Immigrantstatistik på 20 minuter med Gunnar Sandelin

Skrivet av redaktionen den 15 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Av 25.000 immigranter 2018 var 55 procent muslimer. Detta var en av de förhållanden som framhölls vid SwebbTV:s höstkonferens. Syftet var att visa exempel på förhållanden som media och politiker, främst socialdemokrater aktivt sägs mörka. Statistiken visar på att stora demografiska förändringar sker och att utvecklingen av allt att döma fortsätter med stora skillnader mot övriga nordiska länder. Visade andra föredragshållare som framträdde vid höstkonferensen på konstruktiva förslag för immigrationspolitiken, eller målades en hotbild upp? Vi följer de kommande videofilmerna som läggs ut på YouTube.

Länsstyrelsens klimatstrategi ovetenskapligt önsketänkande!

Skrivet av redaktionen den 14 Oktober, 2019
[ Klimatet | Permalink | Trackbacks (0) ]

Länsstyrelsen håller som statlig organisation på att utarbeta en klimatstrategi baserad på en koldioxidbudget om 6 ton/invånare. Det är vad som är ”tillåtet” att förbruka till bostaden, biffen och bilen. Strategiförslaget har upprört känslor, eftersom den pekar ut en partipolitisk färgad färdriktning. 

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med miljöfrågor. Dels med avfallshantering senare som miljökonsult. Under den tiden har många miljöfrågor uppmärksammats för upp för att sedan visa sig inte vara några stora miljöhot. Det beror dels på att man har gjort åtgärder eller i vissa fall för att hoten inte har varit reella. En av mina förebilder är Patrick Moore som var en av Greenpeace förgrundsgestalter, men som hoppat av för att organisationen inte längre håller sig till fakta. Just observerbara fakta är en av de käpphästar som jag har, liksom att det måste hela tiden finnas en avvägning mellan ekonomi och faktisk miljöeffekt. Det finns tillräckligt med reella hälso- och miljöproblem på den här planeten som behöver hanteras, utan att lägga resurser på sådana som inte ger någon eller ringa miljöeffekt.

Allmänhetens intresse för miljöfrågor har ökat under åren och detta avspeglar sig i pressen. Olika miljöfrågor kommer och går och beskrivs med högst skiftande kompetens. De ökade miljökraven har medfört en ökning av antalet anställda hos våra miljömyndigheter. Detta kan ske utan motsvarande kostnadsökning hos kommunerna då tillsynsavgifter kan tas ut av företag och andra verksamhetsutövare.

Regeringen har formulerat ett antal övergripande miljömål, beslutade av riksdagen. Många av dessa är mer politiskt önsketänkande än en färdriktning som nationen Sverige kan påverka. Det första målet är begränsad klimatpåverkan. 

Det påminner mig om en skiss som gjordes för ett stort antal år sedan. En man står vid sidan av jorden och hytter med näven. ”Now you listen to me!” Men frågan är om planeten Tellus lyssnar. Den självbild som pressen och IPCC har i klimatfrågan är grandios. Att människan som en varelse på en planet i solsystemet tror att man kan påverka planetens klimat! 

Under studietiden var jag intresserad av väder och klimat, men det var svårt att bli meteorolog. Under senare år har läst in mig mer på klimatet. Jag har blivit en klimatförnekare. Smaka på ordet, det är någon som förnekar att det finns ett klimat. Men det är ju inte det som det hela handlar om, utan vad som påverkar vårt klimat.

Det finns en symbios mellan politiker, miljömyndigheterna, miljökonsulterna och pressen. För att kunna arbeta på miljömyndighet måste den anställde acceptera den värdegrund som ligger i de svenska miljömålen. Att ifrågasätta något av dessa på en vetenskaplig grund är som att svära i kyrkan. Miljökonsulterna livnär sig på de ökade kraven från myndigheterna och i många fall är det mycket abstrakta frågor som hanteras. Inom fackgebitet förorenad mark skall markmiljön, dvs. de organismer som lever i marken skyddas även om markens överyta är asfalterad. Även en miljökonsult måste anpassa sig till företagets värdegrund, i annat fall bör man nog söka sig ett annat arbete. Pressen har under senare tid rapporterat regelbundet om klimatet. Tidigare hette det av människan orsakade klimatförändringar idag kallar man det klimatförändringen. Det är mycket ovanligt att pressen tar upp någon annan uppfattning om vad som påverkar jordens klimat än den officiella bilden som ges av IPCC. SVT/SR gör det definitivt inte. På så sätt får allmänheten inte en korrekt bild av den vetenskapliga diskussionen, utan det skapas en klimatångest! Argumentet från pressen kan vara att andra förklaringsmodeller är ”false balance”. Pressen tar i detta fall på sig stort ansvar som inte låter vetenskapsmän som har andra uppfattningar komma till tals. Våra politiker skall som vanligt vara duktiga och ligga i framkant med miljöpolitik i överensstämmelse med målen. Därför har vi haft subventioner på elcyklar och andra miljöåtgärder som i praktiken varit meningslös.

Enligt min uppfattning finns det många krafter som påverkar jordens klimat. Klimatet är ett komplext system som vi till fullo inte har förstått. Strålningen från solen omfattar ett stort spektrum som även ligger utanför den synliga strålningen och har inverkan på faktorer som genererar den växthuseffekt som är förutsättningen för liv på jorden. Strålningen är inte konstant utan varierar cykliskt. Det finns ytterligare faktorer som påverkar solens strålning till jorden som jordens bana runt solen, jordaxelns lutning mm. De växthusgaser som mänskligheten släpper ut påverkar klimatet mycket marginellt. Om man inte har den uppfattningen bör man nog fundera över varför istäcket på planeten Mars för närvarande minskar. Den forskning som bedrivs inom IPCC förutsätter att strålningen från solen i stort sett är konstant. De modeller som av IPCC har utarbetats för att beskriva framtidens klimat, kan inte användas på historiska data för att beskriva det faktiska utfallet. De modeller som har utarbetats baserade på solens magnetiska aktivitet har däremot visat sig ha gott utfall mot faktiska observationer. Enligt dessa går vi nu mot en kallare period.

Så att ha en länsspecifik klimatstrategi sett i det perspektivet känns närmast religiöst. Det vi kan påverka är utsläpp av fossilt bildad koldioxid, därifrån är steget mycket långt till att dra slutsatsen att en sådan reduktion kommer att påverka klimatet. För min egen del ser jag energifrågan som central. Flera debattörer har pekat på den energibrist, framför allt elbrist, som vi frivilligt och med öppna ögon ger oss in i. Sannolikt kommer vi att köpa mer naturgas från ryssarna, för att producera el. Den luttrade glesbygdsbon i Norrlands inland kommer att bli vinnare, för de har redan installerat dieseldrivna elverk för att klara elförsörjningen när stormar har kapat elförsörjningen.

Jag har inte läst klimatstrategidokumentet, det är säkert av värde att ha sett det. Det jag kan tänka mig är att det pekar mot ett samhälle med mer självförsörjning och återanvändning, men jag tror att invånarna förväntar sig kompetent sjukvård och andra av samhällets nyttigheter utan att förstå att pengarna måste tillföras från något håll. Värdet av ett minskat utsläpp av koldioxid kan inte rimligen ha en prissättning som är kraftigt divergerade mellan olika länder. Framför allt som eventuell miljönytta är närmast obefintlig. Det blir i så fall endast ett sätt att ytterligare beskatta medborgarna.

Klimatrealist

Alternativ för Sverige i SwebbTV

Skrivet av redaktionen den 13 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Erik och Matti i SwebbTV går som barn i huset. De har förbindelser med Alternativ för Sverige. Det syns tydligt vid deras framträdande vid den s k. höstkonferensen 2019. De har en oklar framtoning som känns olustig och illavarslande när de använder gliringar och antydningar av olika slag. Risken är också stor att åhörare vid det fysiska mötet vid konferensen gör sina egna tolkningar, kanske om odemokratiska metoder. De talade t.ex om en ny form för sammankomster med likasinnade - "SwebbTV after work” – som väckte genklang hos publiken på över 200 deltagare. Applåder och jubel förekom flera gånger när de gjorde sig lustiga på bekostnad av andra, t.ex på kända politiker. Vad menar Erik och Matti? Hur tänker deltagarna? Är det celler för en ny motståndsrörelse som växer fram? Eller vad?

