Public service i Frankrike befordrar kulturdebatter

Skrivet av redaktionen den 07 Januari, 2017
[ Litteratur, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ett exempel är debatt om djurskydd eller djurrätt. Radio France kan ses som en motsvarighet till Sveriges Radio, läs här. En av webbplatserna heter France Culture, läs här. Här finns ett digert utbud om kultur. Idag har följande fångat vårt intresse. Anledningen är att vi har skrivit om en bok Étique animal läs här, och om Jordbävning i världens gastronomi, läs här.

altEn fransk filosof Corine Pelluchon, som är lärare vid ett universitet i Frankrike och med lång erfarenhet som lärare bl.a i USA, har gett ut en bok Manifeste animaliste, politiser la cause animale. Här utvecklar hon sin syn på djurens sak och hur man bör göra politik. Läs här.

Kännetecknande för hennes förslag är att politiken bör utvecklas stegvis och till yttermera visso i reformistisk riktning. Hon skriver bl.a: –"Jag är för mänskligt ansvar, jag tror att frågan om rätt inte primärt gäller rättsskipning gällande djuren, därför att för mig är det tanken på det mänskliga som är det primära för att skydda djuren."

Pelluchon är således en representant för djurskydd, inte för djurrätt. Den här åtskillnaden har visat sig vara viktig i många länders debatt. Med tanke på den långsamma utvecklingen i Frankrike när det gäller djurskydd och djurrätt är det ändå glädjande att Pelluchon kommit med detta utspel. Hon ska arrangera en konferens den 9 januari 2017 på Jean Dame i Paris kl 19.30: "Politisera djurens villkor". Frågorna kan vara mycket kontroversiella, inte minst i Frankrike. Därför kan det tänkas att Pelluchon valt en strategi att börja med djurskydd för att gå vidare till djurrätt, eller att utspelet leder till positioneringar med betydelse för framtiden. Risken finns att det inte leder vidare att vara så försiktig som Pelluchon. Om hon får påhopp kan hon försvara sig med att hon egentligen bara lyfter fram Kants filosofi. Då kommer ortodox kulturelit och överordnade vid universitetet Paris-Est-Marne-la-Vallée att sätta gåslevern i vrångstrupen.

Ett är säkert; debatten om djurens sak kommer att växa även i Frankrike.

Liten sammanfattning av 2016, framgångar eller noll koll

Skrivet av redaktionen den 31 December, 2016
[ Kommunalt, Politik, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Med 62 korta texter under 2016 har hjärtefrågor behandlats. Det finns ingen fast plan men vissa frågor står ändå i fokus:

  • farligt avfall och miljöbrott, särskilt i Västerbotten
  • djurrätt; rättsfall och etik
  • vegotrenden
  • kulturmord landet runt och stadsomvandlingen i Umeå

Det handlar således om valda delar på stora angelägna områden. Starten 2006 berodde på det rätts- och miljöövergrepp som RagnSells gjorde i maskopi med Länsstyrelsen i Västerbotten. Läs pressmeddelande 2007. Under 10 år har verksamheten följts på Fagerlidens anläggning i Robertsfors för farligt avfall. Länsstyrelsen i Västerbotten är tillsynsmyndighet. Det har av myndighetens tjänstemän medfört några få tillsynsbesök och årlig granskning av miljörapport. Två stora haverier och ständiga problem har visat att anläggningen och driften är så bristfällig att anläggningen borde stängas. Verksamheten fortsätter 2017 med grundläggande problem, bl.a det förhållande att deponicell som täckts inte har slutbesiktigats. Och detta har länsstyrelsens tjänstemän inte upptäckt. Ska det bli miljöåklagaren eller JO som måste ingripa?

Djurrätt visar – trots allvarliga problem – en utveckling i gynnsam riktning. Anmälningar om djurplågeri ligger på en hög nivå och fällande domar tycks öka. Vegotrenden är klart uppåtgående. 20 procent av befolkningen under 40 år är numera veganer eller vegetarianer. Genom bloggen och personliga kontakter bedrivs ett arbete som blir rikt belönat genom ökad acceptans. Det är inte längre något konstigt med att vara vegan i allmänhetens ögon. Fortfarande finns veganofober, men klart på utdöende...

Kulturfrågor har aktualiserats, ja dramatiserats genom stadsomvandlingen i Umeå. Där finns ett maktblock bestående av storbyggmästaren, sossemakthavarna, mediaägaren och ryggradslösa medlöpare som raserat en ovärderlig stadskultur materialiserad genom sina byggnader och kulturaktiviteter. Idag stängs Sagabiografen som är ett i en lång rad k-mord i Umeå.

Vi kommer att fortsätta bevakningen av hjärtefrågor utan varje anspråk på fullständighet. Men tilltron på framgångar finns ändå kvar. En lärdom under 10 år har varit att det är lättare att nå framgångar i frågor som djurrätt och vegotrend jämfört med miljörätt. Att uppnå konstruktiv dialog med myndigheter som länsstyrelse och miljödomstol är svårare än något annat. Där råder fortfarande noll koll.

Falska köttideal

Skrivet av redaktionen den 29 December, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Gårdsslakt får kritik av Livsmedelsverket. Läs ATL.

Så här framställer sig Hälsingestintan med egen hemsida.

Varumärket Hälsingestintan har blivit något av räddningsplanka för stora butikskedjor som Hemköp. För att kunna fortsätta att utnyttja den good-will som varumärket medför krävs expansion av mobila slakterier. ATL igen. Köttkonsumtionen i Sverige ökar inte längre enligt Jordbruksverkets statistik.

Under 2015 var förbrukningen av kött i princip oförändrad jämfört med 2014.

Det ska därför bil intressant att se vad som kommer att redovisas för 2016, inte minst med tanke på klimatfrågan och kopplingen till köttet som ger upphov till stora utsläpp av klimatgaser. Fler och fler börjar bli överens om att köttkonsumtionen måste minska.

Denna utveckling har kunnat förutses av marknadsanalytiker sedan lång tid på en marknad som präglas av oligopol. Marknadsföringen måste betecknas som kortsynt där man i så hög grad underskattar konsumenternas förmåga att tillägna sig nya kunskaper för konsumtionsvalet. Att staka ut marknadsföring av kött med hjälp av falska ideal kommer inte att hålla i längden. Det dyrare köttet kommer att ha en begränsad marknadsandel samtidigt som det kortsiktigt i någon mån kommer att stödja försäljningen av allt kött oavsett formerna för uppfödning och slakt. Det romantiska namnet "Hälsingestintan" försöker förmedla ideal som aldrig funnits och troligen ej heller kommer att finnas. Vad händer på mellanlång och lång sikt? Kommer den redan starka vegotrenden att stärkas ännu mer av falska köttideal?

Storhelger – djurrätt och klimat

Skrivet av redaktionen den 26 December, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I anslutning till julhelgen, en av de fyra stora mathelgerna i Sverige förekommer debatt i media bl a om etik och ekonomi.Djurrätt och klimatfrågan har kommit att ta ett ökande utrymme. Tidningen Syre har i sitt senaste nummer 2016 - nr 85/86 en ledarartikel av Lennart Fernström "Det finns ingen ursäkt för julskinkan". Grisarna i djurindustrin beskrivs där outsägliga lidanden finns under hela grisens korta liv. Här finns också referens till klimatet och rapporten som kom i julveckan om att det är 20 grader varmare än normalt i Arktis. Fernström lyckas ge en problembeskrivning som täcker in både djurrätt och klimat insatt i ett svenskt kulturellt sammanhang.

Sedan några år har köttskatt förts fram bl a från SMMI som en åtgärd för genomgripande påverkan.

Syftet med en köttskatt är dels att internalisera köttets externa kostnader i priset och därmed ge ett mer rättvisande pris på kött för konsumenten, och dels att minska köttkonsumtionen.

I texten utvecklas och kopplas inte djurrätt och klimatfrågan till köttskatt. Dock har ledande personer i SMMI ett stort engagemang, främst inom djurrätt.Kampanjer i Sverige för "Köttfri måndag" och "Köttskatt" har bedrivits av flera parter då FAO:s rapport Livestock’s Long Shadow från 2006 gav upphov till ett paradigmskifte. Flödet av artiklar i media formligen exploderade under några år och är fortfarande ansenligt.

Motargument till köttkatt har framförts av djuruppfödare, jordbruksorganisationer och debattörer av skilda slag. Lagom till julhelgen 2016 kom en debattartikel – "Helt fel att beskriva kor som klimatbovar." – av vetenskapsjournalisten Peter Sylwan i Svenska Dagbladet.

Att försöka minska köttets klimatpåverkan med en generell skatt är lika klimatsmart som att försöka minska transporternas klimatpåverkan med en allmän hjulskatt.

Sylwan ger prov på kunskaper om jordbruk, djuruppfödning särskilt betesdjurens betydelse för tillvaratagande av resurser i kretsloppet. Motargumenten är tillspetsade på ettsätt som man kan förvänta sig av en vass och kunnig vetenskapsjournalist. Men bristen är och förblir ändå det begränsade perspektivet. Inte heller Sylwan gör en heltäckande analys om etik och ekonomi. Allt det är ju inte något som ryms i en enda debattartikel.

Det goda och intressanta är att vi i Sverige och världen har fått fler bidrag till problembeskrivningen av djurrätt och klimat med kopplingar mellan dessa områden. Om lösningarna lär processen bli fortsatt utdragen. Låt media fyllas av debattinlägg om djurrätt och klimat till de stora mathelgerna – jul/nyår, påsk, midsommar, allhelgona! Då är alla närvarande för debatt. Utom alla klimatbovar som åkt till Thailand förstås.

Släng inte skinkan! Köp den inte!

Skrivet av redaktionen den 19 December, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Julen är den tid på året som ger dig chansen att tänka om. Sill, lax. Skinka, revbensspjäll, köttbullar, julkorv, sylta. Och skinka igen. Lutfisk. En stor del kommer att slängas, bli matsvinn.

När du tagit in siffror på svinn, då kan du ta del av följande om djurens outsägliga lidande.

Du kommer att reagera, men hur? Ett bra sätt att återfå hoppet om sin egen moral är att låta sig inspireras av god veganskoch lakto-ovo-vegetarisk mat. Eller, se här vad vänner i München kan laga till. Varför inte laga till något av detta som bilderna från München visar?

Gränser utmanas i animalieproduktionens etik

Skrivet av redaktionen den 07 December, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Internationella vegandagen den 1 november manifesterades bl a med demonstrationer vid slakterier. Det får inte utrymme i media som SVT som vill undvika konflikt med viktiga politiska intressen

Därför kan programmet Korrespondenterna med ett oantastligt fokus fylla ett tomrum. Programmet rymmer övergripande frågor om jordbruket inom EU.

Genom att belysa konkreta fall ges tittarna möjlighet att själva ta ställning med större räckvidd än bara i de konkreta fallen. Produktionen av griskött har förändrats på ett sätt som få konsumenter eller aktörer i dagligvaruhandeln har kunskap om. I jakten på kostnadsfördelar tar de stora producentintressena till vilka metoder som helst. Grishotell i Polen är ett fenomen som visas i programmet. Danska grisar förs i långa transporter till djuruppfödare i Polen som håller med djurstallar och foder. När grisarna uppnått lämplig slaktvikt transporteras grisarna till något slakteri i Polen, Danmark eller annat EU-land. Efter slakt går slaktkropparna vidare där styckning och charktillverkning är företagsekonomiskt optimal. Djurens lidande finns inte med i kalkylerna.

Fåruppfödning med flockar i tusental  visas genom ett reportage i Transsylvanien, Rumänien. Tillgången på betesmark minskar genom landgrabbing och inflyttade kapitalstarka markägare som satsar på växtodling. Konflikter uppstår och riskerar att förvärras. Den starkes rätt styr utvecklingen, något som troligen inte är långsiktigt hållbart. Från Frankrike visas hur mjölkproducenter pressas av marknaden i jakt på lägre priser och högre vinster för förädlingsledet och handeln.

Det intressanta är att programmet Korrespondenterna gjort reportage som berör baslivsmedel. Konflikterna blir kända för åtminstone en del av publiken och som kan tänkas reagera på något sätt. Det sätt att skildra problemen i jordbruket som används i Korrespondenterna särskilt animalieproduktion, torde vara oantastligt av de intressen som dominerar SVT:s verksamhet. Här är grejen att folk ges möjlighet att tänka självständigt. De senaste åren har stora och små mediala krig utbrutit med julskinkan i centrum. Polska grishotell och plågsamma transporter lär inte gynna försäljningen i Sverige. 

Vetenskapsredaktionens i SVT perspektiv på råttor

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det finns många perspektiv på historien om råttor i dåtid och i nutid, men stora begränsningar i programmet den 28 november 2016 kunde göra tittare med historieanspråk besvikna.

I programmet gavs Anticimex stort utrymme att demonstrera sina metoder, bl a med en apparat som kan anslutas till avloppsrör för att med knivar massakrera råttor som rör sig i rören. Anticimex visade också på att ansvaret på offentliga platser är splittrat på en räcka kommunala och statliga myndigheter. Ingen myndighet ansågs ha ett samlat ansvar för vad Anticimex benämnde råttproblemet.I programmet intervjuades en professor i  infektionsmedicin. Han förklarade att de stora smittospridningarna har orsakats av människor, inte av råttor. En idéhistoriker spekulerade om människans avsky för råttor och om deras vägran att överge kulturen för att stanna i naturen. Denna utsaga blev desto mer besynnerlig för tittare med anspråk eftersom kultur/natur numera ses som en helhet av historiker som erkänner "människans tidsålder" – Antropocen. En djurskyddsforskare på SLU fick visa hur råttor föds upp och hålls för forskningsändamål. På så sätt fick programansvariga in en politiskt korrekt passus om djurskyddet som påstods ha tagit fart från 1960- talet och framåt. Att djurskydd kan innebära djurplågeri gavs inte någon kommentar.

Även om programmet hade en tidsram att hålla sig till är det märkligt att inte Djurens Rätt fick delta med sin mer än hundraåriga erfarenhet.Det är också märkligt att vetenskapsredaktionen inte förmådde anlägga ett samhällskritiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Följande fråga hade kunnat stimulera den fortsatta debatten: Vem fan tror att Anticimex vill utrota sig själv genom att utrota råttan?

Alla problem har inte en lösning. Det budskapet kunde Vetenskapsredaktionen hjälpa till att förmedla.

Förhalning av ny djurskyddslag

Skrivet av redaktionen den 11 September, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ett av hindren för beslut om ny djurskyddslag tycks vara sekretessfrågor. En känslig fråga är den om sekretessbrytning. Läs ATL.

Media värnar om sekretess för den misstänkte brottslingen, vilket är förståeligt så länge som inte vederbörande fått fällande dom. Efter beslut är det inte svårt att få information från länsveterinären eller domstolen. Motstånd finns hos media. Västerbottens-Kuriren rapporterar fall som rör djurplågeri utan att uppge namnet på djurhållaren, inte heller efter fällande dom. I de korta notiserna – ofta på undanskymd plats i tidningen – omnämns vederbörande med stor hänsyn. Platsen brukar anges luddigt  som "i norra länsdelen" eller "i södra länsdelen". Dessutom brukar reportern vara någon som inte bor nära platsen för det misstänkta brottet. Vi har varit i kontakt med VK vid flera tillfällen, där vi efterlyst ökad transparens. Det har inte lett till bättring.

Nu får vi hoppas att behandlingen av ny djurskyddslag påskyndas. Det är oacceptabelt med ytterligare förhalning. Sekretess är en av frågorna. Det finns många fler frågor. Läs Djurens Rätt.

Vegomässan den 3 september 2016

Skrivet av redaktionen den 01 September, 2016
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Djurrättsalliansen arrangerar vegomässa, Nackastrandsmässan, Stockholm.

Bland ”celebrities” och kulturpersonligheter finns veganer

Skrivet av redaktionen den 28 Augusti, 2016
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Sedan många år har kända personer i USA trätt fram med sitt val av livsstil som vegan eller vegetarian.

Huffington Post uppvisade 15 vegan celebrities med bild och korta berättelser. Artikeln kom 2013. Expresident Bill Clinton och hans exvicepresident Al Gore kan sägas ligga högst i kändisskap. Bland de andra finns Mike Tyson, Morrisey och andra som kanske är mer kända i USA än i Sverige. Viktigt för en jämförelse mellan USA och Sverige är graden av öppenhet från kändisarna ifråga och mediastrategi för exponering.

Huffington Post sammanfattar de här uppvisade kändisarna: ”Many celebrities have adopted the diet for personal, health, or environmental reasons, and are speaking up for this lifestyle.

Denna slutsats får stå för tidningen. I vissa fall, t.ex Al Gore, kan tvivel uppstå beträffande graden av öppenhet. Här sägs att han nyligen (dvs året 2013) bytte till att bli vegan. Från vad sägs inte i artikeln. Här blir det också en fråga om exponering. Har Gores påstådda byte att göra med Clintons livsstilsval? Så här kan man fortsätta att ställa frågor utifrån artikeln i Huffington Post. Viktigt att minnas är att artikeln i Huffington Post bara utgör ett enda exempel från världens mest mediaintensiva miljöer – USA hemma och USA globalt.

PETA – People for the Ethical Treatment of Animals – har under många är publicerat namn på celebrities, som vegetarianer eller veganer. PETA arbetar internationellt och publicerar namn från flera länder. Wikipedia har en lista, delvis baserad på PETA, med ca 500 namn där bara fyra namn finns med på personer födda i Sverige.

Någon motsvarande lista finns såvitt känt inte publicerad av svenska media eller ideella organisationer. Förmodligen finns listor, men utan att ha fått spridning. Frågan kan ställas varför inte svenska kulturpersonligheter aktivt medverkar till att offentliggöra sin livsstil som vegetarian och vegan. Att vara vegetarian som kulturpersonlighet har knappast något stort nyhetsvärde.

Att vara vegan har förmodligen större laddning och nyhetsvärde. Fortfarande kan det vara kontroversiellt, inte minst för en kulturpersonlighet som har ett kulturellt kapital att vårda i en granskande offentlighet. Om denna självcensur får råda medför det också uteblivna möjligheter att vidga debatten om hälsa, djurrätt och klimatfrågor som kan kopplas till val av livsstil som vegetarian eller vegan.

I det här djävla landet (ett numera vedertaget uttryck i den slappa vardagsdiskursen) är det bara SÄPO som möjligen har listor på veganer… Medias och kulturpersonligheternas mediastrategi kan med fördel följa USA:s goda exempel på öppenhet!

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera