Stoppkrav och beslut

Har tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen kontroll på att villkoren i miljödomen är uppfyllda? Måste miljökatastrofer inträffa för att myndigheter och rättsväsende ska kunna intervenera i verksamheten med miljöfarligt avfall på Fagerliden? 
Enligt Länsstyrelsens egna offentliga tillsynsprotokoll från Fagerlidens avfallsanläggning har allvarliga problem påvisats. Dammhaveriet i augusti 2006 (läs också reportage i VK) och RagnsSells vägran att göra de kontroller som miljödomen krävde är två tunga argument att kräva stopp för Fagerliden. Utan att miljötekniskt kommentera dammhaveri och villkoren i miljödomen har Länsstyrelsen i beslut den 27 april 2007 avslagit yrkandet om stopp. Beslutet kan överklagas. 
Läs stoppkrav.
Läs Länstyrelsens i Västerbotten svar.

Telefonintervju om transporten av kisaska från Svanö

Om Svanö f.d. sulfitfabrik och saneringen av den marken, och transporten av förorenade massor till Fagerliden. 
 
2007-04-19 
Telefonintervju med Viktor Lundgren, länsstyrelsen Västernorrland, kl 15.30: 
  • Länsstyrelser ger tillstånd till transportfirmor som ansöker om tillstånd att få transportera förorenade massor, efter att de kontrollerats på ett eller annat sätt och godkänts. 
  • Om Svanö-saneringen, bad man företag sedvanligt om anbud på sanering och totalentrepenad vann upphandlingen. Transportören/åkeriet som valdes av totalentrepenören blev ett holländskt eller belgiskt företag. 
  • Hösten 2006, skedde en olycka i transporten av bland annat kisaska på E4an, där våta massor läckte, bland annat pga otäckta bilar. Efter incidenten fick det bli täckta bilar och/eller mindre mängd massor, för att förhindra fortsatt läckage. 
  • Länsstyrelsen har gjort anmälan av incidenten till åklagaren. Det är deras skyldighet när miljöbrott kan misstänkas (Miljöbalken 26:2). I annat fall riskerar förvaltningens tjänstemän och politiska ledning åtal för tjänstefel. 
  • Kuriosa: Vid upphandlingar nuförtiden (2007) har priserna halverats jämfört med några år sen, när man offererar hantering av farligt avfall. Fler företag ökar konkurrensen.

Kommunförbundet samarbetar med kommunen om avfall

Här finns att läsa om Kommunförbundet Västerbottens samarbete mellan 15 kommuner inom avfallsområdet sedan 1991. 
Här finns en pdf att läsa från denna websida, ifall Kommunförbundets sida skulle "försvinna".

Haveri!

Avfallsanläggningens upplever ett haveri strax efter invigningen. Dammens vallar brast. Det visade sig att konstruktionen inte är säker – se illustrationerna nedan. 
Artikeln går inte att söka på VK-s websida.
 
Vallarna i dammen var byggda av morän. Grundvattnet kunde sugas upp i vallarna. De havererade under trycket från den fyllda dammen.
Botten och vallarna i dammen var delvis byggda av osorterad morän. Grundvattnet kunde sugas upp i vallarna, och göra dem flytbenägna och instabila, varvid de havererade under trycket från den fyllda dammen.
 
Detta var helt fel. Morän under geotextilen gjorde att vallarna inte dränerades, utan blev för lösa och kunde därför kollapsa.
Morän användes istället för dränerande krossat material, vilket gjorde att grundvattnet inte hindrades att sugas upp i vallen. 
Så är borde det varit byggt redan för början! Kross som dränerande lager under vallen dränerar den.
De nya konstruktionsritningarna, efter haveriet, specificerade att det dränerande lagret under, och själva vallens kärna skulle utgöras av krossat material. 
Översikt av vattendrag och grundvattnets rörelser.
Regn- och grundvatten från Fagerlidenområdet rinner mot Granån och Ståbäcken (pga. vattendelaren, den underliggande berggrundens krön). Granån rinner ut och genom Selet och många våtmarker. Ståbäcken rinner ut i många andra våtmarker. Dessa vattendrag löper stor risk vid eventuella framtida haverier och läckage.
 

”Fagerliden byggs för att hålla i tusen år”

VK publicerar artikeln "Fagerliden byggs för att hålla i tusen år", men innehållet i artikeln var en nyhet även för ca 20 grannar i Buafors, Ultervattnet och Jomark, De hade inte blivit kallade till samråd eller informerade före miljödomen 2005-09-29. Jurister undersöker nu resning av domen och hävdar domvilla, som innebär att domen är fattad på felaktig grund. 
 
 
Här finns kopierad artikel, med mer skisser och fakta.

Länsstyrelsens inspektionsprotokoll

Länsstyrelsens inspektionsprotokoll konstaterade bland annat: 
  • 3000 ton arsenikförorenad jord från saneringen vid gamla Robertsfors bruk har mellanlagrats inom avfallsanläggningen sedan januari. 
  • Vid inspektionen var jorden inte övertäckt vilket innebar risk för urlakning av farliga ämnen på grund av nederbörd. Dagen efter inspektionen täcktes jorden över med en plastduk. 
  • Kontrollprogram för anläggningen saknades. Det skulle ha varit länsstyrelsen till handa senast en månad innan anläggningen togs i drift första januari 2006. Ragn-Sells kunde däremot visa upp ett underlag till kontrollprogram, som de lovade att lämna in så snart som möjligt. 
  • Vid inspektionstillfället noterades också att inga prover tagits på utgående vatten sedan den förorenade jorden börjat mellanlagrats på området. Dagen efter inspektionen meddelade bolaget att man tagit prover som skickats till ett laboratorium.