina muskler för att kunna upprätthålla basala kroppsfunktioner.
  • Fodret som användes var av mycket dålig kvalitet och hade tydliga inslag av mögel. De flesta djuren hade diarré.
  • Flertalet djur hade gödselpansar.
  • En ko visade tydliga tecken på smärta, den låg ner och ville inte resa sig. Kon hade fått sår på kroppen. När kon föstes upp ville den inte räta ut eller stödja på sitt vänstra bakben. Kon avlivades senare under kontrollen.
  • En annan ko hostade och hade svårt att andas. Kon stod med halsen utsträckt för att underlätta andningen. Vid andningen uppstod missljud. Även denna ko avlivades under kontrollen.
  • En kalv enligt uppgift från bonden knappt två veckor gammal, hade påverkat allmäntillstånd och var tunn i hullet. Den hade långt gången lunginflammation och avlivades på platsen.
  • Elkablar var tillgängliga för kalvarna, vilket utgör en skaderisk.

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten, 2021-01-20

Läs mer på Jordbruksverket.

Kommuner ska ges makt över vindkraft

Energimyndigheten försöker försätta demokratin ur spel genom ett nytt förslag: Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Kommunpolitiker har sedan introduktionen av vindkraft varit distanserade från kommuninvånarna i den utbredda landsomfattande kampanjen för vindkraft. Robertsfors invånare har aldrig hört talas om kontakt, värt namnet, mellan politiker och väljare. Orsaken torde vara att vindkraftsfrågan har setts som beslut för staten och investerare (ofta utländska) i första hand, något som kommunledningarna har sett som en stor lättnad. Engagemnang hos kommunpolitikerna har blossat upp när ”vindkraftspeng” utlovats för lokala projekt utan ordentlig redovisning. Löften har ställts ut före ansökan och beslut. Därför är vindkraftpengen en muta, bestickning i lagens mening. Men ännu har ingen prövning i domstol gjorts av bestickning eller muta i detta sammanhang.

Risken för mutor och bestickning minskar inte med förslaget om kommunens ökade ansvar genom att ge tillstånd eller avslag. Konflikter mellan byar och markägare kommer att öka eftersom vindkraft tänks expandera ytterligare. Ett är säkert, skadeverkningarna för människor, djur och natur kommer att öka i takt med fortsatt utbyggnad av vindkraft.

Aningslösa media om Kina och 5G

Norran är en av de tidningar som tagit in TT:s artikel om Ericssons marknadsposition i Kina.

Ericssons VD Börje Ekholm har gått fram med något som kan uppfattas som kapitalets hot mot Sverige. Det borde vara helt klart vid det här laget att kinesiska leverantörer inte uppfyller säkerhetskraven för att medverka i budgivning för 5G. Kinas makthavare har sedan länge visat att man inte respekterar svenska värderingar och ställnigstaganden. Nu finns chans att visa att svensk myndighet PTS menar allvar. Det återstår bara att makthavarna i Kina ska förstå. Svenska jobbtillfällen i Sverige påverkas endast marginellt. Det är troligt att svenska finansintressen påverkas, som familjen Wallenberg med Investor. Svenskt näringsliv förlorar på att betrakta beslutet av PTS som förhandlingsbart.

Vad svenska media skriver är deras sak. Läsarna är fria att ta ställning till om TT ska ses som nyttiga idioter för Ericssons PR-maskin.

Branden i avfall, Kagghamra, Botkyrka kommun

Vassa frågor kom från DN och TV4, och kommunens företrädare hade svårigheter att svara. Dåliga kunskaper och förberedelser att definiera undersökningssekretess. Hänvisning till pågående undersökning togs till när man blev osäker vid presskonferens den 22 januari. Kommunen hemlighöll prover som visade på miljögifter. Läs på SVT.

Med alla reportage i media om Think Pink borde myndighetspersonerna ha förstått att inget var att vänta från bolaget i form av säkerhetsåtgärder. Förbluffande att myndighetspersoner tycks ha blivit tagna på sängen den 23 december när ”högen” självantände för andra gången. Man hade ju haft en brand genom självantändning redan i november, som man lyckades släcka.

Tack vare uppmärksamhet i media igår den 28 januari i DN, Expressen, TV4, SR Ekot m.fl blev det fart på myndigheterna. Sjunger regeringen med MP sin svanesång med förslag på ändringar i lagen?

Think Pink kommer att åtalas för miljöbrott. Kommer Botkyrka kommun och dess chefer att stå till svars för försök till mörkläggning?

Personer i Sverige +65 är hotade

Ny information har spridits angående rekommendationer för olika åldersgrupper från tyska myndigheter. Det innebär att vaccin från Astra Zeneca bör uteslutande ges till personer +65. Anledningen sägs vara att vaccin från Astra Zeneca har ett dåligt testresultat för äldre. Under dagens presskonferens med FHM erkändes att detta är ”ett problem”. Det låter som ett kraftigt understatement. Nyligen kom besked om att volymen från Astra Zeneca har dragits ned kraftigt för leveranser till Sverige.

Den problematiska situationen för leveranser till Sverige visar att presskonferenser och info från FHM har saknat balans. Under snart ett års tid har FHM exercerat statistik för smittade, sjuka, inlagda på intensivvård och antal avlidna. Problemen med vaccinleveranser har varit kända en längre tid. Svenska folket och vårdpersonalen hade varit betjänta av daglig information om läget för leveranser. Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström har förekommit i korta glimtar i TV. Och då har inte den nu medvetandegjorda leverenskrisen kommunicerats fullt ut.

Alltså: Sedan årsskiftet 00/01 skulle svenska folket dagligen ha fått höra Bergström oftare och mer än Tegnell. Upphandling och logistik av stora volymer vaccin för Sveriges alla medborgare är rimligen mycket svårare än handdukar eller sjukhussängar. Tidigt 2020 gjordes en snabb insats för att upphandla respiratorer i Kina, vilket avlöpte väl bl.a tack vare skickliga medarbetare på Getinge AB. En varning var svårigheterna att anskaffa skyddsutrustning där kaos rådde i hela Sverige. När det nu gäller vaccin kan vem som helst förstå att det är oändligt mycket svårare. Och då är det bättre att informera för mycket än för litet så att inte allt förtroende går förlorat.

Partsintresse trumfar djuromsorg

Uppdrag granskning har på kort tid haft två program om djurplågeri inom mjölkproduktion och slaktdjursproduktion, senast den 20 januari.

Diskussioner i efterhand pågår med företrädare för Krav, Arla, LRF med flera. Alla talar för sin sak med bortförklaringar och total brist på ansvarstagande. Högt på böndernas maktpyramid finns LRF- lantbrukarnas riksförbund med ordföranden Palle Borgström. Han visar sig på nytt vara driven i bortförklaringarnas konst. Han hävdar att fallen med djurplågeri och vanskötsel är mycket få. UG kunde visa bilder och kopior på ett hundratal fall. Borgström vidhåller sitt påstående om att det är undantagsfall.

Det går inte att dra någon annan slutsats än att han talar i eget intresse som djurbonde med en polisanmälan som nyligen skrivits av.

UG har även gjort platsbesök och försök till intervjuer med skygga och skuldmedvetna djurbönder och mjölkbönder.

Av de intervjuer som fångats framgår tydligt att djurplågarna tycker synd om sig själva, inte om djuren. Ofta tycker djurägarna, trots omfattande bildbevis att anmälningarna och påföljderna med t.ex djurförbud varit obefogade.

Global statskupp – Konspiration¹ eller fakta?

Av Miljörealisten

Den globala statskuppen av Jacob Nordmangård är en mycket läsvärd bok. Den tar sin utgångspunkt i de maktstrukturer som finns och som förstärks genom Coronakrisen. För att citera Winston Churchill ”Låt aldrig en bra kris gå till spillo”. Coronakrisen har många dimensioner. Den involverar vad vi äter för att hålla oss metabola friska, den rymmer aspekter kring den medicinska behandlingen och framför allt – den handlar om människors rädsla för en ny okänd, icke synlig, global fiende.

Genom rädslan kan den ekonomiska och politiska makten, som i allra högsta grad är sammanbundna, genomföra åtgärder som inte hade varit tänkbara under andra förhållanden. Den klassiska devisen gäller; ju större rädsla, desto större byte. Klimat- och Coronahoten motiverar globalt samlade åtgärder. Lägg därtill terrorism och ev. kommande ekonomisk kollaps. Samtliga dessa hot har ett gemensamt, de är globala.

Boken beskriver de maktstrukturer som har byggs upp på global nivå för att möta dessa och andra globala hot. Ett arbete som har pågått sedan första världskriget och resulterat i ett antal institutioner som vi alla kanske tror speglar politikernas vilja. Inget annat kan vara mer fel. FN, Romklubben, World Economic Forum, G20-gruppen är aktörer som är starkt sammanlänkade med de globala ekonomiska krafterna. De är drivande i arbetet med Agenda 2030 som är ett överstatligt mål, som även Sverige har att inrätta sig efter.

En förutsättning för globalisterna är att man kontrollerar media. Genom plattformar som Twitter, Facebook och traditionella media säkerställer man att ”rätt” budskap förmedlas till läsarna. Den svenska pressens självcensur i t.ex klimatfrågan är slående. För tio år sedan gick det att få in avvikande åsikter i media, idag är det omöjligt, ofta med hänvisning till falsk balans, enligt den engelskspråkiga Wikipedia.

Coronakrisen är en gamechanger. Corona som medicinsk företeelse är jämförbar med Asiaten eller HongKong-influensan. Den metod som används för att kartlägga smitta, PCR-test, är mycket osäker. Men det primära är att man har fått ut budskapet att smittan kan vara livsfarlig och att det enda som hjälper är att vaccinera sig. Slutresultatet blir att de redan rika ägarna av läkemedelsbolagen blir än rikare!

Miljömässigt kommer Coronakrisen att få långtgående verkningar. Den har visat att samhället inte stannar av, trots de nedstängningar som sker. Men det leder till en fortsatt omstrukturering där de stora aktörerna kommer att fortleva, men de mindre lokala/privata försvinner. Parat med Agenda 2030 leder det oss in i ett samhälle där tillgången till energi kommer att vara mycket mer begränsad. Den gröna klimatfonden ska finansieras och operationaliseras. Det kommer att kännas i plånboken.

Vi kommer att se nya sätt att producera mat och den föda som vi kommer att inmundiga kommer att se annorlunda ut, där fluglarver och friterade insekter kan finnas på menyn. Vägen dit ser väldigt olika ut beroende från vilket håll man betraktar frågan. Monokulturer kontra diversifierat jordbruk. Återföring av näring eller konstgödsel. Tillverkning av ”konstgjort kött” eller kött från naturligt betande djur. Som biologiska varelser kommer vi att fjärma oss vår evolutionärt naturliga föda, vilket kommer att ge hälsokonsekvenser.

De största förändringarna kommer att ske avseende ägande och fördelning av ekonomiska resurser. Deutsche Bank har i sitt Konzept #19 presenterat tankegångar hur ekonomier, affärer och samhällen skall byggas upp efter pandemin. Det ger en föraning av framtiden.

Förändringarna handlar om överföringar från den äldre generationen till de yngre för att inte underblåsa populistiska strömningar. Vi kommer att övergå till en grön ekonomi som baseras på vätgasteknologi. Däremot behövs en öppen och ärlig diskussion om vilken energi som skall producera all denna vätgas, eftersom sol- och vind inte kan svara upp mot behovet. Konsekvensen kan bli att nya generationers kärnkraft blir en framtida ”ren” energikälla.

Målsättningen är att vi skall vara klimatneutrala! Dvs. inte släppa ut någon koldioxid, trots att den vetenskapliga diskussionen under Coronakrisen med tydlighet har visat att det inte finns evidens för att koldioxiden står för ett varmare klimat. Kausaliteten är inte visad!

Detta är en kärnfråga som har blivit en så absolut sanning att den inte får ifrågasättas, framför allt inte i Sverige. I andra länder finns en seriös debatt mellan de som företräder IPCCs uppfattning och forskare/kunnig allmänhet som har andra uppfattningar om vad som påverkar klimatet.

Den andra kärnfrågan är Corona och metoderna för att hålla nere smittspridningen. Hittills har kineserna vunnit genom sin hantering av smittan. Sannolikt blev de tagna på sängen av den spridning som skedde i Wuhan och låtit den gå för långt innan man fattade beslutet att stänga ned staden. Covid 19 har ett annat spridningssätt än en ordinär influensa. Superspridare ger spridning i kluster som gör att vanliga synsätt kring flockimmunitet inte fungerar.

Den traditionella kinesiska medicinen går ut på att stärka kroppen egen förmåga till läkning. Det var därför som C-vitamin tog slut under våren 2020. Kinesisk vårdpersonal fick dagligen stora doser av C-vitamin för att inte själva bli smittade. Vidare har C-vitamin använts intravenöst på patienter. Det har visat sig fungera om det sätts in i början av infektionen. C-vitaminbehandling är enligt västvärlden ”fake news” eftersom det inte ger några inkomster till läkemedelstillverkarna.

Dessa två fackämnen – i fel tappning – är något som får censuren att slå till. Youtube stängde av Swebbtv som säkerligen har varit en nagel i ögat på makten. Av SVTs egen redovisning syns att det bl.a var klimathotet och Coronapandemin som var orsak.

Konsekvensen av den globala statskuppen är att vi blir alla mer skuldsatta. Dels genom EUs Coronafond, dels genom resursöverföringar i enlighet med klimatavtalet i Paris. För att travestera en tidigare stadsminister – den som är satt i skuld är inte fri! Lägg därtill att vi avskaffar kontanter och bygger ut 5G i oanad omfattning. Övervakningen av befolkningen kommer att närma sig den som finns i Kina. All data kan hanteras av AI-system och visar om vi är ”goda” medborgare eller behöver hanteras med piskan. För att få resa måste vi visa upp våra ”Coronapass”, att vi som lydiga medborgare har vaccinerats 2 gånger för att vaccinet i bästa fall skall verka.

Våra politiker blir alltmer uppbundna av det internationella kapitalet och dess institutioner som sätter spelplanen. Val till nationella parlament kommer att vara mer ett spel för folket. Redan idag är ju avlönade politikerns kontakt med väljarna minimal. Läs Nordangårds bok som klarlägger sambanden, för att förstå världen. Den är högintressant läsning.

Det är hög tid att sticka hål på myterna som möjliggör den censur vi ser i media. ”There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech”, sade Idi Amin. Det gäller numera för Youtube!

¹ Konspiration syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte, enligt Wikipedia.