Climate – the movie

En idéhistorisk uppgörelse om klimatfrågan har kommit i form av en video på Youtube och som publicerats av Swebbtv. Svenska forskare har haft en roll i debatten som inte framkommer på videon. En av dem var professor Wibjörn Karlén vid Naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Ett dokument från 2005 vittnar om trängseln av forskare som kämpade för uppmärksamhet. Wibjörn Karlén (1937–2021) förde en ojämn kamp mot den framväxande klimatlobbyn inom forskning och politik. Dock hade han stöd från Klimatupplysningen och Stockholmsinitiativet.

Jag åhörde offentliga föreläsningar vid Naturgeografiska när Karlén ännu var laborator. I videon Climate – the movie talas om stopp i karriären för klimatskeptiker, men Karlén hann bli befordrad till professor innan dörrarna stängdes för skeptiker.

Budskapet i Climate – the movie kan uppfattas som ett rop på vetenskaplighet i klimatfrågan med idén att solen har avgörande betydelse för klimatet.

Historielösa SVT påstår att Think Pink är Sveriges största miljöskandal!

Av Göran Bergström

Företaget Think Pink har genom sitt agerande visat att den svenska miljölagstiftningen och tillsynen av denna är uddlös. Företaget har dumpat avfall på skilda platser i fem olika kommuner. Branden i Kassmyra väckte berättigad uppmärksamhet. Det är onekligen skandalöst att myndigheterna inte haft medel att stoppa fortsatt verksamhet på olika platser. Men historien visar att det inte är första gången som det sker miljöskandaler. 

 • Rönnskärsverken med utsläpp av metaller till luft och vatten. Luftutsläppen har påverkat samhället Bureå flera mil söder om Rönnskär och sediment har förhöjda metallhalter ned till Umeå. 
 • Teckomatorps verksamhet under 1970-talet med tillverkning och dumpning av bekämpningsmedel vilken skadade nedströms liggande växthus, boende och Braån.
 • Hallandstunneln med utsläpp av Rhoca-Gil skedde under 90-talet. Fisken i Vadbäcken dog och betande kor på åsen visade förlamningssymptom. Tunnelarbetare uppvisade förgiftningssymptom. 
 • Användning av kvicksilverhaltigt betningsmedel under 1960-talet trots vetenskapliga varningar, exempelvis i boken Tyst vår av Rachel Carson. Betmedlet anrikades i näringskedjorna och bidrog till en kraftig nedgång i bl.a rovfågelbestånd.
 • Användning och dumpning av kvicksilver från kloralkaliindustri. IVL har uppskattat de svenska utsläppen till ca 400 ton. Senast har Stockviksverken hamnat i rampljuset, genom upptäckten av de tunnor som dumpades med myndigheterna godkännande i Sundsvallsbukten. 
 • Ammunition som dumpats i sjöar läcker miljögifter som kvicksilver. Ala Lombolo i Kiruna har även andra utsläppskällor med kvicksilver från laboratorium och folktandvård, sammanlagt ca 200 kg kvicksilver.
 • Kubal Aluminium är en av flera industrier som under ett antal år svarat för betydande utsläpp av PAHer som återfinns Sundsvallsbukten. 

Listan ovan utgör ett axplock, och verksamhet kan ha bedrivits för miljöskyddslagstiftningens tillkomst. Det är en grannlaga uppgift att jämföra miljöskandaler. Går det att jämföra utsläpp i olika miljöer med varandra och gjordes allt från myndigheternas sida för att förhindra händelseutvecklingen? 

Är dagens största miljöskandal den ovetenskapliga jakten på koldioxid i klimatets namn? Koldioxid är inte någon ratt som vi kan reglera klimatet med! Kostnaden för jakten, med satsningar på vindkraft och vätgas mm, undandrar möjligheter att åtgärda mer närliggande miljöproblem – är inte det den största miljöskandalen? SVT vill för allt i världen inte ha någon debatt om orsakerna till den globala uppvärmningen, utan sanningen har slagits fast:

Granskningsnämnden har i tidigare beslut konstaterat att IPCC:s slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växt-husgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig anses strida mot kravet på opartiskhet.

Om inte det är en miljöskandal så vad är i så fall en miljöskandal?

När klimatgrundbulten skruvas bort

Av Miljörealisten

Klimatet och åtgärder för att påverka detta har huvudfokus på koldioxid, CO2. Forskning visar att klimatet styrs av betydligt fler faktorer, varför åtgärder att reducera koldioxid är meningslösa. Men kommer censuren och självcensuren i vårt samhälle att tillåta en vetenskaplig debatt att genomsyra politiken?  

För den som vill förstå klimatet på en vetenskaplig basis finns mycket att läsa på nätet. Påverkansfaktorerna kan indelas i tre olika klasser, de som beror på solen och jordens förhållande till denna, den lagrade energin i och på jordens yta, vädersystemens variationer och återkopplingsmekanismer. 

Forskning visar att jordens klimat inte har varit konstant. Det har alltid varierat utan människans medverkan. Det finns inte heller något historiskt samband mellan jordens temperatur och koldioxidhalt.

I princip all energi som jorden tar emot utgår från ”fusionsreaktorn” solen. Förutom solens synliga strålar skickas annan strålning och magnetfält till jorden. Jordens avstånd till solen fluktuerar liksom jordaxelns lutning mot den. Detta kan vara en av orsakerna till att vi har återkommande istider, men andra teorier förekommer. För närvarande ökar globalstrålningen i Sverige

Det magnetiska fältet som skapas av solen runt jorden påverkar solvinden från universum till jorden. I jordens atmosfär skapas kondensationskärnor med hjälp av solvinden som leder till moln. Moln kan ha såväl värmande som kylande effekt. En sommardag med moln blir inte lika varm som en utan, liksom en vinternatt med moln inte blir lika kall som en molnfri. Molnens läge i höjdled och mäktighet bestämmer vilken effekt som dominerar. Generellt värmer höga moln medan låga moln kyler. 

Den andra klassens påverkansfaktor termisk energi från jordytan och jordens inre har stor påverkan på klimatet i ett geologiskt kortsiktigt perspektiv. När jorden värms upp av solstrålningen absorberas den och stannar kvar längre i haven är på land

Missväxtperioder kan kopplas till stora vulkanutbrott. Vulkanisk aktivitet förekommer även på havens botten. Förutom att vulkaner släpper ut stora mängder gaser, även CO2, förs stoftpartiklar upp i atmosfären, ibland till hög höjd, och reducerar solinstrålningen med kallare perioder som konsekvens. 

Det tredje klassen mekanismer återkopplar variationer i klimat i kortare än 100-årsperspektiv. Havsströmmar varierar och förklarar långsiktiga pendlingar i klimatet. Dessa finns såväl i Atlanten som Stilla havet. Mer kända är väderfenomen El Niño och La Niña som förklarar den torka som troligen fick den forntida Mayacivilisationen i Sydamerika att dö ut. 

Klimatet är väder under minst 30 år. Vädrets kortare variationer styrs av jetströmmen, ett vindmönster i skiktet under tropopausen. Strömningsmönstret styr där hög- och lågtryck utbildas och hur de vandrar. 

Våra städer har blivit värmeöar genom att vegetation har ersatts av asfalt. En storstad kan genom detta fenomen ha flera grader varmare än omgivande landsbygd. Temperaturserier från mätstationer placerade i städer kommer att visa att medeltemperaturen stiger genom urbaniseringsseffekten

Klimatalarmisterna talar gärna och länge om ”tippingpoints”, d.v.s självförstärkande mekanismer som gör att när klimatet ändras finns det inte några krafter i motsatt riktning. LeChateliers princip anger att om ett system som befinner sig i jämvikt ändras, kommer jämvikten att ändras så att förändringen motverkas. Klimatet har ändrats under historiens gång, men det har inte något med mänsklig aktivitet att göra. 

Det finns givetvis mycket mer att säga om klimatet. Sök på nätet och använd din egen kunskap för att bedöma kvaliteten på dessa! Fundera sedan på om det är möjligt att få med alla parametrar i en datormodell som skall beskriva det framtida klimatet! Det är – än så länge – en omöjlighet. 

Vetenskapen visar att det inte finns någon klimatnödsituation och inga klimatrelaterade risker orsakade av fossila bränslen och CO2. Koldioxid är avgörande för livet på jorden. Utan CO2 skulle det inte finnas någon fotosyntes och därmed ingen växtföda och inte tillräckligt med syre att andas. Människan har inte någon ratt att styra klimatet med. Därmed torde grunden för klimatåtgärder falla.

Utan fossila bränslen kommer det för närvarande inte att finnas någon pålitlig energi över hela världen och möjlighet att tillverka konstgödsel som behövs för dagens odlingar. Att eliminera fossila bränslen och minska CO2-utsläppen i ett kortsiktigt perspektiv kommer att vara katastrofalt, inte minst för utvecklingsländerna. 

IPCCs rapporter har tidigare visat sig vara felaktiga och nu håller korthuset på att rasa helt samman! 

Vart leder den nya klimat- och miljöpolitiken?

Av Miljörealisten

Det är sällan eller aldrig som jag lyssnar på SR-programmet Klotet. Alldeles för lite fakta och mycket propaganda för mina öron! Den 26 oktober har Klotet låtit några röster komma till tals med anledning av den nya regeringens politiska inriktning. Den har i sitt ramverk, Tidöavtalet, redovisat att Parisöverenskommelsen ligger fast. Det energipolitiska målet ändras från 100 procent ”förnybart” till 100 procent ”fossilfritt”. 

I vanlig ordning finns det kritiska röster på vänstersidan. De menar att det gröna alternativet är billigare och medför mindre risker. Detta är dock inte sant eftersom skadliga effekter från förbränning är väl kända. Hur elektrifieringen skall byggas ut skrämmer bort havsbaserad vindkraft och sol. Men det handlar i grunden om konkurrensneutralitet. Den tidigare regeringens syn att anslutningskostnader till havsbaserad vindkraft skall belasta konsumenterna via elnätsavgiften förverkligas inte. 

Det vi har att se emot är:

 • kärnkraft, även modulär
 • besparingsåtgärder i industrin
 • vindkraft på land

Vindkraften är dock så mycket utbyggd att det idag inte finns så många lönsamma lägen kvar för detta produktionssätt som förutom kommunernas medgivande även måste få acceptans från markägare. Det finns ett antal markägare som inte vill ha vindkraft på sina marker. 

Besparingsåtgärder i industrin har alltid haft ekonomiska incitament. Med ny och bättre teknik kan ytterligare energieffektivisering genomföras. Dock finns det ett motstånd från industrin som menar att miljövillkor avseende energieffektivisering stör långsiktiga investeringsplaner. Lägg därtill den avsaknad av kunskap inom området som miljötillsynsmyndigheten har i fackfrågan. 

Kärnkraft är av tradition kontroversiell. Serier som HBOs Chernobyl ger en skrämmande bild, framför allt avseende sköldkörtelcancerfall, en bild som inte är korrekt eftersom den bygger på miljöorganisationers gissningar. Fakta talar sitt tydliga språk kring kärnkraftens risker som i jämförelse med andra energislag är mycket små i relation till producerad energimängd. 

Vindkraft har en verkningsgrad av max 30 procent pga. vindens variationer. Kärnkraft har en verkningsgrad av ca 35 procent. Produktionen av vätgas från el har en verkningsgrad på ca 40 procent. Storskalig lagring av vätgas har aldrig gjorts tidigare någonstans. Vindkraft kan inte ha en dominerade ställning i ett energisystem till följd av lagringssvårigheter. Lägg därtill energiförluster och hanteringsproblem. Devisen ”Gör det enkelt” gäller i allra högsta grad för ett energisystem. 

I Klotet togs en central fråga upp, nämligen produktionen. Hur mycket skall vi producera, vad och av vem, vilka skall bestämma det? Miljörörelsen vill ha planekonomi, vilket ligger helt i linje med FNs agenda 2030. 

Det som produceras skall vara möjligt att återvinna vilket ser bra ut på pappret men är inte lika lätt i praktiken där teknik och andra faktorer spelar roll. Återvinning kräver mindre energi men ett livscykelperspektiv måste tillämpas. Gamla grejer kan fungera bra, men kan innehålla ämnen som idag är förbjudna. 

Anders Wijkman, tidigare europaparlamentariker, är en bra talare – men när han talar om det oljeeldade Karlshamnsverket och jämför dess utsläpp med hela energiproduktionen i Sverige jämför han äpplen med päron. Mycket fokus ligger på Sveriges anseende i världen, men det är väl liksom Tysklands, redan raserat?

Elsa Widding förnedras i programmet eftersom hon inte är forskare och tillhör SDs riksdagsgrupp, inte till följd av sakargument! Att hon är en av de kunnigaste personerna kring klimat- och energiförsörjning i Sverige negligeras helt. 

Vår nya klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari intervjuas och verkar bli en politiker som kommer att säga det som folk vill höra, men frågan är vad det finns för substans bakom orden? Kan bli kortlivad på sin post?

Energipolitiken behöver långsiktighet som skapar förtroende hos investerare, såväl privata som statliga. Den gamle företagsledaren Percy Barnevik, bland annat vd för först Asea och sedan ABB, sa i 90-talets början: –Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el. Vi har kort sagt den elförsörjning alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari – ett oprövat kort

Av Miljörealisten

Sveriges nya regering har presenterats. Vad krävs för att man skall bli regeringsledamot i Sverige? Behövs det livserfarenhet för att bli regeringsledamot? Vi går i allt högre grad mot ett samhälle där politiker aldrig har arbetat med något annat än jobb i den politiska sfären. Den utvecklingen startade med Palme, och det finns många efterföljare. Efter avslutat politiskt värv på den nationella scenen står en internationell karriär öppen, EU, FN m.fl. 

Vi har under ett antal år fått erfara att ministrar i alltför stor utsträckning inte behärskar de fackfrågor som de har att hantera. Det ligger även i sakens natur då regeringsmedlemmar rimligen inte skall vara fackmän. Det är kanske inte är så förvånande att en ny klimat- och miljöminister är 26 år, mediatränad och vältalig. I den åldern är man nog inte någon politisk tungviktare! 

Enligt regeringens pressmeddelande är de två ministrarna som styr klimat- och näringsdepartementet, Ebba Busch, energi- och näringsminister och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister. Enligt tysk förebild har klimat- och näringslivsfrågorna knådats ihop i ett ”superdepartement”. Svenskt Näringsliv är med på klimattåget med Jan-Olof Jacke som förgrundsfigur, även om han i någon intervju har lagt in en reservation om klimatvetenskapen är korrekt. 

Romina Pourmokhtari har en utbildning i statsvetenskap, men framför allt ett långvarigt engagemang inom Liberalerna. Hon intervjuades i Aktuellt den 20 oktober och gjorde bra ifrån sig utom på en punkt. Hon hanterade frågan om partiets klimatpolitik kontra regeringens på ett föredömligt sätt. Är man en del i större församling får man rätta in sig i helheten. Som regeringsledamot kan man bli tvungen att föra fram åsikter som man personligen inte har. Vem minns väl inte Kjell-Olof Feldt anteckning om löntagarfonder? Hennes uppfattning om hur vetenskap fungerar verkar dock bygga på konsensustanken. För att citera Albert Einstein, ”No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong”. Riksdagsledamoten Elsa Widding är den politiker som har överlägset bäst kunskap om klimatforskning och IPCCs rapporter. Hon menar, på basis av vetenskapen, att det inte finns någon klimatkris. Det skall bli högst intressent att få ta del av kommande debatter mellan dessa två politiker. 

