Lär av klimathistorien

av Miljörealisten

Att koppla ihop olika discipliner kan leda till ny kunskap. Klimatologi är en mångfacetterad disciplin. Paleoklimatet har nyligen studerats av Thomas P Gallagher & Roger C Palmer. 

Det finns nya metoder för att bestämma temperatur och koldioxidhalt under jordens geologiska historia. Isotopanalyser av syre och kol i skal från djur i sedimentlager ger en tydlig bild för de senaste 65 miljoner åren, dvs. från den tidpunkt då dinosaurerna dog ut. 

Nya data med hög precision för tidperioden visar att temperaturen generellt har varit högre men inte att det finns någon korrelation mellan temperatur och koldioxidhalt. 

En stor del av de klimatförändringar som har skett kan förklaras genom kontinentaldriften. Den har förändrat havsströmmarna. I början av epoken, eocen, fanns en ekvatorial havsström som för ca fem miljoner år sedan stoppades av landmassan mellan nord- och sydamerika, samt ett band av öar från Australien till Sydostasien. Detta tvingade havsströmmarna att ta nya vägar ut mot polerna. 

En ny tanke är att atmosfärens koldioxid helt eller delvis är löst i vattenångan genom vätekarbonatjonen. Denna har inte någon påverkan på den utgående IR-strålningen från jorden. Växternas upptag av koldioxid kan även ske som vätekarbonatjoner då de har ett enzym, carbonic anhydrase, för att ta upp koldioxiden i denna form. 

Människan påverkar klimatet på den lokala skalan genom att bygga megastäder, vilket leder till varmare lokalklimat. Sedan 1950-talet har konstbevattning med vatten från grundvattenmagasin ökat dramatiskt, vilket ökar mängden vattenånga i atmosfären. Sotpartiklar från förbränning har tillförts atmosfären. Men på den globala skalan är människan inte mäktig att förändra planetens klimat. 

Klimatet har de senaste 120.000 året växlat mellan värmeperioder och istider. Variationerna kan bero på att nedisning har givit ökade ytor med öknar vilka har orsakat sandstormar. Konsekvenserna av dessa har blivit ökad partikelmängd i atmosfären, vilket ger mer nederbörd. Sand på de ljusa isytorna ökar effekten av solstrålning på dessa och påskyndar smältningen. Havets vattenståndsvariationer torde ha varit ca 100–200 m. Lägg därtill den nedtryckning av jordskorpan som kommer av inlandsisen. 

Klimatet har alltid varierat och det har ingenting med koldioxidhalten att göra. De klassiska variationsfaktorerna är; 

 • solfläcksaktiviteten som påverkar strålningen.
 • Milankovitch-cyklerna dvs att jordens omloppsbana kring solen, som inte är helt cirkelformad, genom gravitationspåverkan från andra planeter. 
 • havens förmåga att magasinera värme och oceanernas strömningsmönster som transporterar värme. 
 • stora vulkanutbrott med tillhörande partikel- och gasutsläpp. 

Det enda som är säkert är att klimatet alltid är i förändring.

PS
En lärorik Youtube-video finns att titta på här. Njut av Valborgsbrasan och vädret på 1:a maj utan någon klimatångest!

Granskningsnämndens och SVTs klimatpropaganda

Av Miljörealisten

SVT hade under hösten i aktuellt ett 15 minuters inslag om klimatförnekare. Smaka på ordet, det är personer som förnekar att det finns ett klimat. Vem gör det? 

SVT definierar klimatförnekare som de som på en skala från 0 till 10 fick ange i hur hög grad de instämde i påståendet “Klimatförändringarna är i huvudsak orsakade av mänskliga aktiviteter” och svarade 0–3. Sen har man använt begreppet Klimatskeptiker, utan att egentligen definiera vad man avser med det begreppet. 

Inslaget har anmälts av ett 40-tal anmälare. Dessa har pekat på att inslaget var alarmistiskt och ovetenskapligt. I inslaget smutskastades och hängdes flera ”meningsmotståndare” ut som bland annat klimatförnekare. Elsa Widding är en av anmälarna som har pekat på en rad sakfel. 

Enligt granskningsnämndens mening strider inslaget inte mot kraven på opartiskhet och saklighet genom att sända ett inslag med denna infallsvinkel, och där SVT har utgått från slutsatser i FN:s IPCC-rapport och dess summeringar. Granskningsnämnden har i tidigare beslut konstaterat att IPCC:s slutsats – att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser – har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Granskningsnämnden beslut kan laddas ner här. 

På SVTs hemsida kan läsas att ”Relevant och vetenskapligt underbyggd kritik som kan föra kunskapen framåt är såklart intressant att bevaka. Givetvis även kritik riktad mot IPCC. Men Granskningsnämnden har i ett beslut den 6 april 2010 konstaterat att denna grundsyn inte strider mot kravet på opartiskhet.”

Så det är inte överraskande att SVT slår upp FN:s senaste klimatrapport som menar att utsläppskurvan måste vända inom tre år! 

Vetenskap kräver en öppen diskussion och en approach som fyller kriterierna för vetenskapsteori. Någon sådan kommer uppenbarligen inte att finnas i SVTs program, utan där råder en klart agitatorisk uppfattning av verkligheten. 

För min egen del har jag sedan lång tid tillbaka valt bort SVT då de inte fyller på med reell kunskap. Ett program som numera i varje inslag har propaganda för IPCCs slutsatser är Vetenskapens Värld. Dessa program kan till och från vara intressanta, men relevanta fakta dras ner av klimatpropagandan. 

Till råga på allt så får jag varje år betala en programavgift via skattsedeln för kanaler som jag i grunden är ointresserad av. Det är inte att undra på att totalförsvarets forskningsinstitut uttrycker oro över att allt bredare befolkningslager tappar förtroende till samhälle och myndigheter. Den rapporten finns att läsa här. 

En miljöaktivists omvändelse

Av Miljörealisten

Med tilltagande ålder kan även en aktivist tillskansa sig mer erfarenhet och var mer mottaglig för fakta. Detta är vad som hände Michael Shellenberger. I boken Apokalyps never (inställd apokalyps) ber han om ursäkt för den oro som han har förorsakat.

”Å alla miljöaktivisters vägnar vill jag be om ursäkt för den skrämselpropaganda som vi har spridit om klimatet de senaste 30 åren. Klimatförändringarna är verkliga, men de leder inte till vår undergång. De är inte ens vårt mest angelägna miljöproblem”.

Jag har själv haft anledning att omdefiniera min ståndpunkt. Klimatet styrs av många fler parametrar än växthusgaser.

Schellenberger beskriver i sin bok på ett utmärkt sätt hur mänskligheten har gått från användning av energikällor med låg energitäthet till hög energitäthet. Men även i dag använder kvinnor i Afrika flera timmar om dagen till att samla ved till bränsle. En jämförelse kan göras med Sverige när landsbygden elektrifierade och fick elspisar. (Sverige har ju inte någon tradition av att använda gas för uppvärmning och matlagning). Kraftverkens intrång i miljön var betydande och hade påverkan på vandrande fisk mm. Hästen ersattes av traktorn. Areal för odling till dragdjur ersattes av olja från oljefält. Under 1970-talet kom den storskaliga utbyggnaden av kärnkraften. Den krävde mindre ytor till sitt förfogande och bränslet var mycket mer energitätt än den olja och gas som den ersatte. 

Kärnkraften har ifrågasatts dels med tanke på det utbrända bränslets egenskaper, dels med tanke på risken för olyckor. Fakta visar på en annan bild. 

28 brandmän dog i samband med släckning av branden i Tjernobyl. 19 ytterligare dog under de kommande 25 åren av tuberkulos, levercirros, hjärtattack och trauma. FN menar att 5.000 fall av sköldkörtelcancer kan härledas till Tjernobyl. Dödligheten är 1 procent. Sjukdomen bidrar till 50–160 dödsfall vid en beräknad livslängd av 80 år. Det kan jämföras med den största dammolyckan (vattenkraft) när en damm i Kina brast och 170.000–230.000 människor omkom. Exponering för rök från matlagning orsakar 3,8 miljoner förtida dödsfall varje år, främst i låg- och medelinkomstländer. Luftföroreningarna utomhus står för uppskattningsvis 4,2 miljoner dödsfall per år. 

Nu skall utvecklingsländerna ta steget över till ”grön el” – solceller vindkraft mm. Men utvecklingsländerna vill ha riktig el, sådan som fungerar 24/7. Den enda energi som kan ge det är vattenkraft och fossila bränslen. Med kontinuitet i eltillförsel kan energinät byggas ut. Tekniksprång till framtidens elförsörjning får eventuellt komma senare. Energiförsörjningen är en nyckelfaktor för att utveckla handel och välstånd, vilket många länder har visat kan ske över några få generationer. Den stabila försörjningen är nyckeln till minskad befolkningstillväxt. 

Utvecklingen i Europa är förskräckande ur såväl ett ekonomiskt som ekologiskt perspektiv. Tyskland har investerat 580 miljarder dollar i förnybar energi. Vind-, solkraft och biomassa. Hade de i stället investerats i ny kärnkraft, så skulle landet få 100 procent av sin el från utsläppsfria källor och ha tillräckligt mycket utsläppsfri el över för att kunna driva alla landets bilar och lätta lastbilar. De ekologiska avtrycken från förnybar energi i form av fragmentering av biotoper, minskad biologisk mångfald är uppenbara. 

Det är de globala ekonomiska krafterna som vill se förnybar energi, den som aldrig kommer att fungera fullt ut, utan att man måste förlita sig på stöttning av olja och gas. Den minskning av CO2-utsläpp som miljöaktivisterna säger sig vilja uppnå kommer att ätas upp av utsläppen från biobaserade och fossila bränslen – naturen kommer inte att skilja på varifrån de enskilda molekylerna kommer. 

Shellenberger drar slutsatsen att nyhetsmedier, redaktörer och journalister ”kanske borde fundera på om deras ständiga sensationsmakeri kring miljöproblemen överensstämmer med deras professionella skyldigheter att vara rättvisa och sanningsenliga”. Det är väl först när läsarna/tittarna har lämnat som de vågar omdefiniera sin ståndpunkt om det någonsin sker. 

Aktivisterna har, liksom Shelleberger gjort, anledning att gå hem och göra grundläxan. Fakta talar för att det är dags att omdefiniera sin ståndpunkt!

Klimaträttsutredningen – ökad flytt av företag till utlandet?

Av Miljörealisten

I december 2019 presenterade kommissionen den Europeiska gröna given, som är en färdplan med åtgärder för att EU ska nå målet att bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050. Klimatlagen antogs under 2018 och syftar till att regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som bl.a. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet och som bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring. I linje med lagstiftningen har flera utredningar fått uppdraget att konkretisera lagen. Enligt förarbetena ska målen nås på ett sätt som innebär att Sveriges sammanlagda konkurrenskraft behålls eller stärks och som går hand i hand med skapandet av nya hållbara arbetstillfällen och en ökad hållbar livsmedelsproduktion. Målen ska inte nås på ett sätt som medför att utsläppen av växthusgaser i stället ökar utanför Sveriges gränser.

Utredningen en klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, SOU 2021:21 (Klimaträttsutredningen) har redovisat ett delbetänkande. Syftet med utredningen är att utsläpp av koldioxid tydligare regleras via miljöbalken. Sedan tidigare finns ekonomiska incitament att reducera koldioxidutsläppen. 

Utredningen syfte är att se över all relevant svensk lagstiftning inom klimatpolitiken och skapa bättre förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren skall bl a se över miljöbalken, identifiera annan lagstiftning av betydelse för klimatmålen. Vidare skall utredaren lämna nödvändiga författningsförslag och redovisa eventuella ytterligare utredningsbehov. Konsekvensanalysen ska bl.a. beskriva hur förslagen påverkar svenska företags konkurrenskraft, risken för koldioxidläckage och de globala koldioxidutsläppen. 

Uppdraget att se över hur miljöbalken kan utgöra ett effektivt verktyg för att nå klimatmålen, samt analysen av annan relevant lagstiftning, ska redovisas i delbetänkande. Genom regeringsbeslut sköts denna redovisning fram till 30 april 2021. Utredningen har bedrivits av en särskild utredningsman som till sig har knutit 17 experter med olika kompetenser. Märklig nog har det inte redovisats vilka myndigheter/organisationer dessa företräder! 

Slutbetänkande skall lämnas den 15 maj 2022. Miljöprövningsutredningen som hanterar som hanterar närliggande frågeställningar skall lämna slutbetänkande 30 maj 2022. 

Bland förslagen till ändringar i miljöbalken finns;

 • I portalparagrafen tydliggörs att en förutsättning för en hållbar utveckling att människans påverkan på klimatet minimeras. 
 • Kravet på att använda bästa möjliga teknik, gäller även för att minimera klimatförändringar.
 • Regeringen bör ha möjlighet att avgöra tillåtligheten för verksamheter med så stora utsläpp att de kan leda till att de svenska klimatmålen inte nås.
 • Möjliggöra villkor om användning av fossilt bränsle ställs när utredningens förslag har trätt i kraft.
 • En verksamhet som trots sin klimatnytta inte skulle få tillstånd i dag, eller som skulle begränsas av villkor som kan komma att minska klimatnyttan, bör kunna få tillstånd grundat på att dess klimatnytta vägs in.
 • Väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön genom en särskild avvägningsregel.
 • ställa klimatrelaterade krav på den påverkan från transporter, både de som omfattas av den miljöfarliga verksamheten och s.k. följdföretag.

Utredningen konstaterar att det redan sedan tidigare finns ekonomiska incitament att reducera förbrukningen av fossila bränslen. 

Flera intressanta uppgifter finns i utredningen bl a; 

Storskalig produktion enligt HYBRIT-metoden skulle enligt konsortiet kunna inledas om 20 till 30 år. Jag delar utredningens uppfattning att det tar tid att få till stånd den produktionen om det någonsin kommer att ske.

En tät sammanhållen stadsbebyggelse har bättre förutsättningar att vara transporteffektiv än en gles och geografiskt utspridd stadsbebyggelse. Jag menar att den glesare bebyggelsen har förutsättningar att ha kvar grönområden för rekreation, lek och trivsel. Ett tydligt exempel på när miljömål kolliderar med varandra, begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö.

Försiktighetsprincipen innebär att brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte får användas som skäl för att skjuta upp åtgärder för att förhindra negativ miljöpåverkan om hot om allvarlig eller oåterkallelig skada föreligger. 

Utsläppen från inrikes sjöfart har däremot ökat kraftigt och kontinuerligt sedan 1990 till följd av ökat transportarbete. Den inrikes sjöfarten behövs enligt min uppfattning för att kunna avlasta järnvägs- och vägnätet och har koldioxidutsläpp som är i nivå med järnvägstransporter. 

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi från 2015 bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser eftersom den innehåller en mängd åtgärder för att återanvända och återvinna produkter, material och resurser, vilket samtidigt minskar behovet av ny råvara och minskar avfall och restprodukter. Eftersom jag inte är ekonom har jag svårt att förstå begreppet ”cirkulär ekonomi”. Recycling av avfall som råvaror sker redan i de fall de är tillräckligt rena för att detta skall vara lönsamt. I annat fall måste mer energi tillsättas för att nå denna renhetsgrad vilket kan ge ökade utsläpp. 

Bland annat redovisas följande konsekvenser; 

 • Ökade kostnader för staten i form av tillkommande resursbehov för myndigheter och minskade intäkter genom skattebortfall till följd av minskade koldioxidutsläpp och minskad användning av skattepliktiga bränslen. Även kommuner påverkas i viss utsträckning av ökade kostnader.
 • Kostnadsökningar som, allt annat oförändrat, innebär försämrad konkurrenskraft gentemot utländska företag. Hur stora faktiska konsekvenser detta kan få har inte kunnat kvantifieras men utredningen bedömer att sannolikheten är låg för att ett betydande koldioxidläckage kommer att äga rum till följd av utredningens förslag.
 • Kommer främst att tillämpas på nya verksamheter eller befintliga verksamheter som ansöker om ändringstillstånd så länge möjligheterna till omprövning och tidsbegränsning av tillstånd och villkor inte ses över och används i större utsträckning än i dag. Det begränsar konsekvenserna så att ett stort antal företag påverkas endast marginellt av utredningens förslag. Det innebär samtidigt en konkurrenssnedvridning mellan olika företag genom att såväl nya företag som företag som ändrar sin verksamhet missgynnas genom hårdare krav relativt företag som bibehåller sin verksamhet oförändrad.
 • Relativt de höga kostnader som klimatförändringar innebär är det dock angeläget att utsläppen begränsas och utredningen pekar på möjligheterna som miljöbalken erbjuder.

Utredningen menar att negativ påverkan på konkurrenskraften kan motverkas och att teknisk utveckling kan förbättra konkurrenskraften. Min uppfattning är att minskad förutsägbarhet för företagen, ökade energikostnader och ojämlik tillsyn ger incitament att förlägga produktion i andra länder. 

Utredningen har fått svenskt näringslivs representant att avge ett särskilt yttrande. Delar av detta citeras. 

Det är olyckligt att utredningens uppdrag begränsas av ett snävt nationellt perspektiv, som inte bara ter sig kortsiktigt från klimatsynpunkt utan också riskerar att kringskära företagens möjligheter att positivt bidra till lösningarna samtidigt som deras konkurrensförmåga riskerar att urholkas. Givet denna snäva nationella utgångspunkt har utredningen valt att koncentrera sitt arbete till att åstadkomma en ökad detaljstyrning av verksamheterna utan att ta hänsyn till vilka behov som faktiskt föreligger om klimatmålen ska kunna nås. I konsekvensanalysen skriver utredningen också mycket riktigt att förslagen visar ”hur miljöbalken skulle kunna anpassas” och att detta inte är ”liktydigt med vilka styrmedelsförändringar som vore bäst för att nå klimatmålen”.

Skälet för utredningens detaljstyrande angreppssätt beror på att man utgår från att många anläggningar inte vidtar åtgärder på klimatområdet och att staten därför måste driva på för att klimatmålen att uppnås. I konsekvensanalysen utgår man från ett så kallat nollalternativ framtaget av Naturvårdsverket. Detta alternativ har som utgångspunkt att inget kommer förändras från dagens läge, vilket är ett felaktigt synsätt. Det omfattar till exempel inte redan existerande styrmedel och investeringar som redan finns på plats idag, till exempel Hybrit, Northvolt med flera.

Utredningen har även fått kritik från miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen. Kritiken inriktas på att svensk miljöprövning resulterar i eviga tillstånd, vilket är ett problem för klimatomställningen. Det blir svårare att ställa krav på ny teknik som kan minska utsläppen och existerande, fossiltunga industrier riskerar inlåsning i gammal teknik. 

En central fråga är om reglering växthusgasutsläpp hör hemma i miljöbalken med hänvisning till att det är ett av Sveriges miljömål. Miljömålet säker strålmiljö regleras av lagstiftning utanför miljöbalken och på motsvarande sätt kan utsläpp av växthusgaser regleras. Utsläpp av växthusgaser från enskilda verksamheter har ju inte lokal eller nationell påverkan. 

Frågan om klimatnytta skall övertrumfa andra utsläpp är delikat. Konsekvensen av resonemanget kan bli att den miljöskada som jakten på koldioxidutsläppen orsakar sammantaget blir värre. Ett exempel på detta är våra vindkraftparker som fragmenterar skogytor.

Det är svårt att se annat än att utredningen kommer att leda till att verksamheter väljer att flytta till andra länder inom EU eller andra världsdelar, där de samlande förutsättningarna för en lönsam produktion är bättre än i Sverige. Jag har själv varit med och tagit fram avvecklingsplaner för industrier som ha valt denna väg. 

Det skall bli intressent att läsa slutbetänkandet. 

Göteborgs-Posten vågar ta klimatdebatten!

Av Miljörealisten

Göran Värmby, sedan lång tid tillbaka känd i miljösverige, har fått en debattartikel publicerad i GP där han uppmanar till realism i klimatfrågan. Detta är högst anmärkningsvärt då debattartikeln avslöjar flera av de felaktigheter som IPCCs prognoser bygger på. Länk till artikeln.

De svenska dagstidningarna, inklusive rikstidningarna, har under lång tid bedrivit en medveten propaganda i klimatfrågan. Det är de mänskliga utsläppen som är skälet till klimatförändringar, helt i enlighet med IPCCs modeller. Denna bild är så cementerad så att andra uppfattningar om vad som styr klimatet är inte välkomna.

Verkligheten är mycket mer komplicerad än IPCCs modeller. Utan att vara expert, men väl insatt i klimatteori, så är det en allmän uppfattning att molnbildningen har avgörande betydelse för klimatet. Den fysikaliska bakgrunden är att vattenånga är den helt dominerande växthusgasen. Vad som sedan styr molnbildningen, på olika höjder, är inte helt klarlagt även om det finns teorier som stämmer väl överens med faktiska observationer. Helt klart är att solen spelar en avgörande roll förklimatet, inte bara det synliga ljuset utan även magnetfältet kring solen styr effekten av solvinden. Jag rekommenderar att söka Information från Henrik Svensmark som forskar i ämnet.

Varför publicerar GP en sådan kontroversiell debattartikel? Svaret kanske finns i att många vetenskapliga ”sanningar” har med tiden visat sig vara felaktiga. För att ta några exempel, plattektonik, d v s kontinenternas rörelser från en tidigare gemensam landmassa blev accepterad under 1960-1970 talet. Tanken att alla kontinenter tidigare hade samma ursprung var orimlig. Einstein räknade fram olika effekter på kvantnivå. Men han förkastade spöklik växelverkan. Först på 2000-talet har man experimentellt visat att den faktisk finns.

På samma sätt kanske GP inte känner sig säker på att verkligheten är så enkel som den beskrivs av ICPP. Rosling har ju gett media kritik för att inte förstå världen utan bara förmedla en fragmenterad bild. Detta kan i sanning sägas gälla för klimatfrågan, där medias information präglas av de officiella institutionernas uppfattningar.

Den lokaltidning som jag tidigare har läst Västerbottens-Kuriren har inte kuraget att ta in debattartiklar som går emot IPCCs uppfattning. Vid dialog med chefredaktören blev svaret ”vi tror på vetenskapen”. Men kan det bli något annat från någon som inte har förstått hur vetenskapsteori fungerar? VK betecknar sig som en liberal oberoende tidning, med lokalt ägande. Den skulle därför kunna vara ett språkrör för olika uppfattningar och åsikter. Men det är inte så. Man marknadsför tidningsutgivarnas budskap att man hör båda sidor. Men det är ju inte sant. En konsekvens av den inställning och den allmänt urvattnade journalistiken, är att jag har sagt upp tidningen!

Det centrala budskapet i GP:s debattartikel är Det märkliga är att inte media grävt mer i detta och ställt frågor till IPCC.!

Debattartikeln i GP rörde upp mycket känslor. Det blev inte mindre än 256 kommentarer. Klimatfrågan är vattendelare när det gäller förtroende för vetenskapen. Det är inte märkligt med tanke på att vetenskapen inom andra områden, t ex kost och läkemedel, har starka kommersiella kopplingar.

Men varför granskar inte media IPCC? Det kan ha sin förklaring i att journalister, som grupp, till största delen har sin politiska hemvist i vänsterpartiet eller miljöpartiet. Det finns en symbios mellan journalister, tjänstemän och politiker. De som skriver om miljöfrågor i tidningar har ofta kopplingar till offentliga tjänster och en agenda att driva frågor som de upplever som viktiga. De kommer därför att uppmärksamma åtgärder som har med ”klimatpolitik” att göra. Ett cykelgarage kan bli en förstasidesnyhet! Det skänker trygghet åt de politiker som har beviljat anslag till dessa och ger en klapp på axeln till de tjänstemän som har utarbetat förslaget.

Den tekniska och naturvetenskapliga utbildningen hos journalister är vanligen ringa. De stora tidningarna har dock ekonomiska resurser att anställa vetenskapsjournalister som har den fackkunskap som krävs för att ställa relevanta frågor och ifrågasätta påståenden. De tidningar som anammar IPCCs idéer och budskap kan räkna med fler artiklar från politiker som ansluter sig till FN och dess organ.

Våra ledande politiker har med facit i hand fått lukrativa jobb utomlands, se bara på Reinfeldt och Margot Wallström. Det lönar sig att hålla sig väl med den ekonomiska makten. Arbetet med klimatförändringen har blivit en födkrok för en del grupper som lever på budskapet att mänskligheten måste anpassa sig till ett varmare klimat med dess konsekvenser, något som inte har stöd i vetenskapen. För de som får ta del av statliga miljarderna är det en skänk från ovan.

Den tredje statsmakten gör inte längre sitt jobb!

En saklig debatt gagnar alla parter, även om det brukar bli en hel del smutskastning av olika forskare och forskargrupper. Det är därför viktigt att du själv, utifrån din egen kunskap, skapar dig en uppfattning om vad som kan vara klimatets drivkrafter. Lita inte på något annat än din egen kunskap. Den räcker långt!

Högprofilerad ekonomijournalist om klimatfrågan

Andreas Cervenka har funnit starka argument mot klimatförnekarna.

Med ett enkelt resonemang om sannolikheter visas att det logiska valet är att ta klimatfrågan på stort allvar. I ett räkneexempel sägs att om det är 10 procents sannolikhet att ökningen av temperaturen blir mer än 4 grader C, är å andra sidan sannolikheten 90 procent att ökningen håller sig under det, men konsekvenserna blir så stora och svåra om utfallet blir mer än 4 grader C. Därför är det enda logiska valet att mänskligheten måste skydda sig genom att ta de stora och svåra konsekvenserna i den ena vågkålen. Och göra allt för att uppväga och förhindra i minst samma grad.

Cervenka ondgör sig över svansen av medelålders män som tror på meterologen Lennart Bengtsson och klimatförnekarna. Hans rekommendation att använda miniräknare och gå på mattekurs för att kalkylera risker är inte lösningen. Svårigheten ligger ju som alltid i byggandet av matematiska modeller. Det bör man vara klimatforskare för att göra, inte högprofilerad börsanalytiker och ekonomijournalist. Men Cervenka är här, liksom nästan alltid, intressant att läsa.

Det är här det händer

Beslut om förändringar i kostvalet sker på individnivå och på gruppnivå i stor omfattning runt hela Sverige. Ofta hänvisas till klimatfrågan. Det är för närvarande argument som är nästintill oemotståndliga. Djurrättsmotiv är fortfarande viktiga, men klimatmotiv verkar vara dominerande. Förskolan Gitarren i Umeå visar exempel på beslut om övergång till ”helvegetarisk kost”. Fyra dagar i veckan blir det vegetarisk kost – där dock animaliska produkter som mjölk, ost, smör, och ägg serveras. En av dagarna serveras även fisk. Med dessa undantag är det långt kvar till vegansk kost. Här har inte kostnadsmotivet förts fram, vilket är viktigt nu när alla Sveriges kommuner gör neddragningar i sina budgetar, läs Folkbladet och Expressen.

Klimatångest

Elsa Widding har på kort tid profilerat sig med en bok och deltagande i debatten. Hennes persona är välkommen i en debattmiljö som behöver fler röster med förståelse för vetenskap och kommunikation.

Widding, Elsa, Klimatkarusellen: vilka frågor kan besvaras?, Andra upplagan, Elsa Widding, [Stockholm], 2019

Hon har hållit föredrag på Höstkonferensen 2019 med temat ”Barnen och vetenskapen”. Hennes information är snarare till för vuxna som får bjuda till för att rätt förstå diagram och sammanfattningar. Om syftet är att minska eller ta bort barnens oro eller ångest då krävs betydligt mer. Tanken är god att försöka göra något åt ångest för klimatförändringar. Elsa Widdings material och argument kan mycket väl användas i ett första steg att använda i utbildning av föräldrar, vårdnadshavare. Men information till barnen måste rimligen utformas efter barnens behov och möjligheter att tillgodogöra sig. Ämnet är som gjort för vetenskapliga studier. Men det får inte hindra föräldrarnas och barnens engagemang att börja samtala. Låt oss konstatera att det fattas fortfarande en länk. Kanske inte en enda röst, utan många röster till barnen.

Länsstyrelsens klimatstrategi ovetenskapligt önsketänkande!

Länsstyrelsen håller som statlig organisation på att utarbeta en klimatstrategi baserad på en koldioxidbudget om 6 ton/invånare. Det är vad som är ”tillåtet” att förbruka till bostaden, biffen och bilen. Strategiförslaget har upprört känslor, eftersom den pekar ut en partipolitisk färgad färdriktning. 

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med miljöfrågor. Dels med avfallshantering senare som miljökonsult. Under den tiden har många miljöfrågor uppmärksammats för upp för att sedan visa sig inte vara några stora miljöhot. Det beror dels på att man har gjort åtgärder eller i vissa fall för att hoten inte har varit reella. En av mina förebilder är Patrick Moore som var en av Greenpeace förgrundsgestalter, men som hoppat av för att organisationen inte längre håller sig till fakta. Just observerbara fakta är en av de käpphästar som jag har, liksom att det måste hela tiden finnas en avvägning mellan ekonomi och faktisk miljöeffekt. Det finns tillräckligt med reella hälso- och miljöproblem på den här planeten som behöver hanteras, utan att lägga resurser på sådana som inte ger någon eller ringa miljöeffekt.

Allmänhetens intresse för miljöfrågor har ökat under åren och detta avspeglar sig i pressen. Olika miljöfrågor kommer och går och beskrivs med högst skiftande kompetens. De ökade miljökraven har medfört en ökning av antalet anställda hos våra miljömyndigheter. Detta kan ske utan motsvarande kostnadsökning hos kommunerna då tillsynsavgifter kan tas ut av företag och andra verksamhetsutövare.

Regeringen har formulerat ett antal övergripande miljömål, beslutade av riksdagen. Många av dessa är mer politiskt önsketänkande än en färdriktning som nationen Sverige kan påverka. Det första målet är begränsad klimatpåverkan. 

Det påminner mig om en skiss som gjordes för ett stort antal år sedan. En man står vid sidan av jorden och hytter med näven. ”Now you listen to me!” Men frågan är om planeten Tellus lyssnar. Den självbild som pressen och IPCC har i klimatfrågan är grandios. Att människan som en varelse på en planet i solsystemet tror att man kan påverka planetens klimat! 

Under studietiden var jag intresserad av väder och klimat, men det var svårt att bli meteorolog. Under senare år har läst in mig mer på klimatet. Jag har blivit en klimatförnekare. Smaka på ordet, det är någon som förnekar att det finns ett klimat. Men det är ju inte det som det hela handlar om, utan vad som påverkar vårt klimat.

Det finns en symbios mellan politiker, miljömyndigheterna, miljökonsulterna och pressen. För att kunna arbeta på miljömyndighet måste den anställde acceptera den värdegrund som ligger i de svenska miljömålen. Att ifrågasätta något av dessa på en vetenskaplig grund är som att svära i kyrkan. Miljökonsulterna livnär sig på de ökade kraven från myndigheterna och i många fall är det mycket abstrakta frågor som hanteras. Inom fackgebitet förorenad mark skall markmiljön, dvs. de organismer som lever i marken skyddas även om markens överyta är asfalterad. Även en miljökonsult måste anpassa sig till företagets värdegrund, i annat fall bör man nog söka sig ett annat arbete. Pressen har under senare tid rapporterat regelbundet om klimatet. Tidigare hette det av människan orsakade klimatförändringar idag kallar man det klimatförändringen. Det är mycket ovanligt att pressen tar upp någon annan uppfattning om vad som påverkar jordens klimat än den officiella bilden som ges av IPCC. SVT/SR gör det definitivt inte. På så sätt får allmänheten inte en korrekt bild av den vetenskapliga diskussionen, utan det skapas en klimatångest! Argumentet från pressen kan vara att andra förklaringsmodeller är ”false balance”. Pressen tar i detta fall på sig stort ansvar som inte låter vetenskapsmän som har andra uppfattningar komma till tals. Våra politiker skall som vanligt vara duktiga och ligga i framkant med miljöpolitik i överensstämmelse med målen. Därför har vi haft subventioner på elcyklar och andra miljöåtgärder som i praktiken varit meningslös.

Enligt min uppfattning finns det många krafter som påverkar jordens klimat. Klimatet är ett komplext system som vi till fullo inte har förstått. Strålningen från solen omfattar ett stort spektrum som även ligger utanför den synliga strålningen och har inverkan på faktorer som genererar den växthuseffekt som är förutsättningen för liv på jorden. Strålningen är inte konstant utan varierar cykliskt. Det finns ytterligare faktorer som påverkar solens strålning till jorden som jordens bana runt solen, jordaxelns lutning mm. De växthusgaser som mänskligheten släpper ut påverkar klimatet mycket marginellt. Om man inte har den uppfattningen bör man nog fundera över varför istäcket på planeten Mars för närvarande minskar. Den forskning som bedrivs inom IPCC förutsätter att strålningen från solen i stort sett är konstant. De modeller som av IPCC har utarbetats för att beskriva framtidens klimat, kan inte användas på historiska data för att beskriva det faktiska utfallet. De modeller som har utarbetats baserade på solens magnetiska aktivitet har däremot visat sig ha gott utfall mot faktiska observationer. Enligt dessa går vi nu mot en kallare period.

Så att ha en länsspecifik klimatstrategi sett i det perspektivet känns närmast religiöst. Det vi kan påverka är utsläpp av fossilt bildad koldioxid, därifrån är steget mycket långt till att dra slutsatsen att en sådan reduktion kommer att påverka klimatet. För min egen del ser jag energifrågan som central. Flera debattörer har pekat på den energibrist, framför allt elbrist, som vi frivilligt och med öppna ögon ger oss in i. Sannolikt kommer vi att köpa mer naturgas från ryssarna, för att producera el. Den luttrade glesbygdsbon i Norrlands inland kommer att bli vinnare, för de har redan installerat dieseldrivna elverk för att klara elförsörjningen när stormar har kapat elförsörjningen.

Jag har inte läst klimatstrategidokumentet, det är säkert av värde att ha sett det. Det jag kan tänka mig är att det pekar mot ett samhälle med mer självförsörjning och återanvändning, men jag tror att invånarna förväntar sig kompetent sjukvård och andra av samhällets nyttigheter utan att förstå att pengarna måste tillföras från något håll. Värdet av ett minskat utsläpp av koldioxid kan inte rimligen ha en prissättning som är kraftigt divergerade mellan olika länder. Framför allt som eventuell miljönytta är närmast obefintlig. Det blir i så fall endast ett sätt att ytterligare beskatta medborgarna.

Klimatrealist