Slutligen godkändes 2:a vice talman

Julia Kronlid (SD) valdes trots åsikter som väckt debatt: hennes erkännande av kreationism och restriktiva hållning till abort. Hon kom att utgöra alternativet till Björn Söder (SD), som inte väckt förtroende efter tidigare kontroverser, bl a beskyllningar för rasism. Den demokratiska processen stötte bort Björn Söder för att istället lyfta fram en annan Sverigedemokrat, nämligen Julia Kronlid. Det gällde ju att i inledningsfasen av regeringsbildningen inte köra fast. Då kan valet av en kvinna utan hög profil underlätta frågans lösning. Att hon visat förståelse för kreationismen och abortmotståndet var inget hinder. Möjligen fanns en positiv hållning till de känsliga frågorna i det blå laget. De blågula, dvs SD som fått bestämma partifärg på 2:a vice talman fann Julia Kronlid vara den rätta. Hon har själv betonat att hennes egna uppfattningar inte har något inflytande på rollen som talman.

Lyckades högerblocket enas genom att dra feminism-kortet? Skulle det bli lättare för Liberalerna att internt försvara lösningen med valet av en kvinna? Den första omröstningen var tvungen att tas om då Julia Kronlid som hade SD, M, L och KD bakom sig inte fick en majoritet av rösterna. Stödet skulle gett henne 176 röster – men hon fick bara 173 i första omgången. ”Några ledamöter har inte följt partilinjen, det skapar en osäkerhet kring underlaget som Kristersson vill regera på”, säger Ekots politikkommentator Tomas Ramberg.

Energipolitiken efter valet 2022

I väntan på en ny regering befinner vi oss i ett interregnum, ett tillstånd som är mycket svårt att få information om. Formellt ska den gamla regeringen övergå till en expeditionsministär, numera kallad övergångsregering. Det blir av allt att döma blir skifte till en borgerlig regering, åtminstone till en början. Svenska folket har blivit rejält uppskrämda med skenande elpriser, hög inflation med nästan tio procent och stigande räntor. Nästa ökning av styrräntan befaras bli ”fyrdubbel” dvs. en hel procentenhet. När det gäller energipolitiken råder hela havet stormar. Bevakning och kritik av tillståndsärenden för vindkraft från ideella föreningar, grupper och personer kan komma att kräva översyn. Det är inte självklart att energipolitiken i de olika partierna fortsätter i samma hjulspår som före valet. Eftersom vi har faktorer som kriget, Nato-anslutning, elektrifiering, klimatfrågan och kommande lågkonjunktur är det fullt tänkbart att omprioriteringar kommer att ske.

Många tecken tyder på att fortsättningen kommer att heta ”Energi till varje pris”, något som kommer att omfattas av alla politiska partier.

Annus horribilis

När pandemin tycktes släppa sitt grepp i Sverige och stora delar av världen, dock inte Kina, så kändes det som en enorm lättnad. Men det var en kortvarig lättnad eftersom Putin i Ryssland startade en anfallskrig mot Ukraina den 24 februari i år, något som han trodde sig kunna maskera genom att kalla det för militär operation. Att för ryssar kalla det krig medförde straffansvar. Kriget pågår ännu med växlande framgång för parterna. Världsekonomin har påverkats avsevärt av kriget, där en energikris dominerar EU-länderna på grund av Putins ätgärder att strypa tillförseln av rysk gas till Tyskland och en rad andra länder. Priserna på energi har rusat, något som satt skäck både i storförbrukande industrier och privathushåll. De politiska makthavarna, vars ställning är avhängigt folket och näringslivet har i desperation gått ut med löften om lättnader. I Sverige har partierna inför valet idag lovat högkostnadsskydd utan närmare specifikation. Detta har framkallat kritik från ledande ekonomer som påpekat att föreslagna åtgärder inte håller tillbaka förbrukningen av energi, snarare tvärtom. Därtill kommer påverkan från inflationen. Det har inte hindrat politikerna att upprepa sina löften om högkostnadsskydd utan synliga tecken på genomtänkt konstruktion av ett stöd till storförbrukande industrier och privathushåll. Denna attityd och oförmåga ökar politikerföraktet. Med valrörelsen 2022 inleddes æconomia horribilis, när politikerna tillåts genomdriva beslut som ekonomerna varnar för.

Omprövning av energipolitik

Som kriget i Ukraina fortfarande pågår och tillförseln av prisledande rysk gas har strypts finns anledning att ompröva energipolitiken i grunden. På kort sikt kan drastiska åtgärder vidtas i väntan på en mer långsiktig energiplan. Kunde man odla potatis på skolplan vid Sveaplan under 2:a världskriget, så kan vi smälla upp ett antal vindkraftverk på Ladugårdsgärde under nuvarande ekonomiska krig. Kaknästornet som är 155 meter högt kan få sällskap av vindkraftverk som är mer än dubbelt så höga. Det skulle vara ett kraftfullt verktyg för att tala om att nu är det allvar, tiden är inne.

Just vindkraftverk kan byggas på relativt kort tid efter tillstånd. Behovet är som störst i elområde 3, dvs. södra Sverige. Motståndet och den långa tiden för prövning har satt stopp för mer vindkraft i Syd. Det var en seger för vänner till naturen, människorna och djuren. Nu har förutsättningarna ändrats radikalt. Det är rimligt att tro att opinionen mot vindkraft har förändrats i det ekonomiska krig som nu utkämpas inför våra ögon. Att svara med den potential som NATO förfogar över har inte varit tänkbart. Hittills.

Alla, och nu menas alla, försöker förutse konsekvenser för samhällets alla sektorer inför och under kommande vinter. Det är först nu som diskussionen i FN börjat blomma ut inför vinterperioden, trots att konsekvenser har varit förutsägbara under en längre i tid. Det är fullt möjligt att diskussioner har förts utan offentlig insyn.

För motståndet till vindkraft är en omprövning nödvändig. Sverige behöver öka produktion av el med alla tillbuds stående medel. När kriget är över ska det bli ett stort nöje att riva störande vindkraftverk. Det ska ju ändå ske efter 15–20 år. Vi har haft rätt hela tiden, nu med helt andra förutsättningar för energiproduktion.

Ödesfrågornas betydelse för regeringsbildning i Sverige

Antal partier i den svenska riksdagen är åtta. Dessa kan storleksmässigt hamna i ordningsföljder som kan beräknas efter 8!, åtta fakultet, dvs. i 8x7x6x5x4x3x2x1 kombinationer för ordningsföljden, dvs 40.320 kombinationer. Det är knappast någon som går omkring och tänker att så många kombinationer är något att ta på allvar. Men så långt kan vi sträcka oss att det finns många tänkbara ordningsföljder. Gemene man kan ha svårt att tänka sig allianser mellan partier som av hävd varit otänkbara att ta plats eller att stödja en regering. Med tanke på att Sverige och världen står med och inför ödesfrågor som kan ändra på hävdvunna allianser för makten, här i bildandet av en regering. Ödesfrågorna kan skapa möjligheter för eller hot om oväntade allianser. I Sverige har sedan länge pågått en diskussion med antaganden om vilket parti som blir störst. För varje dag som går tycks SD växa och bli störst i oppositionen och M tycks minska. Det skulle vara en nesa av gigantiska mått för M om trenden står sig. Likaså skulle det för många i M vara ett nederlag att bilda regering med de ingångsförutsättningarna.

Ödesfrågorna och ett utfall med valseger för SD kan öppna för en allians mellan S och M med stöd av eller taburetter för andra partier än SD.

Otillåtna sätt att ta partistöd

Visst känns det märkligt att politiker inte kan ta emot pengar anonymt. Det är lätt att peka på andra branscher (politik har blivit en bransch) där pengar och förmåner flödar anonymt, skattefritt och kanske utan kontroll varifrån pengarna kommer i ledet före. Jag kan också tänka mig att liknande tankar finns lite varstans. Det är anmärkningsvärt att de av TV4 nyligen uppdagade fallen blivit en så stor sak. Partlledarna har blånekat samtidigt som de gett kryptiska bortförklaringar, gärna upprepade ett antal gånger, som vore det förestavat av partiets mediakonsult gentemot vilken inte minsta avvikelse får förekomma. Fem partier har agerat på i princip samma sätt. Pinsamt och löjeväckande. Denna tirad av förnekelser från tillsynes skamsna partiförerädare är inte utan effekt, men på ett oväntat sätt. Sveriges hela undre värld har inhöstat ännu en seger. Varför skulle inte vi (alla i den organiserade brottsligheteten) kunna välja arbetsmetoder som partiväsendet? Partiföreträdarna har gett ett nytt stort bidrag till politikerföraktet. Också ett stort bidrag till metoder för exploateringen av medarbetare som lyder sina herrar.

Säkerhetspolitik och energipolitik hänger samman

Med dramatisk klarhet har utvecklingen i Ukraina visat att kärnkraftverket Zaporizjizja utgör en risk för katastrof. Kärnkraftverket utsätts för attacker. Ryssland och Ukraina sägs anklaga varandra. Vi tvingas konstatera att kärnkraftverk, särskilt stora sådana utgör den stora risken som påverkar även energipolitik. Sedan ett par år har små kärnkraftverk – SMR, small modular reactors – seglat upp som en attraktiv lösning. SMR kan spridas och lokaliseras till regioner med stora behov av el. Norr/syd konflikten för efterfrågan/produktion i Sverige kan byggas bort med SMR.

Elräkningen blir 100.000 kr per år i vårt hushåll med två personer

Så lurar politikerna oss om vindkraft – Så löses el-krisen – Snabbkurs i elförsörjning och kärnkraft Professor Jan Blomgren förklarar, Per Ström ställer frågorna och drar slutsatser.

Kan du instämma i mantrat? Nu fan räcker det – Stoppa det politiska vansinnet – PK blir vår undergång! Det är lätt att instämma när den förda energipolitiken drabbar oss personligen. Med samma styrka talar debattartikeln 2022-08-05 i Svenska Dagbladet – Så kan vi säkra elförsörjningen. Tre företrädare för SD förklarar och formulerar ett krisprogram för elförsörjningen. Kärnkraften spelar också här en avgörande betydelse.

Eftersom energifrågan dragits i långbänk så länge blir vi lätt provocerade. S och MP bär huvudansvaret för en vansinnig politik. Inte partisvansen, utan de ledande företrädarna. Tårtning är ett för milt straff. Väljarna måste straffa vansinnet, inte enskilda som stöder S och MP, utan partiet som kollektiv och även ledande figurer som sprider lögner och halvsanningar för att försöka behålla makten. Den vansinniga energipolitiken hos S och MP måste stoppas för att istället följa krav från Jan Blomgren, Elsa Widding med flera som vill få fossilfri energi, med vattenkraft och kärnkraft som bas. Låt oss kräva en bas med mer än 90 procent av vårt behov för industri, handel, offentlig sektor och hushållssektor.

Läget är så allvarligt som det kan bli, samtidigt som det pågår krig i värt närområde. För svensk ekonomi och för många andra ekonomier befaras att vi får stagflation som följs av recession. Det tycks vara den utveckling som sker på kort och mellanlång sikt. Nu kan vi be till gudarna att recessionen inte leder till något ännu värre. En av många förutsättningar är att politikerna medverkar till ansvarsfull politik istället för PK, som Youtubern Per Ström varnar för. Då krävs ett maktskifte. Elräkning på 100.000 kr under år ett och även år två är en fruktansvärd provokation mot mig och fru personligen.

NATO-frågan en kamp med tiden

Sverige och Finland lever med förhöjd risk under förhandling om medlemskap. S-regeringen och SAP vill slippa få NATO-frågan som en del i valrörelsen. Denna press försvagar Sveriges position gentemot Turkiet, något som förhandlarna torde vara väl medvetna om. Då är risken stor att desperata förslag kommer upp för att blidka Erdogan och Turkiet. Vapenaffärer, löften som innebär svek mot kurderna, tillbakadragande av kritiken om folkmordet på armenierna, stöd till EU-medlemskap etc. Här finns förmodligen fler fördelar som Sverige kan locka med som svenska väljare inte får vetskap om.

Är det klokt att sälja ut Sveriges good-will? Förhandlarna kanske inte ens tänker i de banorna. Det kan bli en mycket dålig förhandling. Vi har begränsat med tid, egentligen ingen tid alls. Genom att göra anslutningen till NATO till en folkomröstning borde vi kunna hålla krigsrisken på avstånd en bit inpå nästa år. Omröstningen blir rådgivande med tolkningsfrihet för riksdag och regering. Vinsten i goodwill är enorm och det blir många länder som kommer att tvingas öka respekten för demokrati. Förutsatt att frågan i omröstningen blir relevant formulerad.