Alternativa diskurser med bidrag från SwebbTV

Skrivet av redaktionen den 13 Oktober, 2019
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Alternativa diskurser som drivs av SwebbTV har inte tagit sig uttryck i politiskt program. Men formerna blir mer och mer fasta genom Höstkonferens 2019 (på finlandsfärja) som är en uppföljning av Konferens 19 maj 2018 och Konferens 18 maj 2019. YouTube. "Globalisternas 8-punktsprogram” var temat för öppningstalet med Lars Bern. SwebbTV kommer att lägga ut 12 tal och samtal från Höstkonferensen på YouTube.7000 visningar har skett idag lördag räknade fram till kl 19, och många fler kommer det att bli. Man kan förmoda att ledningen för SwebbTV tänker på att maximera antalet visningar, varför utläggningarna på YouTube sker peu à peu de kommande dagarna.

Bern har stora perspektiv för att kunna diskutera globalisternas program och det gör han på ett trovärdigt sätt men utan att gå djupt in i varje punkt. Det rör sig dock inte om förenklingar av komplexa problem.Som tittare/åhörare känns det viktigt att försöka göra en historisk jämförelse med diskursen på 1930-talet med depressionen inför andra världskriget. Då fanns Adolf Hitler som skyllde på judarna och det internationella storkapitalet. Världen år 2019 står inför ekonomisk nedgång och vi kommer att överösas av förklaringar med olika innehåll. Därför har personer inom samhällsdebatt och ekonomisk analys ett mycket stort ansvar att motivera sina påståenden för att hålla tillbaka förvirring och oro.Lars Bern är inte populist, men han har tagit på sig stora ämnesområden. Orkar Bern följa utvecklingen för att återkommande kunna ge politiska, ekonomiska och medicinska synteser? Det får vi hoppas eftersom han är oerhört intressant att lyssna på och att läsa. Lars Bern behövs mer än någonsin.

Dansk passkontroll av svenskar

Skrivet av redaktionen den 12 Oktober, 2019
[ Politik, Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

SwebbTV med Mikael Willgert och Lars Bern visar på en alltmer dyster bild för Sverige både på kort och lång sikt. En betydelsefull nyhet är Danmarks beslut att införa passkontroll för svenskar. Skälet är ökad brottslighet utförd av personer som har svenska pass. Lars Bern tror att även andra grannländer kan införa gränskontroll.

Med Berns verklighetsbeskrivning om klansamhället förväntas stödet för socialdemokraterna bestå. Utgångspunkten är att medlemmar i en klan åläggs att rösta på det parti som klanledaren anbefaller. Det lär finnas empiriska undersökningar på detta samband men har inte sammanställts och publicerats. Vad Bern och Willgert inte kommenterade är Stefan Lövéns uttalanden i SVT om att vi i Sverige ska ha fler, inte färre immigranter. Någon närmare motivering lämnades inte. Då kan man rent matematisk räkna med ökad immigration från klankulturer som kan öka väljarunderlaget för S i första hand. Då riskerar Sverige att få en självförstärkande process där nyanlända får arbeten i den sociala sektorn som till viss del ger social service till nästa våg av invandrare. Vad detta hot ska leda till har ännu ingen känd debattör uttalat sig om. Presumptionen är att immigranter – till stor del från klankulturer – stöder och fortsätter att stödja S, MP och V.

Internet of things

Skrivet av redaktionen den 08 Oktober, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

När nu kunskapen börjar spridas i de breda lagren om IoT är det hög tid att börja ställa frågor till sig själv. Hur ska jag förhålla mig? Ska jag räkna med en inledande fas med skepsis, entusiasm eller neutralitet? För egen del väljer jag skepsis, bl.a av det skälet att kostnaderna kan överstiga nyttan. I en stabiliserad materiell tillvaro där man redan har en hög grad av kontroll och styrning som dessutom kan ökas ytterligare utan IoT kan man ta det lugnt. Erfarenheterna är goda av skepsis/vägran i andra sammanhang som användning av sociala media, främst vägran att använda Facebook. IoT kan kanske vara kul att tillämpa, leka med. Men då finns det så väldigt mycket annat som är roligt eller njutbart.

Skepsis har inte alltid varit förhärskande. Jag köpte min första Mac 1982 efter att ha haft arbeten i ADB-miljö och IT sedan början av 1960-talet. Det gav erfarenheter som lett till eftertänksamhet.

En stund på huvudbiblioteket i Täby

Skrivet av redaktionen den 29 September, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vanligtvis besöker jag filialbiblioteket i Näsbypark två-tre gånger per vecka. Huvudbiblioteket som ligger längre bort för mig besöks någon gång per månad. Idag lördag eftermiddag var det dags att läsa tidningar, VK, Axess, Filter m.fl, och för att känna av atmosfären. Det blev inget boklån denna gång, ty vips stängdes kl. 16 själva bokavdelningarna med hårda, blanka skjutdörrar i glas och stål, och ljuset tonades ned. Huvudbiblioteket i Täby Centrum hade få besökare idag, förmodligen färre än det lilla intima i Näsbypark. Tre-fyra gubbbar i min ålder satt i tidningsavdelningen. Där kan man också betrakta besökare som kommer och som hastar iväg. Några få kom för att sedan gå därifrån efter ett kort besök. Kanske två-tre personer gav intryck av att ha stannat länge. I den generösa entréhallen pågick en konstutställning, där Lotte Nilsson Välimaa avlöser Maria Hurtig vid månadsskiftet. Under den timme som jag läste tidningar var det kanske fem personer som betraktade konstverken. En jäktad småbarnsmanna återlämnade böcker i bokåterlämningsmaskinen.

Känslan av Täbys nya huvudbibliotek präglas av glänsande materiell standard, hårt i kanterna... Men känslan är också att detta kommunala kulturtempel tycks ha väldigt få besökare. Att tänka på kostnader för skattebetalarna i samband med en av kommunens viktigaste kultursatsningar känns plumpt men ofrånkomligt. Prova själv med ett besök på Ditt bibliotek!

En dag på banken

Skrivet av redaktionen den 26 September, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Efter att ha läst och hört om risken för kapningar tog jag mig efter moget övervägande till Nordea i Mörby. Jag ville gärna tala med en människa för att få råd i ett känsligt ärende. Jag möttes av en stängd entrédörr till Nordea i Mörby kl 13.15. På glasdörren kunde jag läsa ”Banken är öppen trots att dörren är låst.” Så jag tryckte lite här och där på knappar som kunde påkalla någons uppmärksamhet. Efter några minuter kom ytterligare en vilsen kund som inte heller visste hur man skulle passera glasdörren med rader av svårlästa dekaler. Men så dök en banktjänsteman upp som öppnade med frågan ”Har du beställt tid?” Jag förklarade att jag åkt lång väg för att tala med någon på Mörby-kontoret. De andra banktjänstemännen uppgavs vara på lunch. Jag avkrävdes leg. Var de andra möjligen på s.k långlunch? Efter ett mindre ordkrig blev jag då insläppt med orden ”du har ju beställt tid”. Vilket jag inte hade. Men det kunde passa som varnagel för den andra vilsna kunden som bönade och bad att få personlig hjälp. Då borde jag av solidaritet åkt därifrån, men jag stegade in i den stora ödsliga banklokalen där de två lunchätande tjänstemännen gled in från motsatta hållet av lokalen. Så kunde jag specifikt föra fram mitt ärende som var att skydda mitt företagskonto mot kapning. Då fick jag en lapp med telefonnummer till Nordeas kundservice. Med mig fick jag också ett förslag på åtgärd, nämligen öppnandet av ytterligare ett konto dit jag kunde föra ett mindre belopp t.ex 20.000 kr för framtida behov av kontanter. Jag nöjer mig med 2.000, svarade jag. Väl hemma på mitt kontor ringde jag kundservice, där jag efter väntan i telefonkö fick tala med en vänlig person. Hon ville skicka mig vidare till en annan person som sades handlägga dylika ärenden. En tvärvigg gjorde ganska omedelbart klart för mig att så får jag inte göra. Och i Mörby hade de gjort fel. Han visste vad jag inte visste, att jag inte hade behov av kontantuttag. Så Nordea tänkte inte godkänna något sådant. Men det avgör väl inte du, försökte jag. Jodå, fick jag till svar. Men hur gör jag då om jag i morgon ska betala en arborist med kontant betalning mot kvitto till min firma? Jag har ju tagit ut kontanter i Frankrike nyligen, tillade jag. Ja du har gjort stora kontantuttag 2018 (sic), fortsatte han. Jag föreslog att en spärr på 2.000 kr för uttag skulle införas på mitt konto. Och så vidare och så vidare. Efter att först har vägrat, läste mannen upp gällande villkor i vårt avtal som stipulerade hur stort kontantuttag som får göras på det aktuella bankkortet. SÅ BRA! Då slapp jag ju göra någon ändring.

Efter dessa magsyraframkallande erfarenheter ville jag då snabbt avsluta samtalet med Nordea.

IPCC:s nya rapport idag skapar också mediaskugga

Skrivet av redaktionen den 25 September, 2019
[ Djurrätt, Klimatet | Permalink | Trackbacks (0) ]

IPCC:s rapport från 2006 ”förfinades” 2019. Behovet av ”revision” av IPCC:s rapport 2006 tillbakavisades.Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC fokuserar på något av det mest avgörande som finns för livet på jorden - vatten.Receptionen kommer inte att bli neutral. Bakom varje tolkning kan partsintressen finnas. En kvarts miljard människor väntas fly pga. klimatet. Den prognosen är långt från ett uttalande SR P1 från en tjänsteman i Malmö kommun som förklarade att man kommer att bygga kustnära även i framtiden men anpassa sig i takt med den faktiska utvecklingen. Dansar Malmöborna på randen av en vulkan?

I takt med att IPCC producerar nya rapporter med olika fokus finns risken att frågor, även stora frågor kommer i mediaskugga. Det kan gälla animalieproduktionen och konsumtionen av produkter där djur utnyttjas. Även om andelen av den yrkesverksamma befolkningen i jordbruket minskat till några procent har jordbruket – om man räknar med hela produktionskedjan, handeln inräknad – avgörande betydelse. Den politiska betydelsen som är den andra sidan av myntet, vilket medför att politiker vill värna om denna samhällssektor genom både aktivt handlande men också genom taktisk passivitet. Det är sällan man hör politiker tala om att vi bör äta mindre kött och spola mjölken. Det är ofta vi ser t-y-s-t-n-a-d.

Ordkriget på livsmedelsmarknaden har skruvats upp. Fågelköttproducenterna har börjat marknadsföra kycklingkött med argumentet "10 gånger mindre klimatutsläpp än rött kött”. Djurens Rätt kontrar med att kycklingkött står för upp till 10 gånger mer utsläpp än motsvarande växtbaserade. Kronfågel har svarat med att blockera negativa inlägg på Facebook. Det blir allt svårare att göra översiktliga kommentarer i klimatfrågan. Viktiga delar riskerar att hamna i skugga av den enkla orsaken att klimatfrågan är långt ifrån enkel.

Inga åthävor i klimatfrågan med Bern & Willgert

Skrivet av redaktionen den 22 September, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

goLars Bern och Michael Willgert i Sweebbtv gör en sammanfattning av klimatfrågan i serien Fjärde statsmakten. Båda har väl valda exempel från klimatdebatten, t.ex med felaktigheter i filmen ”An inconvenient truth” av Al Gore. Även opinionsundersökningar som visar stora skillnader när frågan ställs huruvida klimatet har påverkats av människan. Många talande exempel.

Här kan det vara på sin plats att kommentera insatserna från personerna Lars Bern och Mikael Willgert. Att I ett fält som klimatfrågan visa en sådan uthållighet och stringens är formidabelt. Vid en närmare granskning kan eventuellt mindre eftergifter om klimatförändring spåras, men huvudspåret har varit och är alltjämt ett radikalt avvisande av klimatalarmisternas påståenden.

En del i framgången kan vara formatet, där båda sitter prydligt klädda och försöker uttrycka sig enkelt och tydligt. Fast kameraposition. De tappar aldrig fattningen, trots att det vimlar av idiotier från motståndarna men även de som sympatiserar. De kommer inte med impulsiva påståenden, utan verkar alltid vara väl förberedda. De har inte hjälp av PR-konsulter eller en organisation som SVT, i vart fall syns det inte. God PR är sådant som inte syns, då blir PR inget konstlat filter. Det kunde vi inte säga om glamkändisarna i Tel Aviv eller om den väl repeterade samstämmigheten och spontaniteten mellan Stefan Löfven och Kristian Luuk.

Till saken hör att repetion av bakgrund och budskap är essentiellt för att nå ut till tittarna. Även i detta avseende är Bern och Willgert mästerliga. Allt känns fräscht och intressant trots att det sagda här återkommit hur många gånger som helst.

1 2 3 ... 61 62 63  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera