Vetenskapsjournalistik utan spärrar

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2016
[ Övrigt, Litteratur | Permalink | Trackbacks (0) ]

Hur luktar egentligen en mammut frågar sig Torill Kornfeldt i sin bok Mammutens återkomst. Hon har träffat forskare i olika delar av världen som försöker återskapa utdöda djur och rädda utdöende. När Torill Kornfeldt förstod att det inte är någon omöjlig uppgift att med genforskning återuppväcka mammuten eller dinosarien tycker hon vi ska försöka.

Lästips - Kornfeldt, Torill, Mammutens återkomst: de utdöda arternas andra chans, Fri tanke, Lidingö, 2016

Se intervju som Lotta Gröning gjorde med Torill Kornfeldt på Bokmässan i Göteborg 2016

Vi lät frågan gå vidare till en man med perspektiv som svarade så här:
–"Ok, man kanske skall säga återbud till kremeringen och frysa ner en bit av sig själv för framtida återupplivning. Risken är bara man inte passar in i framtiden. Vi är alla barn av vår tid."

Lästips om Nya Karolinska

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Två journalister som är väl förankrade i Svenska Dagbladet har kommit med en bok, som även finns som e-bok.

Ennart, Henrik & Mellgren, Fredrik, Sjukt hus: globala miljardsvindlerier : från Lesotho till Nya Karolinska, Ordfront, Stockholm, 2016

Boken handlar om beslutsprocessen för Nya Karolinska. Författarna har visat på stor förmåga att nå ut med sin undersökande bok.De har fått Guldspaden 2016, de har varit nominerade till Augustpriset  och de har haft en presentation 2016-11-29 av boken på biografen Grand i Stockholm.Presentationen drog en stor publik av kvalificerade personer, där en stor del i publiken har professionella relationer till landstinget i Stockholm. Ennart och Mellgren var taggade och visade på stora kunskaper om Nya Karolinska och många andra sjukhusprojekt i Sverige och EU. Sjukdomsbilden är så omfattande och komplicerad att uppräkningar inte duger. Genom att läsa boken eller att höra en presentation av författarna får man början till en förståelse av systemfelen i landstinget, anbudsprocessen och konsultbolagens dominanta roll.

Det ska bli intressant att se om Nya Karolinska kommer att bli stort samtalsämne. Betalningen med skattemedel på 22 miljarder SEK kommer att bli betungande och sträcka sig långt in i framtiden.

Vetenskapsredaktionens i SVT perspektiv på råttor

Skrivet av redaktionen den 30 November, 2016
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det finns många perspektiv på historien om råttor i dåtid och i nutid, men stora begränsningar i programmet den 28 november 2016 kunde göra tittare med historieanspråk besvikna.

I programmet gavs Anticimex stort utrymme att demonstrera sina metoder, bl a med en apparat som kan anslutas till avloppsrör för att med knivar massakrera råttor som rör sig i rören. Anticimex visade också på att ansvaret på offentliga platser är splittrat på en räcka kommunala och statliga myndigheter. Ingen myndighet ansågs ha ett samlat ansvar för vad Anticimex benämnde råttproblemet.I programmet intervjuades en professor i  infektionsmedicin. Han förklarade att de stora smittospridningarna har orsakats av människor, inte av råttor. En idéhistoriker spekulerade om människans avsky för råttor och om deras vägran att överge kulturen för att stanna i naturen. Denna utsaga blev desto mer besynnerlig för tittare med anspråk eftersom kultur/natur numera ses som en helhet av historiker som erkänner "människans tidsålder" – Antropocen. En djurskyddsforskare på SLU fick visa hur råttor föds upp och hålls för forskningsändamål. På så sätt fick programansvariga in en politiskt korrekt passus om djurskyddet som påstods ha tagit fart från 1960- talet och framåt. Att djurskydd kan innebära djurplågeri gavs inte någon kommentar.

Även om programmet hade en tidsram att hålla sig till är det märkligt att inte Djurens Rätt fick delta med sin mer än hundraåriga erfarenhet.Det är också märkligt att vetenskapsredaktionen inte förmådde anlägga ett samhällskritiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Följande fråga hade kunnat stimulera den fortsatta debatten: Vem fan tror att Anticimex vill utrota sig själv genom att utrota råttan?

Alla problem har inte en lösning. Det budskapet kunde Vetenskapsredaktionen hjälpa till att förmedla.

Miljonböter är nålpengar

Skrivet av redaktionen den 27 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

På grund av olagliga anbudskarteller mellan Ragn-Sells AB och Bothnia Bilfrakt AB har dessa ålagts att betala straffavgifter 2 450 000 kronor respektive 2 060 000 kronor.Företagen försökte redan vid Konkurrensverkets tillslag 2014 spela ovetande om sina avtal med olagligt innehåll. Efter beslut från Konkurrensverket den 9 november 2016 försöker företagen återigen bortförklara, nu med att det är mindre kostsamt att betala straffavgifterna än att föra en rättsprocess. Hänvisningen till att nya bolagschefer tillträtt efter avtalens ingående 2010 är också ett försök att bortförklara.

Vår uppfattning är att företagen har varit fullt medvetna om vad man gjort och vad de ekonomiska motiven har varit, dvs att höja priserna på sina tjänster genom att sätta konkurrensen ur spel, i strid med gällande lag. Det är också viktigt att tänka på att böterna är relativt små. Ragn-Sells hade 2013 en årsomsåttning på ca 3 miljarder, med en årsvinst på ca 48 miljoner. Bilfrakt hade 2013 en årsomsättning på ca 900 miljoner kronor, med en årsvinst på ca 25 miljoner.Årsvinsten har från och med 2014 sjunkit.

Straffavgifterna är ringa jämfört med omsättning och vinst. Sammantaget har företagen tjänat stora pengar med med hjälp av olagliga anbudskarteller i Västerbotten. Hur Ragn-Sells agerar i övriga Sverige är inte känt. Vi kan bara hoppas att Konkurrensverket går vidare med sina undersökningar.

Vad som nu allmänheten och kunderna kan fundera på är huruvida det kan ske en uppföljning från de som sköter upphandlingarna och från de myndigheter,kommun och länsstyrelse som utövar tillsyn över verksamheten. Ett rimligt krav vore att verkställande direktörerna i Ragn-Sells AB och Bilfrakt Bothnia AB inkallas för ett allvarligt samtal. Landshövdingen kan börja med att bjuda in, kommuncheferna kan fortsätta att läxa upp tjuvarna. Vi befarar dock att myndigheterna är så sammanvuxna med avfallsbolagen att de varken vågar eller kan.

Nya brott av Ragn-Sells och Bilfrakt

Skrivet av redaktionen den 26 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Ragn-Sells har fått fällande dom och miljonböter.

Även Bilfrakt Bothnia har fällts. Konkurrensverket gjorde tillslag mars 2014 läs här.

Län eller region? Ur askan i elden?

Skrivet av redaktionen den 05 November, 2016
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Vi har tidigare, i november 2011 föreslagit att landshövdingeämbetet ska slopas. Sedan dess har frågan om storregioner aktualiserats, där Norrland tänks bilda en region. Regionsutredningens indelningskommitté lämnade sitt förslag 9 mars i år.

Förutom de S-toppolitiker i regionen som bara ser fördelar finns en rad s-kommuner i Norrland som stöder förslaget. Bland motståndarna finns allianspartierna och SD. I Västerbotten har landshövdingen gått till försvar för status quo med motiveringen att samma jobb ska göras som tidigare och då skulle det vara lika bra att fortsätta som förut. I dag har också länsrådet fått utveckla länsledningens ståndpunkt i Kluvet land. En av hans teser är:

I regionernas Europa så förväntas regionerna att vara sin egen lyckas smed efter bästa förmåga. Och jag tror att regionaliseringsparadigmet handlar också väldigt mycket om att staten vill dra sig tillbaks. Staten vill retirera från regionerna.

Det hela känns som att landshövdingen och länsrådet vill rädda sitt eget skinn och hävda sin roll. Och inget kan väl vara bättre än att statliga toppbyråkrater måste kämpa för sin överlevnad. Frågan om storregioner är inte underställd väljarna i allmänna val eller folkomröstning. Det är bra att de gamla och blivande makthavarna träder fram och att så många som möjligt sätter sig in i frågorna och gör sina ståndpunkter kända. Det värsta är ju om fortsättningen bestäms i det tysta utan folkligt engagemang.

Vår egen uppfattning påverkas starkt av 10 års erfarenheter i kontakter med länsstyrelsen i frågor om vindkraft och sanering av förorenade områden. Då kan man lätt komma till slutsatsen att det bara kan bli bättre med en ny organisation som lever upp till Miljöbalkens anda och bokstav. Men vi vill ändå inte hemfalla till en så lättköpt lösning. Nu vill vi höra mer om fördelar och nackdelar. Låt makthavarna kämpa för sin överlevnad. Det har de knappast behövt göra tidigare.    

K- mord på Sagabiografen i Umeå

Skrivet av redaktionen den 05 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Anrika Sagabiografen från 1959 är dömd till undergång i den pågående stadsomvandlingen. Här vill NCC bygga höghus. Vem som ska äga och driva framgår inte. Det tycker inte s-styret att medborgarna behöver veta. Läs på Umeå kommun.

Detta kulturmord är inte en enskild händelse i Umeå. VK:s Lars Böhlin har gjort en översikt av kulturlokaler i Umeå. Det är en mycket stillsam redogörelse. Att se de politiska konsekvenserna skulle lätt leda till kritik av aktörer i den matktstruktur som medfört uppdelning av Umeå i tårtbitar till Sossarna, Balticgruppen och vad som kan kallas Resten. I redogörelsen ingår Kulturhuvudstadsåret i stadsomvandlingen, men analys med maktperspektiv saknas. Och det vore ganska otänkbart för VK som är en del i maktstrukturen. I redogörelsen görs efter noggrann genomgång ett konstaterande: –"Ju fler kulturlokaler desto större utbud." Inte förvånande. Och hur förhindrar detta konstaterande – på gränsen till truism – detta och fortsatta k-mord?

Förmodligen kommer vi att få uppleva samma sak som så många gånger tidigare, nämligen att kritiken mot nedläggningen kommer in alldeles för sent och med alldeles för vag uppfattning om de underliggande maktstrukturerna. Där tårtan redan är skuren och bitarna paxade.

K-mord genom uraktlåtenhet på Blasieholmen

Skrivet av redaktionen den 04 November, 2016
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

SvD har med Ola Wong skapat en våg av debattartiklar. Senast har Mårten Snickare, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet lämnat sitt bidrag i de stora elefanternas offentliga debatt i media.

Hans förslag att anlägga ett museum för världskultur på Blasieholmen i Stockholm, istället för ett Nobelcenter är slående. Argumentering för konceptet innehåller bl.a:

I flera hundra år har européer föreställt sig Kina som kulturellt högtstående medan Afrika och Amerika fått utgöra den europeiska kulturens motpol. Kinesiska föremål ställdes jämte europeiska i 1800-talets Nationalmuseum medan afrikanska och amerikanska sorterades under Naturhistoriska riksmuseet. Kultur mot natur. Dagens uppdelning mellan Östasiatiska och Etnografiska bär spår av ett sådant hierarkiskt tänkande. Historiskt intressant men inte nödvändigtvis en grund för museernas fortsatta liv.

Citatet visar på en av många bottnar som kan upptäckas i en fullödig diskussion. Djupt problematiskt är dock att kulturmord kan ske av uraktlåtenhet, det vill säga slarv:

Skrinlägg planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen, ett överstort konferenscentrum på Stockholms vackraste plats. Använd istället platsen för en museibyggnad som spelar med – inte mot – befintlig bebyggelse.

Mårten Snickares uraktlåtenhet består i att inte nämna Tullhuset. Denna byggnad från 1874 har för många deltagare i motståndet till Nobelcenter stor, ja central betydelse.

Förslaget om ett världskulturmuseum kan således ytterligare öka risken att Tullhuset måste offras. Snickare hade kunnat ge vissa förutsättningar som att Tullhuset är en omistlig del i befintlig bebyggelse. Nu medverkar han till ett k-mord av Tullhuset. Det finns redan för många skjutglada k-mördare!

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera