Sista seansen vid höstkonferens med SwebbTV

Skrivet av redaktionen den 26 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Flera av de inledande föredragen genomfördes och togs emot med applådåskor.De sist förlagda föredragen togs emot med mer dämpade handklappningar från den 270 personer stora publiken.

Sista seansliknande inslag under ledning av Mikael Willgert där alla föredragshållare och hjälpredor skulle tackas blev märklig. Alla dessa fick motta en silvertacka som vägde ett kllo. Värdet torde uppgå till ca 6.000 kr. Senare besked från Skatteverket om skattepliktig förmån kommer sannolikt att dämpa glädjen. Överlämnandet övervakades av donatorn Pekka Ruotsi som höll det i särklass knasigaste talet som också var det kortaste. Han talade om att det är inte mottagarna som skulle tacka, utan han själv för att ha fått förmånen att uppfylla en plikt för Sverige. Deltagarna krafsade åt sig ett exemplar vardera med nollställda ansiktsuttryck. Se klippet.

SwebbTV

Skrivet av redaktionen den 24 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Föredrag nr 10 från SwebbTV:s höstkonferens blev en stor besvikelse. Ingrid Carlqvist hade ett anförande ”Det är inte kört för Sverige” som var extremt aggressivt mot invandrare. Hon förmedlade förslag som hon tillskrev det nationalistiska partiet Alternativ för Sverige. Innehållet kan inte ha varit okänt för ledningen i SwebbTV och konferensen, såvitt känt Mikael Willgert personligen. Även om mörka stråk har varit märkbara i tidigare program, kan det nu vara kört för SwebbTV att locka demokrater. Ingrid Carlqvist har inte varit förgrundsperson så det finns ett litet hopp att skutan kan komma på rätt köl igen. Kommer Lars Bern att acceptera att vara med i detta sällskap? Har denne hedersman lurats att arbeta med extremnationalister? Kommer Google/YouTube göra en tredje avstängning efter denna uppvisning i hat mot invandrare från Mellanöstern och Afrika?

Tankehöjd om klimatet i SwebbTV

Skrivet av redaktionen den 24 Oktober, 2019
[ Klimatet | Permalink | Trackbacks (0) ]

Jacob Nordangård visar på tankehöjd med idéhistoria om klimatfrågan.

Hans föredrag är spännande och lockar även till skratt. Han är en upplyst skeptiker.

Robertsfors snålar in på de äldre och på barnen

Skrivet av redaktionen den 22 Oktober, 2019
[ Kommunalt | Permalink | Trackbacks (0) ]

VK tycks inte klara att ge en sammanhållen bild av s-regimens skötsel av välfärden. På ena stället tycker Petter Bergner att Robertsfors är länets bästa kommunchef. På andra stället rapporterar Lina Wahlnemo om nya sparåtgärder som drabbar de äldre och barnen.

På VK:s blogg ”Tyck till om Robertsfors” finns en lång rad protester mot kommunledningens slöseri. Medborgare har tröttnat på slöseriet med arbetsresor som liknar nöjesresor till Afrika och nu i somras till Gotland. Medborgare föreslår neddragning på löner för ledningspersonal och löneförmåner.

VK orkar inte undersöka om medborgarnas förslag på besparingar kan rädda situationen för de äldre och barnen. Kommunledningen med sossestyre bryr sig uppenbarligen inte över att de svagaste drabbas av neddragningarna. Här på denna blogg anser vi att media har ett ansvar att granska användningen av skattemedel.

Prenumerera på tidningen Syre!

Skrivet av redaktionen den 19 Oktober, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

För djurens och människornas skull. Sedan början av sommaren har tidningarna från Mediehuset Grönt inte kunnat tryckas och distribueras. Orsaken sägs vara Mediestödsnämnden och dess moderata chef. Så är det enligt Lennart Fernström, grundare, ägare, publisher, chefredaktör. Bunden vid masten. Hans kritik av Mediestödsnämnden kan läsas i en specialutgåva som kom idag. Kritiken är nedgörande och gör anspråk på respekt. Men självkritik saknas. Företagsbygget med flera tidningar kan liknas vid syskon med samma föräldrar och gemensamt hem. Idén var att varje tidningskulle ses som en separat tidning med egen identitet även för presstödet. Var inte det lite väl smart? Det har naturligtvis mött motstånd hos Mediestödsnämnden. Men Mediehuset framhärdade i att tidningarna skulle alla ha rätt till stöd. Smartness när den är som dummast. Att tjata om att kanslichefen är moderat gör inte saken bättre. Det tyder på bristande fantasi. Det hade fungerat med kritik av beslutsprocessen och så med en stor portion självkritik.

För djurens och människornas skull önskar vi att utgivningen ska återupptas.

SwebbTV ånyo avstängt

Skrivet av redaktionen den 18 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Google med YouTube meddelade SwebbTV idag den 18 oktober att avstängning skett med hänvisning till hatretorik. Det rör sig om Gunnar Sandelins föredrag vid höstkonferensen. Det kan också röra sig om kombinationen av Karl-Olov Arnstberg+Gunnar Sandelin. 1+1 blir 3. Då kan deras sammanlagda författarskap i migrationsfrågor föra tanken till hatretorik. Det är lätt att inse svårigheterna för Google att komma med en utförlig analys och förklaring, något som publiken kräver. Men det är ändå yttrandefrihet som ska gälla. SwebbTV och deras många tittare kan nu invänta ytterligare besked om orsaken till avstängning. Enligt ledningen hos SwebbTV pågår nu insatser för att publicera hos Vimeo.

Klimatångest

Skrivet av redaktionen den 17 Oktober, 2019
[ Klimatet | Permalink | Trackbacks (0) ]

Elsa Widding har på kort tid profilerat sig med en bok och deltagande i debatten. Hennes persona är välkommen i en debattmiljö som behöver fler röster med förståelse för vetenskap och kommunikation.

Widding, Elsa, Klimatkarusellen: vilka frågor kan besvaras?, Andra upplagan, Elsa Widding, [Stockholm], 2019

Hon har hållit föredrag på Höstkonferensen 2019 med temat ”Barnen och vetenskapen". Hennes information är snarare till för vuxna som får bjuda till för att rätt förstå diagram och sammanfattningar. Om syftet är att minska eller ta bort barnens oro eller ångest då krävs betydligt mer. Tanken är god att försöka göra något åt ångest för klimatförändringar. Elsa Widdings material och argument kan mycket väl användas i ett första steg att använda i utbildning av föräldrar, vårdnadshavare. Men information till barnen måste rimligen utformas efter barnens behov och möjligheter att tillgodogöra sig. Ämnet är som gjort för vetenskapliga studier. Men det får inte hindra föräldrarnas och barnens engagemang att börja samtala. Låt oss konstatera att det fattas fortfarande en länk. Kanske inte en enda röst, utan många röster till barnen.

Etnologen om klansamhälle hos SwebbTV

Skrivet av redaktionen den 16 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus i ämnet etnologi, framträder regelbundet i SwebbTV för att föreläsa om immigrantrelaterade frågor. Ämnet är känsligt därför att det ofta leder in på frågor om ett av de mest laddade orden, nämligen racism. KOA gjorde sig tidigt känd genom sina böcker och debattinlägg om zigenarna i Sverige. Bara valet att använda begreppet zigenare istället för romer var provocerande som förment racism. KOA har producerat mer än någon annan i hithörande problematik. Nu är det statsindividualism och klansamhälle som fångar åhörare och debattörer. Han är en populär föredragshållare som tilldelades 20 minuter, som tog ett abrupt slut på Höstkonferensen. Plats för förklaring av konferensledningen! Är det farligt att ta upp en dylik diskussion? Ja, livsfarligt i händerna på förhärdade racister, men nyttigt för alla de som försöker strukturera tankarna kring ett nytt samhälle.

Immigrantstatistik på 20 minuter med Gunnar Sandelin

Skrivet av redaktionen den 15 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Av 25.000 immigranter 2018 var 55 procent muslimer. Detta var en av de förhållanden som framhölls vid SwebbTV:s höstkonferens. Syftet var att visa exempel på förhållanden som media och politiker, främst socialdemokrater aktivt sägs mörka. Statistiken visar på att stora demografiska förändringar sker och att utvecklingen av allt att döma fortsätter med stora skillnader mot övriga nordiska länder. Visade andra föredragshållare som framträdde vid höstkonferensen på konstruktiva förslag för immigrationspolitiken, eller målades en hotbild upp? Vi följer de kommande videofilmerna som läggs ut på YouTube.

Länsstyrelsens klimatstrategi ovetenskapligt önsketänkande!

Skrivet av redaktionen den 14 Oktober, 2019
[ Klimatet | Permalink | Trackbacks (0) ]

Länsstyrelsen håller som statlig organisation på att utarbeta en klimatstrategi baserad på en koldioxidbudget om 6 ton/invånare. Det är vad som är ”tillåtet” att förbruka till bostaden, biffen och bilen. Strategiförslaget har upprört känslor, eftersom den pekar ut en partipolitisk färgad färdriktning. 

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med miljöfrågor. Dels med avfallshantering senare som miljökonsult. Under den tiden har många miljöfrågor uppmärksammats för upp för att sedan visa sig inte vara några stora miljöhot. Det beror dels på att man har gjort åtgärder eller i vissa fall för att hoten inte har varit reella. En av mina förebilder är Patrick Moore som var en av Greenpeace förgrundsgestalter, men som hoppat av för att organisationen inte längre håller sig till fakta. Just observerbara fakta är en av de käpphästar som jag har, liksom att det måste hela tiden finnas en avvägning mellan ekonomi och faktisk miljöeffekt. Det finns tillräckligt med reella hälso- och miljöproblem på den här planeten som behöver hanteras, utan att lägga resurser på sådana som inte ger någon eller ringa miljöeffekt.

Allmänhetens intresse för miljöfrågor har ökat under åren och detta avspeglar sig i pressen. Olika miljöfrågor kommer och går och beskrivs med högst skiftande kompetens. De ökade miljökraven har medfört en ökning av antalet anställda hos våra miljömyndigheter. Detta kan ske utan motsvarande kostnadsökning hos kommunerna då tillsynsavgifter kan tas ut av företag och andra verksamhetsutövare.

Regeringen har formulerat ett antal övergripande miljömål, beslutade av riksdagen. Många av dessa är mer politiskt önsketänkande än en färdriktning som nationen Sverige kan påverka. Det första målet är begränsad klimatpåverkan. 

Det påminner mig om en skiss som gjordes för ett stort antal år sedan. En man står vid sidan av jorden och hytter med näven. ”Now you listen to me!” Men frågan är om planeten Tellus lyssnar. Den självbild som pressen och IPCC har i klimatfrågan är grandios. Att människan som en varelse på en planet i solsystemet tror att man kan påverka planetens klimat! 

Under studietiden var jag intresserad av väder och klimat, men det var svårt att bli meteorolog. Under senare år har läst in mig mer på klimatet. Jag har blivit en klimatförnekare. Smaka på ordet, det är någon som förnekar att det finns ett klimat. Men det är ju inte det som det hela handlar om, utan vad som påverkar vårt klimat.

Det finns en symbios mellan politiker, miljömyndigheterna, miljökonsulterna och pressen. För att kunna arbeta på miljömyndighet måste den anställde acceptera den värdegrund som ligger i de svenska miljömålen. Att ifrågasätta något av dessa på en vetenskaplig grund är som att svära i kyrkan. Miljökonsulterna livnär sig på de ökade kraven från myndigheterna och i många fall är det mycket abstrakta frågor som hanteras. Inom fackgebitet förorenad mark skall markmiljön, dvs. de organismer som lever i marken skyddas även om markens överyta är asfalterad. Även en miljökonsult måste anpassa sig till företagets värdegrund, i annat fall bör man nog söka sig ett annat arbete. Pressen har under senare tid rapporterat regelbundet om klimatet. Tidigare hette det av människan orsakade klimatförändringar idag kallar man det klimatförändringen. Det är mycket ovanligt att pressen tar upp någon annan uppfattning om vad som påverkar jordens klimat än den officiella bilden som ges av IPCC. SVT/SR gör det definitivt inte. På så sätt får allmänheten inte en korrekt bild av den vetenskapliga diskussionen, utan det skapas en klimatångest! Argumentet från pressen kan vara att andra förklaringsmodeller är ”false balance”. Pressen tar i detta fall på sig stort ansvar som inte låter vetenskapsmän som har andra uppfattningar komma till tals. Våra politiker skall som vanligt vara duktiga och ligga i framkant med miljöpolitik i överensstämmelse med målen. Därför har vi haft subventioner på elcyklar och andra miljöåtgärder som i praktiken varit meningslös.

Enligt min uppfattning finns det många krafter som påverkar jordens klimat. Klimatet är ett komplext system som vi till fullo inte har förstått. Strålningen från solen omfattar ett stort spektrum som även ligger utanför den synliga strålningen och har inverkan på faktorer som genererar den växthuseffekt som är förutsättningen för liv på jorden. Strålningen är inte konstant utan varierar cykliskt. Det finns ytterligare faktorer som påverkar solens strålning till jorden som jordens bana runt solen, jordaxelns lutning mm. De växthusgaser som mänskligheten släpper ut påverkar klimatet mycket marginellt. Om man inte har den uppfattningen bör man nog fundera över varför istäcket på planeten Mars för närvarande minskar. Den forskning som bedrivs inom IPCC förutsätter att strålningen från solen i stort sett är konstant. De modeller som av IPCC har utarbetats för att beskriva framtidens klimat, kan inte användas på historiska data för att beskriva det faktiska utfallet. De modeller som har utarbetats baserade på solens magnetiska aktivitet har däremot visat sig ha gott utfall mot faktiska observationer. Enligt dessa går vi nu mot en kallare period.

Så att ha en länsspecifik klimatstrategi sett i det perspektivet känns närmast religiöst. Det vi kan påverka är utsläpp av fossilt bildad koldioxid, därifrån är steget mycket långt till att dra slutsatsen att en sådan reduktion kommer att påverka klimatet. För min egen del ser jag energifrågan som central. Flera debattörer har pekat på den energibrist, framför allt elbrist, som vi frivilligt och med öppna ögon ger oss in i. Sannolikt kommer vi att köpa mer naturgas från ryssarna, för att producera el. Den luttrade glesbygdsbon i Norrlands inland kommer att bli vinnare, för de har redan installerat dieseldrivna elverk för att klara elförsörjningen när stormar har kapat elförsörjningen.

Jag har inte läst klimatstrategidokumentet, det är säkert av värde att ha sett det. Det jag kan tänka mig är att det pekar mot ett samhälle med mer självförsörjning och återanvändning, men jag tror att invånarna förväntar sig kompetent sjukvård och andra av samhällets nyttigheter utan att förstå att pengarna måste tillföras från något håll. Värdet av ett minskat utsläpp av koldioxid kan inte rimligen ha en prissättning som är kraftigt divergerade mellan olika länder. Framför allt som eventuell miljönytta är närmast obefintlig. Det blir i så fall endast ett sätt att ytterligare beskatta medborgarna.

Klimatrealist

«Föregående   1 2 3 4 5 6 7 8 ... 64 65 66  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera