Nordkalkmålet

Skrivet av redaktionen den 10 September, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ojnarefallet har mobiliserat motstånd mot exploatering och naturförstöring. Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd efter överklagande från flera parter. Läs hos domstolen här.

Det kan finnas anledning att studera motiven hos de olika parterna. Vad är statens motiv genom Naturvårdsverket? Vad är aktivisternas motiv? Vad är Naturskyddsförenings motiv? Vad är motiven hos var och en i den långa listan? Det är fantastiskt att så många har enat sig om ett överklagande. Men det är viktigt att kritiskt se på motiven hos de olika parterna. Hur ska statens och Naturvårdsverkets agerande tolkas? Är överklagandet till för syns skull eller bottnar det i en övertygelse om naturens och livets okränkbarhet? Naturvårdsverket har sällan eller aldrig stått i första ledet för att skydda miljön.

En aktör med flera strider är kolonierna.se som slåss för Norra Kärr, Ojnareskogen, Kamp Gàllok, Jamtmyråskogen mm.

Vi kan inte sia om utgången i det sk. Nordkalkmålet, men är rädda för att exploatörerna kan vinna. Så brukar det vara… Nu får det vara slut på exploateringen!

RagnSells stoppade i Kungsbacka

Skrivet av redaktionen den 08 September, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Klagande grannar får rätt mot Ragn-Sells.

skriver GP idag.

Bakgrunden är i känd Ragn-Sells-stil: I november förra året sökte man och fick tillstånd av kommunens nämnd att mellanlagra avfall. Det sägs att "bolaget i verksamhetens ursprungliga tillståndsansökan uttryckligen skrivit att hushållsavfall inte ska tas emot". Men huhållsavfall lagrade de i alla fall. Grannar till lagringsplatsen klagade snart på lukt, fiskmåsar och råttor, likaså att barnens cykelvägar kändes otrygga pga. korsande trafik av bolagets transporter. Och grannarna överklagade hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut gav grannarna rätt, och nu medgav Ragn-Sells att "tre till fem procent av hushållsavfallet består av matavfall". För huhålls-/matavfall behövs ny ansökan och nytt tillstånd.

Bolaget svarar GP lojt med: -"Vi har nåtts av beslutet och kommer att agera på något sätt naturligtvis."

Spel med miljörisker - nu Sveaskog

Skrivet av redaktionen den 19 Augusti, 2014
[ Fagerliden, Andra farliga platser, Skogen | Permalink | Trackbacks (0) ]

De stora skogsbolagens förehavanden inbjuder lätt till allvarlig kritik pga. deras spel med miljörisker.

Denna gång är det Sveaskog som tagits på bar gärning att gödsla med avloppsslam i pelleterad form. Ett annat fall är Länsstyrelsen som tillåter Ragn-Sells att lägga avloppsslam som topptäckning på bergen med farligt avfall som lagts upp hos Ragn-Sells Fagerliden, Robertsfors. Utan framgång har vi klagat hos Länsstyrelsen som inte ens velat begära analys av de massor med avloppsslam som lagts upp hos Ragn-Sells Fagerliden AB.

När nu Sveaskogs förehavanden ska undersökas är orsaken den svidande kritik som Skogsstyrelsen har utdelat mot Sveaskog. Läs på ATL här. Avloppsslam innehåller allt som går ut i avloppen, smittämnen, tungmetaller och medicinrester. Och allt äckligt onämnbart på sin långa vandring tillbaka till människor, djur och natur.

När Mark- och miljödomstolen avgjort målet mot Sveaskog kan det vara dags att på nytt rannsaka Länsstyrelsens undfallenhet när det gäller Ragn-Sells. Företagets chef har framhållit hur fint det blir efter sluttäckning av en avfallsanläggning. "Utmärkta platser för jakt", framhöll koncernchefen Erik Sellberg våren 2006 när vi hade telefonkontakt om anläggningen i Robertsfors. Det var en av de erfarenheter som väckte vår djupa misstro till företaget. Marken med gräs, buskar och träd som gödslats med avloppslam kommer med all sannolikhet att överföra farliga ämnen som tungmetaller och medicinrester till älgar, rådjur och annat vilt. Det brydde sig inte Ragn-Sells om. Det brydde sig inte Länsstyrelsen om. Det brydde sig inte Sveaskog om. Men nu har Skogsstyrelsen gett svidande kritik mot det skogsbolag som förre statsministern Göran Persson är styrelseordförande i.

P.S.

Umeå Kommun med sitt reningsverk borde tala med en uppfinnare i Lund som nyligen fått ett Europapatent som gör rötning av slam säkrare och produktionen av biogas effektivare. Då kan kommunens deponering av avsloppsslam hos Ragn-Sells förhoppningsvis upphöra.

Hela Vätternområdet hotat av gruvdrift

Skrivet av redaktionen den 22 Juli, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

altAktion Rädda Vättern skickade den 16:e juli i år det bifogade pdf-meddelandet till internationella investerare i Tasman Metals Ltd som planerar att bryta sällsynta jordartsmetaller (REE) vid Norra Kärr, norr om Gränna.

Tasman Metals planerar ett mycket stort dagbrott i Norra Kärr, Östra Vätternbranterna, ett naturskyddat Natura 2000-område, beläget invid Vättern.

Alla som bor i området är djupt oroade över de uppenbara miljörisker som blir en direkt följd av Tasman Metals planer på ett mycket stort dagbrott med cirka 200 meters djup, strax norr om Gränna, 1,5 km från Vättern och med lakningsdammar som avvattnas av åar och bäckar som mynnar i Vättern. Gruvan ligger i ett vattenrikt område i en sänka som har sin avrinning rakt ut i Vättern. Man planerar att laka fram metallerna på plats i stora lakningsdammar, genom att använda olika syror för att fälla ut metallerna från det krossade berget. Experter på dammanläggningar är eniga om att alla gruvdammar läcker och det är stor risk för översvämning vid kraftig nederbörd. Det skapas också enorma upplag av gråberg över stora markytor som riskerar att läcka tungmetaller och andra gifter.

Tasmans gruvkoncession har överklagats av ett trettiotal olika organisationer och privatpersoner. Ärendet ligger nu hos Högsta Förvaltningsdomstolen som kommer att genomföra en omprövning under augusti månad i år.

Sveriges och Europas största dricksvattenkälla hotas av Tasman Metals gruvplaner i Norra Kärr, ett Natura 2000-område beläget invid Vättern!

Fler länkar: Naturskyddsföreningens sidaFotografen Gunnar Lundquists sida - Rädda Vättern på Facebook

Underkastelsen av Stefan Jarl

Skrivet av redaktionen den 13 Juli, 2014
[ Andra farliga platser, Snabba nyheter | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

Dag Blomqvist vindbrukdalsland.se har tipsat om en film som är mer aktuell än någonsin. Problemet med Bisfenol A har blivit stort även inom inom vindkraften, läs här artikel av Claes-Erik Simonsbacka.

Rotorbladen läcker bisfenol A under sin livstid på ca 20-25 år och därefter från deponier där rotorbladen så småningom hamnar. De farliga gifterna kommer att läcka till vattendrag, våtmarker och natur till skada för människor, djur och växter. Biosystemen skadas för all framtid.

Stoppa Fagerliden!

alt

En ”mörk dag för miljöbalken”

Skrivet av redaktionen den 02 Juni, 2014
[ Andra farliga platser, Snabba nyheter | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

En ”mörk dag för miljöbalken” – Nordkalk får bryta kalk i Ojnare

Källa: Natursidan.se

alt

Tillsynsmyndigheten insåg inte allvaret i Blaiken

Skrivet av redaktionen den 11 Maj, 2014
[ Andra farliga platser, Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Från 2008 och senare har massiva utsläpp gjorts i Blaiken av ett gruvbolag.

Se nyheten på SVT Aktuellt.

Ska det behöva ta 6-7 år för tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen i Västerbotten att inse det fulla allvaret för fjällsjöarna? Saneringskostnaderna beräknas uppgå till 300 miljoner kronor.

Aktuellt visade ett inslag med länsstyrelsen idag söndag. Ingen förklaring gavs till varför det tar åratal att inse vad alla varelser redan insett - utom möjligen likmaskarna.

Staten bör inte ha tillsynsmyndigheter med tjänstemän som inte gör sitt jobb! Anställ folk som förstår idén med tillsyn.

Cocktail-effekten på RagnSells i Västerbotten

Skrivet av redaktionen den 29 Mars, 2014
[ Andra farliga platser, Kommunalt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I diskussionen om farliga ämnen kan det handla om enskilda ämnen. Vad man då ofta bortser ifrån är den samlade effekten av många ämnen, den så kallade cocktail-effekten.

Det är hög tid att införa ett liknande resonemang på ett företag som RagnSells. Det finns redan i många branscher en uppförandekod.

Även RagnSells har en uppförandekod. Här finns t ex en rad om "Överträdelser"

Ragn-Sells anställda, chefer och styrelsemedlemmar ska notera följande: Brott mot regler i denna uppförandekod kan resultera i disciplinära åtgärder. I förekommande fall kan saken även bli föremål för disciplinära åtgärder eller polisanmälan med eventuellt åtal som följd.

Efter Konkurrensverkets razzia mot RagnSells för att säkra bevis om misstänkt anbudskartell uppkommer nu en rad intressanta frågor. Kommer någon i företaget att göra polisanmälan om risk finns för olagliga avtalsvillkor? Vi låter frågan hänga luften i väntan på fortsatt utredning. Under tiden konstaterar vi att RagnSells bygger en cocktaileffekt. Varje fall av miljöbrott, mutor, skattebrott etc. är var för sig en allvarlig sak. De rättsvårdande myndigheterna har ansvaret att undersöka och föra till åtal om fällande dom kan uppnås.

Dessutom är det hög tid för företagets intressenter, dvs anställda, ägare, storkunder, kommuner och myndigheter, samarbetspartners och vi vanliga sopsorterande miljöintresserade hushåll, att se på helheten. Hur ska vi förhålla oss till ett företag som på område efter område gör grova överträdelser och lagbrott? Ska vi tåla denna häxbrygd, denna giftcocktail?

RagnSells framfart på Gotland - fortsätter!

Skrivet av redaktionen den 04 Februari, 2014
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

RagnSells kan inte eller skiter i regelverket. I vissa fall krävs ett så kallat ändringstillstånd hos tillsynsmyndigheten. För kort tid sedan missade RagnSells att söka ändringstillstånd i Robertsfors kommun. Nu har företaget missat igen.

Läs mer på Säkramiljön.nu och på Helagotland.se

Nya hot mot invånarna på Gotland

Skrivet av redaktionen den 22 Augusti, 2013
[ Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

Som om Gotland inte fått nog av RagnSells.

Senast var det utsläpp i en å, som ledde till böter. Vi har skrivit mycket om det här.

Nu startar nya hot och provokationer mot invånarna på Gotland. I Roma skapar en slamanläggning problem för kringboende.

Hur tänker man i ett företag som RagnSells överhuvudtaget? Varför väljer man en dålig lösning på problemet om det finns en bra lösning?

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera