(S) och (C) stretchar inför 2014

Skrivet av redaktionen den 03 November, 2013
[ Fagerliden, Kommunalt, Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Valrörelsen inför 2014 tycks ha tagit sin början i Robertsfors. Vid kommunstyrelsens möte den 22 oktober redogjordes för den ekonomiska rapporten aug-sept 2013. Kommunalrådet Patrik Nilsson (s) talar om ett "positivt resultat på ca 9,3 miljoner kronor".

Då kan man fråga sig om inte kommunalrådet medverkat till ett dåligt budgetarbete när avvikelsen blivit så stor! Ingen förklaring till avvikelsen lämnas. Ändå tycker kommunalrådet att det är "mycket glädjande". 9,3 miljoner kronor kan lätt omvandlas till valfläsk med ord.

Lars Bäckström (c) var kommunalråd i den förra regeringen som gjorde Robertsfors känt som Sveriges giftigaste plats 2006 genom anläggningen för farligt avfall, RagnSells Fagerliden. När det gäller skolan har förra kommunalrådet medverkat till nedläggning av byaskolor och nedrustning/nedläggning av gymnasieskolan.

Nu inför 2014 säger sig Lars Bäckström (c) ömma för barnen och skolan genom att skapa en åtgärdsplan mot gifter. Så går det till i "Sveriges bästa kommun" som skylten säger ovanför entrén till maktens boning i Robertsfors.

Kräv analys av skitjord!

Skrivet av redaktionen den 27 Oktober, 2013
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Länsstyrelsen i Västerbotten tillåter slam till RagnSells Fagerliden, Robertsfors, utan analyser!

På Gotland är man troligen mer uppmärksamma på problemen med tungmetaller. Frågan om analyser på den s.k. skitjorden har ställts till länsstyrelsen Västerbotten, Magnus Langendoen. Han har hittills tillbakavisat kraven på analyser som har ställts.

Läs mer på sr.se

Så här går det till att anmäla ett miljöbrott!

Skrivet av redaktionen den 19 September, 2013
[ Fagerliden, Agering | Permalink | Trackbacks (0) ]

Att anmäla till länsstyrelsen är en omväg och det är inte säkert att länsstyrelsen reagerar. Länsstyrelsen Västerbotten har haft hela året på sig att ingripa, men inget har gjorts från deras sida vad vi vet. Här är svaret från Åklagarmyndigheten:

Hej
Vi har mottagit och registrerat din anmälan gällande RagnSells Fagerliden AB. Ärendet har fått nummer AM-137212-13, åklagare är Christer B Jarlås, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, enhet Östersund.

Här är anmälan anmälan från SäkraMiljön:

Till: Jarlås Christer b; 840 Reg Riksenheten för Miljö-och Arbetsmiljömål
Ämne: Villkorsbrott RagnSells Fagerliden AB, Robertsfors kommun

Hej
I miljörapport 2012 för RagnSells Fagerliden AB står att man mottagit oljehaltigt slam. Konsult Göran Bergström, WSP Samhällsbyggnad, Umeå har på vårt uppdrag läst rapporten i första och andra versionen och har yttrat följande med hänvisning till MÖD:s dom M 3546-10: "Av den bifogade domen framgår det ju att RagnSells fick tillåtelse att använda de material som de anmälde i sin anmälan 2009. Av domskälen kan man läsa att eftersom det är anmält och inte bedöms medföra några miljömässiga konsekvenser så därför kan anmälan accepteras. Men poängen är att oljehaltigt slam med EWC-kod 13 05 08 har aldrig anmälts, och eftersom det inte finns nämnt i domen är det fel att ta emot det. Av länsstyrelsens brev 2010-05-10 framgår att det inte får föras in några andra material än de som är uppräknade. Det beslutet har fortfarande grund trots MÖDs beslut." På grund härav överlämnas ärendet till miljöåklagaren.

Bilagor: Dom_Hovratt_2011-03-23_M 3546-10.pdf och Lst_Beslut_anm_deldom_2005-09-29_2010-05-10.pdf

Hovrättens dom i RagnSellshärvan - grov ekonomisk brottslighet

Skrivet av redaktionen den 26 Augusti, 2013
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Den förra leverantören till RagnSells och de förra RagnSellscheferna i Västerbotten överklagade domen från den 21 juni 2012 i Umeå tingsrätt. Artiklar om detta finns här.

Hovrätten för övre Norrand har avkunnat dom den 27 mars 2013. Domen avser grovt bokföringsbrott med mera, bestickning och mutbrott. Påföljden är fängelse i ett år för en av personerna. För de övriga två är påföljden villkorliga domar och böter. Domstolen är enig i beslutet. Läs domen här (pdf).

Medicinrester i avloppsvatten och avloppsslam

Skrivet av redaktionen den 28 April, 2013
[ Fagerliden | Permalink | Trackbacks (0) ]

Lena Ek, Sveriges miljöminister har i intervju idag fått stå till svars för regeringens dubbelspel när det gäller krav på rening med avseende på medicinrester. Sverige har ställt krav att EU ska införa strängare lagstiftning men utan framgång. Ändå är regeringen inte beredd att leva som man lär här hemma. Lagstiftningen förändras nämligen inte i Sverige, vilket innebär att medicinrester fortsätter att skada fisken och miljön. Det har man forskat om i Umeå. Läs här.

Även de senaste turerna om RagnSells Fagerliden, Robertsfors har berört frågan om medicinrester i den s.k. skitjorden som i stora volymer har förts till anläggningen och den deponicell som sluttäckts. Länsstyrelsen har trots anmodan vägrat att begära analysprotokoll på skitjorden som bl.a påstås innehålla medicinrester som riskerar att läcka ut i recipienten av lakvatten. 

Ny dom med lägre gifthalter för avfallsanläggning nordost om Uppsala

Skrivet av redaktionen den 08 December, 2012
[ Fagerliden, Andra farliga platser, Agering | Permalink | Trackbacks (0) ]

Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt, har nyligen avkunnat en dom i ett miljömål (Dom_M1571-07_2012-11-30.pdf) som har paralleller till dom i Mark- och miljödomstolen, Umeå Tingsrätt.

Domen gäller Hovgårdens avfallsanläggning, Uppsala kommun. Verksamhetsutövare är Uppsala Vatten och Avfall AB. Haltvillkoren för denna anläggning Uppsala är betydligt lägre än för RagnSells anläggning i Robertfors (Dom_4903-04_2012-06-20.pdf)

Vi tar domen i Nacka Tingsrätt om Hovgården som ytterligare ett tecken på att Högsta domstolen har skäl att bevilja prövningstillstånd för vår överklagan av dom TUM M4903-04 gällande RagnSells Fagerliden AB.

Tredje intervjun av WSPs Göran Bergström

Skrivet av redaktionen den 01 December, 2012
[ Fagerliden, Historik, Samarbete | Permalink | Trackbacks (0) ]

WSP Samhällsbyggnad har biträtt SäkraMiljön.nu och Urban Zingmark igen.

Kommer domstolsväsendet se till att villkoren blir likvärdiga i Södra Sverige och Norrland för avfallsanläggningar? Nu jobbar RagnSells Fagerliden i Norrland med andra villkor än vad de har i Södra Sverige. I Robertsfors har man tillstånd för högre utsläpp med åtföljande högre risker för vattendrag och våtmarker.

Göran Bergström, WSP svarar på fler frågor.

Den förra intervjun hittar du här.

Andra intervjun av WSPs Göran Bergström

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2012
[ Fagerliden, Historik, Samarbete | Permalink | Trackbacks (0) ]

WSP Samhällsbyggnad har biträtt SäkraMiljön.nu och Urban Zingmark igen.

Är det klokt att schakta bort och transportera giftiga jordar från ett ställe till ett annat?
Kommer statsbidrag att finnas i framtiden?

Göran Bergström, WSP svarar på frågor.

Tredje intervjun hittar du här.

Samma typ av plastduk havererade i både Talvivaara och Fagerliden

Skrivet av redaktionen den 17 November, 2012
[ Fagerliden, Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

I samband med haveriet hos RagnSells gjorde SäkraMiljön en utredning.

Läs den själv här.

Jämförelsen gjordes mellan plastduk HDPE och gummiduk EPDM. Undersökningen visar att RagnSells inte använt bästa möjliga teknik. Miljökatastrofen i Talvivaara, Finland, visar vilka konsekvenser ett felaktigt dammbygge kan få i ett gruvföretag. Greenpeace har bekräftat att plastduk använts i Talvivaara, dvs samma duk som ledde till haveriet hos RagnSells Fagerliden januari 2010.

Företagen har sparat pengar genom att välja sämre material och konstruktion. Ett bättre val av gummiduk i lakvattendammarna hade med stor säkerhet förhindrat haverierna. Markgrannar, natur och samhälle har fått ta de stora konsekvenserna av miljömarodörernas framfart.

Finska dammhaveriet mörkades inte

Skrivet av redaktionen den 15 November, 2012
[ Fagerliden, Andra farliga platser | Permalink | Trackbacks (0) ]

RagnSells och länsstyrelsen i Västerbotten har mycket att lära av krishanteringen i samband med det stora dammhaveriet i Talvivaara. Det finska gruvbolaget och myndigheterna har varit någorlunda öppna mot media. De har förstått att det inte går att mörka, och Talvivaaras VD har även bett om ursäkt för miljöskadorna.

Omvänt har det finska gruvbolaget mycket att lära av haveriet hos RagnSells Fagerliden som upptäcktes i början av januari 2010.

Då skedde ett okontrollerat utsläpp av lakvatten, 1,2 miljoner liter med gifter, arsenik och tungmetaller. Det visade sig att dammarna var felbyggda. Fel markunderlag, material och bottenskikt! Plastduken som utgjorde bottenskikt hade ett stort antal hål och bristningar. Röranslutningarna var otäta.

Dammbygget som havererade hos RagnSells Fagerliden har skrämmande likheter med dammbygget vid Talvivaaragruvan i Finland. SäkraMiljön.nu har tagit kontakt med Miljöcentralen i Finland för att delge sitt know-how, och ber att få återkomma.

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera