Haveri!

Avfallsanläggningens upplever ett haveri strax efter invigningen. Dammens vallar brast. Det visade sig att konstruktionen inte är säker – se illustrationerna nedan. 
Artikeln går inte att söka på VK-s websida.
 
Vallarna i dammen var byggda av morän. Grundvattnet kunde sugas upp i vallarna. De havererade under trycket från den fyllda dammen.
Botten och vallarna i dammen var delvis byggda av osorterad morän. Grundvattnet kunde sugas upp i vallarna, och göra dem flytbenägna och instabila, varvid de havererade under trycket från den fyllda dammen.
 
Detta var helt fel. Morän under geotextilen gjorde att vallarna inte dränerades, utan blev för lösa och kunde därför kollapsa.
Morän användes istället för dränerande krossat material, vilket gjorde att grundvattnet inte hindrades att sugas upp i vallen. 
Så är borde det varit byggt redan för början! Kross som dränerande lager under vallen dränerar den.
De nya konstruktionsritningarna, efter haveriet, specificerade att det dränerande lagret under, och själva vallens kärna skulle utgöras av krossat material. 
Översikt av vattendrag och grundvattnets rörelser.
Regn- och grundvatten från Fagerlidenområdet rinner mot Granån och Ståbäcken (pga. vattendelaren, den underliggande berggrundens krön). Granån rinner ut och genom Selet och många våtmarker. Ståbäcken rinner ut i många andra våtmarker. Dessa vattendrag löper stor risk vid eventuella framtida haverier och läckage.
 

”Fagerliden byggs för att hålla i tusen år”

VK publicerar artikeln "Fagerliden byggs för att hålla i tusen år", men innehållet i artikeln var en nyhet även för ca 20 grannar i Buafors, Ultervattnet och Jomark, De hade inte blivit kallade till samråd eller informerade före miljödomen 2005-09-29. Jurister undersöker nu resning av domen och hävdar domvilla, som innebär att domen är fattad på felaktig grund. 
 
 
Här finns kopierad artikel, med mer skisser och fakta.

Länsstyrelsens inspektionsprotokoll

Länsstyrelsens inspektionsprotokoll konstaterade bland annat: 
  • 3000 ton arsenikförorenad jord från saneringen vid gamla Robertsfors bruk har mellanlagrats inom avfallsanläggningen sedan januari. 
  • Vid inspektionen var jorden inte övertäckt vilket innebar risk för urlakning av farliga ämnen på grund av nederbörd. Dagen efter inspektionen täcktes jorden över med en plastduk. 
  • Kontrollprogram för anläggningen saknades. Det skulle ha varit länsstyrelsen till handa senast en månad innan anläggningen togs i drift första januari 2006. Ragn-Sells kunde däremot visa upp ett underlag till kontrollprogram, som de lovade att lämna in så snart som möjligt. 
  • Vid inspektionstillfället noterades också att inga prover tagits på utgående vatten sedan den förorenade jorden börjat mellanlagrats på området. Dagen efter inspektionen meddelade bolaget att man tagit prover som skickats till ett laboratorium.

Miljödomstolen gav företaget Ragn-Sells tillstånd att anlägga en deponi för förorenade massor i Fagerliden

Till deponin kommer bland annat merparten av den arsenikförgiftade marken från gamla Robertsfors Bruk att forslas.. Ca 20 000 lastbilar kommer att passera in och ut genom samhället när 80 000 ton arsenikförgiftad jord ska saneras, och ersättas, vid gamla Robertsfors bruk nära Rickleåns strand. Tillståndet gäller maximalt 180000 ton förorenade massor.