SVT:s och SR:s bevakning av presidentvalet i USA

En lång rad före detta svenska toppolitiker har passerat i strid ström för att uttala sig. Alla har försökt att på ett illa dolt sätt tala för sin och sitt partis kandidat. Deras tro på vad som är PK för dagen har styrt deras uttalanden? Varför ska Carl Bildt, Margot Wahlström, Mattias Karlsson, Mona Sahlin etc. agera för att söka påverka något som ligger utanför deras domäner? Kan det inte räcka med att kommentera fritt, kanske genom att tala om tänkbara nackdelar och fördelar med båda kandidater, även om vice-posten? Svenska f.d. politiker har getts tillfälle att prata på ett sätt som kommenteras av andra media. Genren kan kallas media om andra media. SVT har haft ett flertal korrespondenter utspridda i USA. Carina Bergfeldt har pratat så att fradgan skummat i munnen när hon försökt prata ned underklassens och nedre medelklassens egen gladiator, Donald Trump.

Fy, SVT!

Från läktaren

I UK utsätts Julian Assange för omänsklig behandling genom att kvarhållas i brittiskt fängelse i avvaktan på dom i januari 2021 gällande utlämning till USA. Risken är stor för självmord redan nu och blir inte mindre av att sitta i USA-fängelse. I Sverige görs praktiskt taget ingenting, trots att kraftmedel finns.

I Sverige sitter vi på läktaren som vanligt som åskådare till en rad tragiska händelser, Belarus och förföljelser av demonstranter, Kina som även på sin nationaldag häktar och plågar kritiker i Hong Kong och på många andra platser, rasismen i USA som nu blivit ett allt större problem. Detta äv några av de mest kända tragedierna med global räckvidd för uppmärksamhet. I Sverige görs praktiskt taget ingenting, trots att kraftmedel finns.

Här förhandlar arbetsmarknadens parter om Las, lagen om anställningsskydd. Ekot i Sveriges Radio meddelar:

Förhandlingarna handlar bland annat om anställningsskydd, omställning till nytt jobb och en kollektivavtalad a-kassa. Enligt personer med insyn i förhandlingarna som Ekot har talat med är en av de svåraste frågorna arbetsgivarnas krav på att göra det lättare att säga upp en anställd av personliga skäl.

Det kritiska läget har animerat Vänsterns avgående partiledare att skärpa tonen kraftigt. Han har lovat konsekvenser om regeringen gör utredningen om Las till gällande lag. Då är det Game Over. ”Då kommer inte V att längre tolerera regeringen.” Gör upp om Las nu! Sätt kraften på humanitära tragedier som pågår! Så att jag själv kan lämna läktaren och gå hem och slappa.

Statens budget för 2021 – Reformtabell – Finanspolitiska stimulanser

En förenklad framställning av finanspolitiska stimulanser i statens budget för 2021 har presenterats av regeringen i en tabell på två sidor. Underrubriker talar om vad syftet är med ”en kraftfull grön ekonomisk återstart” för åren 2021, 2022, 2023.

Det låter ju fantastiskt att något så komplicerat kan presenteras i en ”reformtabell” på två sidor. Siffrorna kan innehålla stor osäkerhet. Sverige är ju så beroende av omvärlden och det vet vi mindre om. Men underrubrikerna med uppdelning på olika utgiftsområden är fullt möjliga att förstå och reflektera över. Där kan var och en av oss ha synpunkter på ett utgiftsområde. Ska det ökas? Ska det minskas? Hur bör det tas över en treårsperiod? Det har aldrig varit lättare att tycka till. Och det har aldrig rått större osäkerhet i svensk ekonomi. Under ”Stärkt beredskap i en ny tid” har regeringen avsatt förstärkning av civilt och militära försvaret. 2023 har 7,47 miljarder avsatts? Det militära försvaret har en rund siffra på 5,0 miljarder medan civilt försvar är beräknat för de tre åren med två decimalers noggrannhet. Det beror på att det finns ”inget att ta på”, ingen framförhandlad försvarspolitik mellan riksdagens partier. Så anslaget på 5,0 miljarder får ses som en siffra där någon av finansdepartementets ekonomer blött ett finger och hållit upp i luften.

Det är mycket givande att läsa rad för rad med olika utgiftsområden. Då förstår man vad det handlar om. Men osäkerheten är stor. Och var och en kan förhålla sig till varje ökning och minskning.

OBS! Sveriges del i EU:s coronabidrag finns inte med i denna tabell. Sverige får en höjd EU-avgift i reda pengar – trots en rabatt – och får acceptera mångmiljardbidrag till coronadrabbade medlemsländer. OBS! Här kan man vara särskilt kritisk till att denna tunga del varken finns med i tabellen eller i tillhörande text.

Media nämns inte i 34-punktsprogrammet från regeringen

Inte heller familj och allmänhet nämns så vitt vi kunnat se på regeringens hemsida.

Räckvidden för regeringens program följer principer för vad en regering kan och får göra. Situationen är dock så allvarlig att nu måste man både tänka och handla utanför boxen. På annan plats har vi föreslagit en samverkan mellan myndigheter och media. Då leds tanken till totalitära stater där media styrs av makten. En viktig skillnad för oss är att makten har gått regeringen ur händerna när det gäller gängkriminalitet.Vi kan tala om behovet av ett undantagstillstånd där regeringen tillåts samverka med media på ett avgränsat område: gängkriminalitet. Detta bör också avgränsas i tid. En fara uppstår att undantagstillståndet för en viss form av kriminalitet tillåts fortleva oavsett uppnått resultat, kanske i mer dold form. Det blir ett högt pris för demokratin, men vi måste ta risken.

En snabb titt på tablåer för tv-kanaler, även radio, visar att det varje dag finns ett brokigt och stort program om krim. Ofta med kommersiellt syfte, men det behöver inte vara fel, tvärtom. Efterlyst, Svenska fall, Stockholmspolisen, Södertäljepolisen är några exempel på TV-program. Leif GW Persson dyker upp här och där, men han har inte evigt liv han heller. Tanken här är en annan, nämligen att ha dagliga rapporter och diskussioner om läget i realtid med vassa, gärna sansade deltagare. Om åtgärder ska tas upp är det Polisen med sitt våldsmonopol tar ansvaret. Som Corona-rapporteringen men med större tidsandel för offren. och offrens familjer. Polisens arbete måste visas ingående för att sänka murarna till de boende i problemområden. Prioriterade frågor bör vara anmälningar från allmänheten och vittnesmål i domstolarna.

Mp-ledarval är fel fokus

När ett av språkrören, Isabella Lövin avgår är det begripligt att media sätter hela fokus på frågan om efterträdare. Andra frågor kommer inom kort att ta över som EU:s stödpaket och maktskifte i Belarus som högsta prioritet. Inrikespolitiskt sker en fortsatt underminering av ställningen för S samtidigt som inget starkt regeringsalternativ kan skönjas.

Fortsättningen kan påverkas av starka tendenser i media. SVT tycks känna hotet om förändringar i sitt public serviceuppdrag, som visat sig i program som Aktuellt, Rapport och Agenda. Där har man blivit tuffare mot S-makten och S-styrda kvinnor och män i Staten. Alternativmedia växer och höjer nivån i samhällskritiken. Där gör Swebbtv framgångar vecka för vecka. Se upp S och S-kloner! Se upp globalister! Detta är stora krafter som kan komma i samsvängning med andra stora skeenden i världen som presidentvalet i USA och Kinas ambitioner om världsherravälde.

Grovt djurplågeri – våga störa!

Nu har alla riksdagspartier enats om en ny brottsrubricering: Grovt djurplågeri som ska leda till fängelse. Läs Expressen och Feber.

Miljöpartiet har enligt uppgifter i media varit emot skärpta straff som botemedel, men i detta fall anses fängelsestraff spegla brottet men utan närmare förklaring från Mp till ställningstagandet. Personer som begår övergrepp på djur genom försummelser och vanvård undgår även i fortsättningen fängelsestraff när brottet inte ses som grovt. Det riskerar att fria många förövare som har råd med advokater som kan försvara gärningspersoner som istället borde låsas in och beläggas med djurförbud.

Tyvärr syns inte någon diskussion om proaktiva insatser att förebygga och förhindra djurplågeri. Djurhållare kan leva ett ensamt liv med liten kontakt med omgivningen.
Grannar och ideellt arbetande personer skulle kunna stiga fram och inleda kontakter i förebyggande syfte. Som ursäkt att inte göra det brukar många skylla på att det kan uppfattas kränkande. Vad är viktigast? Djurens omvårdnad och skydd eller ”vett och etikett” ? Svaret är givet att omgivningen, goda grannar kan göra en insats om man vill och vågar.

Folkomrösta om EU:s stödpaket!

Stödpaketet på 750 miljarder euro kuppades igenom av EU-ledarna i förhandlingar under juli i år. Sveriges EU-avgift kommer därmed att öka till 45 miljarder kronor om året. EU-nämndens ordförande Åsa Westerlund (S) ska enligt TT och SVT ha meddelat att Stefan Löfven är fri att godkänna förslaget. Sveriges förhandlare, statssekreteraren Paula Carvalho Olovsson ska ha godtagit förslaget.

Svenska skattebetalare har anledning att fråga:
1. Vem fan är Paula Carvalho Olovsson?
2. Vad fan får vi för pengarna?

Sättet att formulera frågan har vi lånat från förre Scania-chefen Leif Österlund, som uttryckte sig rättframt utan omsvep när han fick en fråga om skatter. Den här gången är frågor om skatter och EU-avgiften extremt viktiga eftersom svenska skattebetalare nu riskerar att digna under skatteoket än mer under all framtid. Dessutom förskjuts makten från Sveriges riksdag till EU:s organ att beskatta och använda skattemedel.

Har de politiker som deltagit i denna beslutsprocess om EU:s stödpaket särskild förmåga att bedöma och besluta? Det finns inget som tyder på det. Tvärtom har de visat brist på omdöme när de inte ens försökt föra en diskussion med folket som kommer att få bära konsekvenserna. Har de ens diskuterat frågan med folkets representanter, dvs riksdagen? Grundpelare i svensk demokrati är:

”Svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta utövas av Riksens ständer allena vid allmän riksdag.” — Regeringsformen, 1809
”Riksdagen beslutar om skatter och avgifter till staten samt om statens budget.” — Regeringsformen 1974, 9. kap, 1 §

Det rätta är nu att besluta om och utlysa folkomröstning om Sveriges del i EU:s stödpaket snarast! Om Sveriges folk och riksdag säger nej, då faller hela frågan om EU:s stödpaket till följd av EU:s regel om enhällighet.

Blir det (mycket) värre i höst?

Problemen är stora och många runt om i världen. Hur kan världen beskrivas sommaren 2020 under pågående coronakris? Coronakrisen har kommit utöver den klimatkris som FN och många medlemsländer förfäktade vid Pariskonferensen. EU-ländernas stödpaket förhandlas där utgången inte är given. Därutöver finns Mellanösternkris som på nytt kan blossa upp. Mänga regionala kriser och krig pågår sedan decennier med svältkatastrofer som rapporteras i media. Det fanns redan före corona oerhört många och stora problem. I dagarna har en beräkning gjorts av USA:s nedgång i bruttonationalprodukt andra kvartalet 2020.

Det största ekonomiska raset i USA:s historia är ett faktum. Under årets andra kvartal krympte bnp med en tredjedel – 32,9 procent – mätt på årsbasis.

Källa: Global Politics.

En avgörande förutsättning för politikernas och opinionens bedömningar och reaktioner är medias rapportering. Kriser kan fortsätta utan att vi får veta särskilt mycket.Vem vet vilka skärmytslingar som pågår i sydkineska sjön mellan USA och Kina när världens korrespondenter vilar ut under sommaren. Augusti är semestermånad i många av Europas länder. En praktisk fråga av vikt är hur mediabevakningen fungerar under augusti. Tystnaden kan misstolkas som att lugn råder och att återhämtningen under coronakrisen tickar och går. Så behöver det alls inte vara i verkligheten. Vi kan under hösten, efter semesterperioden få nya larm om smittspridning och ekonomiska kollapser runt om i världen. Det kan bli betydligt mer obehagligt än under den våg av coronakrisen som upplevdes under våren och försommaren. På senhösten är humöret förmodligen mycket känsligare med tanke på kommande vinter (på norra halvklotet) när samhällsmaskineriet utsätts för större påfrestningar. Det kan vara värt att påminna om ett sorgligt faktum: Vi går inte längre mot sommar och sol med känslan av att det mesta ordnar sig. Ekonomisk politik har i hög grad varit inriktad på att sprida lugn och tillförsikt. Håller det eller kommer paniken krypande?

Tilläggas kan att liknande funderingar torde finnas lite varstans, men att missriktad hänsyn att inte oroa håller tillbaka frispråkigheten hos andra.

Hur greppa hela skiten?

Till alla dem som dagarna i ända, mer eller mindre, försöker få en helhetsbild av politiken föreslås följande:

Hur kan Löfven vara nöjd med EU:s återställningsplan?

Myndigheternas politisering efter – 68

Båda debattörerna har en lång karriär bakom sig och förhoppningsvis också framför sig. Har olika bakgrund. Rune Lanestrand, 82 har varit och är småjordbrukare och politiker, i ungdomen centerpartist på vänsterkanten. En gång i tiden hade centerns vänster nära samarbete med vpk, inte minst i frågor om glesbygd. Nu tillhör Lanestrand en kategori tänkare som står över partigränserna. Karl Olov Arnstberg, 77 har också lång karriär, först i livets skola som taxiförare, sedan som författare, sedan som etnologiprofessor som väckte protester för sin raka beskrivning av romer, som bedrev ”mindre sympatisk” verksamhet.

De har båda mycket att tillföra dagens debatt. Genom att ha uppnått hög ålder behöver de inte längre ängsligt tänka på vad folk ska tycka om deras göranden och låtanden. Faktum är att de genom sin breda (kritiker säger svepande) kritik och verklighetsbeskrivningar ger lyssnare och läsare möjlighet att greppa hela skiten, dvs bred förståelse av samhälle och problem. Åtminstone Arnstberg försvarar populism som någonting bra, dvs att föra folkets talan. Det gör också Lanestrand i sin gärning men utan att använda begreppet populism som de flesta av oss vill ställa i giftskåpet.

Lars Bern på Swebbtv

Om du ska se en enda video under din semester, se på denna:

Lars Bern sammanfattar några av vår tids största problem i Sverige och västvärlden på ett fängslande sätt. Du kommer att känna igen allt han säger och du kommer att häpna över den klarhet som hans framställning har. Det blir bara färglöst att försöka introducera denna genomgång på en timme. Lyssna!