Länsstyrelsens inspektionsprotokoll

Länsstyrelsens inspektionsprotokoll konstaterade bland annat: 
  • 3000 ton arsenikförorenad jord från saneringen vid gamla Robertsfors bruk har mellanlagrats inom avfallsanläggningen sedan januari. 
  • Vid inspektionen var jorden inte övertäckt vilket innebar risk för urlakning av farliga ämnen på grund av nederbörd. Dagen efter inspektionen täcktes jorden över med en plastduk. 
  • Kontrollprogram för anläggningen saknades. Det skulle ha varit länsstyrelsen till handa senast en månad innan anläggningen togs i drift första januari 2006. Ragn-Sells kunde däremot visa upp ett underlag till kontrollprogram, som de lovade att lämna in så snart som möjligt. 
  • Vid inspektionstillfället noterades också att inga prover tagits på utgående vatten sedan den förorenade jorden börjat mellanlagrats på området. Dagen efter inspektionen meddelade bolaget att man tagit prover som skickats till ett laboratorium.

Miljödomstolen gav företaget Ragn-Sells tillstånd att anlägga en deponi för förorenade massor i Fagerliden

Till deponin kommer bland annat merparten av den arsenikförgiftade marken från gamla Robertsfors Bruk att forslas.. Ca 20 000 lastbilar kommer att passera in och ut genom samhället när 80 000 ton arsenikförgiftad jord ska saneras, och ersättas, vid gamla Robertsfors bruk nära Rickleåns strand. Tillståndet gäller maximalt 180000 ton förorenade massor.