Romina är ett oprövat kort och fallgroparna för en regeringspolitiker är många. Granskningen av högerblockets politiker kommer sannolikt att bli mycket tuffare än för den av föregående regeringen. Lägg därtill att man kan hamna i en ekonomisk kris som kommer att ställa allt på ända. 

Will the energy crisis crush European industry? | Financial Times (ft.com)

Lär av klimathistorien

av Miljörealisten

Att koppla ihop olika discipliner kan leda till ny kunskap. Klimatologi är en mångfacetterad disciplin. Paleoklimatet har nyligen studerats av Thomas P Gallagher & Roger C Palmer. 

Det finns nya metoder för att bestämma temperatur och koldioxidhalt under jordens geologiska historia. Isotopanalyser av syre och kol i skal från djur i sedimentlager ger en tydlig bild för de senaste 65 miljoner åren, dvs. från den tidpunkt då dinosaurerna dog ut. 

Nya data med hög precision för tidperioden visar att temperaturen generellt har varit högre men inte att det finns någon korrelation mellan temperatur och koldioxidhalt. 

En stor del av de klimatförändringar som har skett kan förklaras genom kontinentaldriften. Den har förändrat havsströmmarna. I början av epoken, eocen, fanns en ekvatorial havsström som för ca fem miljoner år sedan stoppades av landmassan mellan nord- och sydamerika, samt ett band av öar från Australien till Sydostasien. Detta tvingade havsströmmarna att ta nya vägar ut mot polerna. 

En ny tanke är att atmosfärens koldioxid helt eller delvis är löst i vattenångan genom vätekarbonatjonen. Denna har inte någon påverkan på den utgående IR-strålningen från jorden. Växternas upptag av koldioxid kan även ske som vätekarbonatjoner då de har ett enzym, carbonic anhydrase, för att ta upp koldioxiden i denna form. 

Människan påverkar klimatet på den lokala skalan genom att bygga megastäder, vilket leder till varmare lokalklimat. Sedan 1950-talet har konstbevattning med vatten från grundvattenmagasin ökat dramatiskt, vilket ökar mängden vattenånga i atmosfären. Sotpartiklar från förbränning har tillförts atmosfären. Men på den globala skalan är människan inte mäktig att förändra planetens klimat. 

Klimatet har de senaste 120.000 året växlat mellan värmeperioder och istider. Variationerna kan bero på att nedisning har givit ökade ytor med öknar vilka har orsakat sandstormar. Konsekvenserna av dessa har blivit ökad partikelmängd i atmosfären, vilket ger mer nederbörd. Sand på de ljusa isytorna ökar effekten av solstrålning på dessa och påskyndar smältningen. Havets vattenståndsvariationer torde ha varit ca 100–200 m. Lägg därtill den nedtryckning av jordskorpan som kommer av inlandsisen. 

Klimatet har alltid varierat och det har ingenting med koldioxidhalten att göra. De klassiska variationsfaktorerna är; 

 • solfläcksaktiviteten som påverkar strålningen.
 • Milankovitch-cyklerna dvs att jordens omloppsbana kring solen, som inte är helt cirkelformad, genom gravitationspåverkan från andra planeter. 
 • havens förmåga att magasinera värme och oceanernas strömningsmönster som transporterar värme. 
 • stora vulkanutbrott med tillhörande partikel- och gasutsläpp. 

Det enda som är säkert är att klimatet alltid är i förändring.

PS
En lärorik Youtube-video finns att titta på här. Njut av Valborgsbrasan och vädret på 1:a maj utan någon klimatångest!

Granskningsnämndens och SVTs klimatpropaganda

Av Miljörealisten

SVT hade under hösten i aktuellt ett 15 minuters inslag om klimatförnekare. Smaka på ordet, det är personer som förnekar att det finns ett klimat. Vem gör det? 

SVT definierar klimatförnekare som de som på en skala från 0 till 10 fick ange i hur hög grad de instämde i påståendet “Klimatförändringarna är i huvudsak orsakade av mänskliga aktiviteter” och svarade 0–3. Sen har man använt begreppet Klimatskeptiker, utan att egentligen definiera vad man avser med det begreppet. 

Inslaget har anmälts av ett 40-tal anmälare. Dessa har pekat på att inslaget var alarmistiskt och ovetenskapligt. I inslaget smutskastades och hängdes flera ”meningsmotståndare” ut som bland annat klimatförnekare. Elsa Widding är en av anmälarna som har pekat på en rad sakfel. 

Enligt granskningsnämndens mening strider inslaget inte mot kraven på opartiskhet och saklighet genom att sända ett inslag med denna infallsvinkel, och där SVT har utgått från slutsatser i FN:s IPCC-rapport och dess summeringar. Granskningsnämnden har i tidigare beslut konstaterat att IPCC:s slutsats – att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser – har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Granskningsnämnden beslut kan laddas ner här. 

På SVTs hemsida kan läsas att ”Relevant och vetenskapligt underbyggd kritik som kan föra kunskapen framåt är såklart intressant att bevaka. Givetvis även kritik riktad mot IPCC. Men Granskningsnämnden har i ett beslut den 6 april 2010 konstaterat att denna grundsyn inte strider mot kravet på opartiskhet.”

Så det är inte överraskande att SVT slår upp FN:s senaste klimatrapport som menar att utsläppskurvan måste vända inom tre år! 

Vetenskap kräver en öppen diskussion och en approach som fyller kriterierna för vetenskapsteori. Någon sådan kommer uppenbarligen inte att finnas i SVTs program, utan där råder en klart agitatorisk uppfattning av verkligheten. 

För min egen del har jag sedan lång tid tillbaka valt bort SVT då de inte fyller på med reell kunskap. Ett program som numera i varje inslag har propaganda för IPCCs slutsatser är Vetenskapens Värld. Dessa program kan till och från vara intressanta, men relevanta fakta dras ner av klimatpropagandan. 

Till råga på allt så får jag varje år betala en programavgift via skattsedeln för kanaler som jag i grunden är ointresserad av. Det är inte att undra på att totalförsvarets forskningsinstitut uttrycker oro över att allt bredare befolkningslager tappar förtroende till samhälle och myndigheter. Den rapporten finns att läsa här. 

En miljöaktivists omvändelse

Av Miljörealisten

Med tilltagande ålder kan även en aktivist tillskansa sig mer erfarenhet och var mer mottaglig för fakta. Detta är vad som hände Michael Shellenberger. I boken Apokalyps never (inställd apokalyps) ber han om ursäkt för den oro som han har förorsakat.

”Å alla miljöaktivisters vägnar vill jag be om ursäkt för den skrämselpropaganda som vi har spridit om klimatet de senaste 30 åren. Klimatförändringarna är verkliga, men de leder inte till vår undergång. De är inte ens vårt mest angelägna miljöproblem”.

Jag har själv haft anledning att omdefiniera min ståndpunkt. Klimatet styrs av många fler parametrar än växthusgaser.

Schellenberger beskriver i sin bok på ett utmärkt sätt hur mänskligheten har gått från användning av energikällor med låg energitäthet till hög energitäthet. Men även i dag använder kvinnor i Afrika flera timmar om dagen till att samla ved till bränsle. En jämförelse kan göras med Sverige när landsbygden elektrifierade och fick elspisar. (Sverige har ju inte någon tradition av att använda gas för uppvärmning och matlagning). Kraftverkens intrång i miljön var betydande och hade påverkan på vandrande fisk mm. Hästen ersattes av traktorn. Areal för odling till dragdjur ersattes av olja från oljefält. Under 1970-talet kom den storskaliga utbyggnaden av kärnkraften. Den krävde mindre ytor till sitt förfogande och bränslet var mycket mer energitätt än den olja och gas som den ersatte. 

Kärnkraften har ifrågasatts dels med tanke på det utbrända bränslets egenskaper, dels med tanke på risken för olyckor. Fakta visar på en annan bild. 

28 brandmän dog i samband med släckning av branden i Tjernobyl. 19 ytterligare dog under de kommande 25 åren av tuberkulos, levercirros, hjärtattack och trauma. FN menar att 5.000 fall av sköldkörtelcancer kan härledas till Tjernobyl. Dödligheten är 1 procent. Sjukdomen bidrar till 50–160 dödsfall vid en beräknad livslängd av 80 år. Det kan jämföras med den största dammolyckan (vattenkraft) när en damm i Kina brast och 170.000–230.000 människor omkom. Exponering för rök från matlagning orsakar 3,8 miljoner förtida dödsfall varje år, främst i låg- och medelinkomstländer. Luftföroreningarna utomhus står för uppskattningsvis 4,2 miljoner dödsfall per år. 

Nu skall utvecklingsländerna ta steget över till ”grön el” – solceller vindkraft mm. Men utvecklingsländerna vill ha riktig el, sådan som fungerar 24/7. Den enda energi som kan ge det är vattenkraft och fossila bränslen. Med kontinuitet i eltillförsel kan energinät byggas ut. Tekniksprång till framtidens elförsörjning får eventuellt komma senare. Energiförsörjningen är en nyckelfaktor för att utveckla handel och välstånd, vilket många länder har visat kan ske över några få generationer. Den stabila försörjningen är nyckeln till minskad befolkningstillväxt. 

Utvecklingen i Europa är förskräckande ur såväl ett ekonomiskt som ekologiskt perspektiv. Tyskland har investerat 580 miljarder dollar i förnybar energi. Vind-, solkraft och biomassa. Hade de i stället investerats i ny kärnkraft, så skulle landet få 100 procent av sin el från utsläppsfria källor och ha tillräckligt mycket utsläppsfri el över för att kunna driva alla landets bilar och lätta lastbilar. De ekologiska avtrycken från förnybar energi i form av fragmentering av biotoper, minskad biologisk mångfald är uppenbara. 

Det är de globala ekonomiska krafterna som vill se förnybar energi, den som aldrig kommer att fungera fullt ut, utan att man måste förlita sig på stöttning av olja och gas. Den minskning av CO2-utsläpp som miljöaktivisterna säger sig vilja uppnå kommer att ätas upp av utsläppen från biobaserade och fossila bränslen – naturen kommer inte att skilja på varifrån de enskilda molekylerna kommer. 

Shellenberger drar slutsatsen att nyhetsmedier, redaktörer och journalister ”kanske borde fundera på om deras ständiga sensationsmakeri kring miljöproblemen överensstämmer med deras professionella skyldigheter att vara rättvisa och sanningsenliga”. Det är väl först när läsarna/tittarna har lämnat som de vågar omdefiniera sin ståndpunkt om det någonsin sker. 

Aktivisterna har, liksom Shelleberger gjort, anledning att gå hem och göra grundläxan. Fakta talar för att det är dags att omdefiniera sin ståndpunkt!

Klimaträttsutredningen – ökad flytt av företag till utlandet?

Av Miljörealisten

I december 2019 presenterade kommissionen den Europeiska gröna given, som är en färdplan med åtgärder för att EU ska nå målet att bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050. Klimatlagen antogs under 2018 och syftar till att regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som bl.a. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet och som bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring. I linje med lagstiftningen har flera utredningar fått uppdraget att konkretisera lagen. Enligt förarbetena ska målen nås på ett sätt som innebär att Sveriges sammanlagda konkurrenskraft behålls eller stärks och som går hand i hand med skapandet av nya hållbara arbetstillfällen och en ökad hållbar livsmedelsproduktion. Målen ska inte nås på ett sätt som medför att utsläppen av växthusgaser i stället ökar utanför Sveriges gränser.

Utredningen en klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, SOU 2021:21 (Klimaträttsutredningen) har redovisat ett delbetänkande. Syftet med utredningen är att utsläpp av koldioxid tydligare regleras via miljöbalken. Sedan tidigare finns ekonomiska incitament att reducera koldioxidutsläppen. 

Utredningen syfte är att se över all relevant svensk lagstiftning inom klimatpolitiken och skapa bättre förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren skall bl a se över miljöbalken, identifiera annan lagstiftning av betydelse för klimatmålen. Vidare skall utredaren lämna nödvändiga författningsförslag och redovisa eventuella ytterligare utredningsbehov. Konsekvensanalysen ska bl.a. beskriva hur förslagen påverkar svenska företags konkurrenskraft, risken för koldioxidläckage och de globala koldioxidutsläppen. 

Uppdraget att se över hur miljöbalken kan utgöra ett effektivt verktyg för att nå klimatmålen, samt analysen av annan relevant lagstiftning, ska redovisas i delbetänkande. Genom regeringsbeslut sköts denna redovisning fram till 30 april 2021. Utredningen har bedrivits av en särskild utredningsman som till sig har knutit 17 experter med olika kompetenser. Märklig nog har det inte redovisats vilka myndigheter/organisationer dessa företräder! 

Slutbetänkande skall lämnas den 15 maj 2022. Miljöprövningsutredningen som hanterar som hanterar närliggande frågeställningar skall lämna slutbetänkande 30 maj 2022. 

Bland förslagen till ändringar i miljöbalken finns;

 • I portalparagrafen tydliggörs att en förutsättning för en hållbar utveckling att människans påverkan på klimatet minimeras. 
 • Kravet på att använda bästa möjliga teknik, gäller även för att minimera klimatförändringar.
 • Regeringen bör ha möjlighet att avgöra tillåtligheten för verksamheter med så stora utsläpp att de kan leda till att de svenska klimatmålen inte nås.
 • Möjliggöra villkor om användning av fossilt bränsle ställs när utredningens förslag har trätt i kraft.
 • En verksamhet som trots sin klimatnytta inte skulle få tillstånd i dag, eller som skulle begränsas av villkor som kan komma att minska klimatnyttan, bör kunna få tillstånd grundat på att dess klimatnytta vägs in.
 • Väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön genom en särskild avvägningsregel.
 • ställa klimatrelaterade krav på den påverkan från transporter, både de som omfattas av den miljöfarliga verksamheten och s.k. följdföretag.

Utredningen konstaterar att det redan sedan tidigare finns ekonomiska incitament att reducera förbrukningen av fossila bränslen. 

Flera intressanta uppgifter finns i utredningen bl a; 

Storskalig produktion enligt HYBRIT-metoden skulle enligt konsortiet kunna inledas om 20 till 30 år. Jag delar utredningens uppfattning att det tar tid att få till stånd den produktionen om det någonsin kommer att ske.

En tät sammanhållen stadsbebyggelse har bättre förutsättningar att vara transporteffektiv än en gles och geografiskt utspridd stadsbebyggelse. Jag menar att den glesare bebyggelsen har förutsättningar att ha kvar grönområden för rekreation, lek och trivsel. Ett tydligt exempel på när miljömål kolliderar med varandra, begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö.

Försiktighetsprincipen innebär att brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte får användas som skäl för att skjuta upp åtgärder för att förhindra negativ miljöpåverkan om hot om allvarlig eller oåterkallelig skada föreligger. 

Utsläppen från inrikes sjöfart har däremot ökat kraftigt och kontinuerligt sedan 1990 till följd av ökat transportarbete. Den inrikes sjöfarten behövs enligt min uppfattning för att kunna avlasta järnvägs- och vägnätet och har koldioxidutsläpp som är i nivå med järnvägstransporter. 

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi från 2015 bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser eftersom den innehåller en mängd åtgärder för att återanvända och återvinna produkter, material och resurser, vilket samtidigt minskar behovet av ny råvara och minskar avfall och restprodukter. Eftersom jag inte är ekonom har jag svårt att förstå begreppet ”cirkulär ekonomi”. Recycling av avfall som råvaror sker redan i de fall de är tillräckligt rena för att detta skall vara lönsamt. I annat fall måste mer energi tillsättas för att nå denna renhetsgrad vilket kan ge ökade utsläpp. 

Bland annat redovisas följande konsekvenser; 

 • Ökade kostnader för staten i form av tillkommande resursbehov för myndigheter och minskade intäkter genom skattebortfall till följd av minskade koldioxidutsläpp och minskad användning av skattepliktiga bränslen. Även kommuner påverkas i viss utsträckning av ökade kostnader.
 • Kostnadsökningar som, allt annat oförändrat, innebär försämrad konkurrenskraft gentemot utländska företag. Hur stora faktiska konsekvenser detta kan få har inte kunnat kvantifieras men utredningen bedömer att sannolikheten är låg för att ett betydande koldioxidläckage kommer att äga rum till följd av utredningens förslag.
 • Kommer främst att tillämpas på nya verksamheter eller befintliga verksamheter som ansöker om ändringstillstånd så länge möjligheterna till omprövning och tidsbegränsning av tillstånd och villkor inte ses över och används i större utsträckning än i dag. Det begränsar konsekvenserna så att ett stort antal företag påverkas endast marginellt av utredningens förslag. Det innebär samtidigt en konkurrenssnedvridning mellan olika företag genom att såväl nya företag som företag som ändrar sin verksamhet missgynnas genom hårdare krav relativt företag som bibehåller sin verksamhet oförändrad.
 • Relativt de höga kostnader som klimatförändringar innebär är det dock angeläget att utsläppen begränsas och utredningen pekar på möjligheterna som miljöbalken erbjuder.

Utredningen menar att negativ påverkan på konkurrenskraften kan motverkas och att teknisk utveckling kan förbättra konkurrenskraften. Min uppfattning är att minskad förutsägbarhet för företagen, ökade energikostnader och ojämlik tillsyn ger incitament att förlägga produktion i andra länder. 

Utredningen har fått svenskt näringslivs representant att avge ett särskilt yttrande. Delar av detta citeras. 

Det är olyckligt att utredningens uppdrag begränsas av ett snävt nationellt perspektiv, som inte bara ter sig kortsiktigt från klimatsynpunkt utan också riskerar att kringskära företagens möjligheter att positivt bidra till lösningarna samtidigt som deras konkurrensförmåga riskerar att urholkas. Givet denna snäva nationella utgångspunkt har utredningen valt att koncentrera sitt arbete till att åstadkomma en ökad detaljstyrning av verksamheterna utan att ta hänsyn till vilka behov som faktiskt föreligger om klimatmålen ska kunna nås. I konsekvensanalysen skriver utredningen också mycket riktigt att förslagen visar ”hur miljöbalken skulle kunna anpassas” och att detta inte är ”liktydigt med vilka styrmedelsförändringar som vore bäst för att nå klimatmålen”.

Skälet för utredningens detaljstyrande angreppssätt beror på att man utgår från att många anläggningar inte vidtar åtgärder på klimatområdet och att staten därför måste driva på för att klimatmålen att uppnås. I konsekvensanalysen utgår man från ett så kallat nollalternativ framtaget av Naturvårdsverket. Detta alternativ har som utgångspunkt att inget kommer förändras från dagens läge, vilket är ett felaktigt synsätt. Det omfattar till exempel inte redan existerande styrmedel och investeringar som redan finns på plats idag, till exempel Hybrit, Northvolt med flera.

Utredningen har även fått kritik från miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen. Kritiken inriktas på att svensk miljöprövning resulterar i eviga tillstånd, vilket är ett problem för klimatomställningen. Det blir svårare att ställa krav på ny teknik som kan minska utsläppen och existerande, fossiltunga industrier riskerar inlåsning i gammal teknik. 

En central fråga är om reglering växthusgasutsläpp hör hemma i miljöbalken med hänvisning till att det är ett av Sveriges miljömål. Miljömålet säker strålmiljö regleras av lagstiftning utanför miljöbalken och på motsvarande sätt kan utsläpp av växthusgaser regleras. Utsläpp av växthusgaser från enskilda verksamheter har ju inte lokal eller nationell påverkan. 

Frågan om klimatnytta skall övertrumfa andra utsläpp är delikat. Konsekvensen av resonemanget kan bli att den miljöskada som jakten på koldioxidutsläppen orsakar sammantaget blir värre. Ett exempel på detta är våra vindkraftparker som fragmenterar skogytor.

Det är svårt att se annat än att utredningen kommer att leda till att verksamheter väljer att flytta till andra länder inom EU eller andra världsdelar, där de samlande förutsättningarna för en lönsam produktion är bättre än i Sverige. Jag har själv varit med och tagit fram avvecklingsplaner för industrier som ha valt denna väg. 

Det skall bli intressent att läsa slutbetänkandet. 

Göteborgs-Posten vågar ta klimatdebatten!

Av Miljörealisten

Göran Värmby, sedan lång tid tillbaka känd i miljösverige, har fått en debattartikel publicerad i GP där han uppmanar till realism i klimatfrågan. Detta är högst anmärkningsvärt då debattartikeln avslöjar flera av de felaktigheter som IPCCs prognoser bygger på. Länk till artikeln.

De svenska dagstidningarna, inklusive rikstidningarna, har under lång tid bedrivit en medveten propaganda i klimatfrågan. Det är de mänskliga utsläppen som är skälet till klimatförändringar, helt i enlighet med IPCCs modeller. Denna bild är så cementerad så att andra uppfattningar om vad som styr klimatet är inte välkomna.

Verkligheten är mycket mer komplicerad än IPCCs modeller. Utan att vara expert, men väl insatt i klimatteori, så är det en allmän uppfattning att molnbildningen har avgörande betydelse för klimatet. Den fysikaliska bakgrunden är att vattenånga är den helt dominerande växthusgasen. Vad som sedan styr molnbildningen, på olika höjder, är inte helt klarlagt även om det finns teorier som stämmer väl överens med faktiska observationer. Helt klart är att solen spelar en avgörande roll förklimatet, inte bara det synliga ljuset utan även magnetfältet kring solen styr effekten av solvinden. Jag rekommenderar att söka Information från Henrik Svensmark som forskar i ämnet.

Varför publicerar GP en sådan kontroversiell debattartikel? Svaret kanske finns i att många vetenskapliga ”sanningar” har med tiden visat sig vara felaktiga. För att ta några exempel, plattektonik, d v s kontinenternas rörelser från en tidigare gemensam landmassa blev accepterad under 1960-1970 talet. Tanken att alla kontinenter tidigare hade samma ursprung var orimlig. Einstein räknade fram olika effekter på kvantnivå. Men han förkastade spöklik växelverkan. Först på 2000-talet har man experimentellt visat att den faktisk finns.

På samma sätt kanske GP inte känner sig säker på att verkligheten är så enkel som den beskrivs av ICPP. Rosling har ju gett media kritik för att inte förstå världen utan bara förmedla en fragmenterad bild. Detta kan i sanning sägas gälla för klimatfrågan, där medias information präglas av de officiella institutionernas uppfattningar.

Den lokaltidning som jag tidigare har läst Västerbottens-Kuriren har inte kuraget att ta in debattartiklar som går emot IPCCs uppfattning. Vid dialog med chefredaktören blev svaret ”vi tror på vetenskapen”. Men kan det bli något annat från någon som inte har förstått hur vetenskapsteori fungerar? VK betecknar sig som en liberal oberoende tidning, med lokalt ägande. Den skulle därför kunna vara ett språkrör för olika uppfattningar och åsikter. Men det är inte så. Man marknadsför tidningsutgivarnas budskap att man hör båda sidor. Men det är ju inte sant. En konsekvens av den inställning och den allmänt urvattnade journalistiken, är att jag har sagt upp tidningen!

Det centrala budskapet i GP:s debattartikel är Det märkliga är att inte media grävt mer i detta och ställt frågor till IPCC.!

Debattartikeln i GP rörde upp mycket känslor. Det blev inte mindre än 256 kommentarer. Klimatfrågan är vattendelare när det gäller förtroende för vetenskapen. Det är inte märkligt med tanke på att vetenskapen inom andra områden, t ex kost och läkemedel, har starka kommersiella kopplingar.

Men varför granskar inte media IPCC? Det kan ha sin förklaring i att journalister, som grupp, till största delen har sin politiska hemvist i vänsterpartiet eller miljöpartiet. Det finns en symbios mellan journalister, tjänstemän och politiker. De som skriver om miljöfrågor i tidningar har ofta kopplingar till offentliga tjänster och en agenda att driva frågor som de upplever som viktiga. De kommer därför att uppmärksamma åtgärder som har med ”klimatpolitik” att göra. Ett cykelgarage kan bli en förstasidesnyhet! Det skänker trygghet åt de politiker som har beviljat anslag till dessa och ger en klapp på axeln till de tjänstemän som har utarbetat förslaget.

Den tekniska och naturvetenskapliga utbildningen hos journalister är vanligen ringa. De stora tidningarna har dock ekonomiska resurser att anställa vetenskapsjournalister som har den fackkunskap som krävs för att ställa relevanta frågor och ifrågasätta påståenden. De tidningar som anammar IPCCs idéer och budskap kan räkna med fler artiklar från politiker som ansluter sig till FN och dess organ.

Våra ledande politiker har med facit i hand fått lukrativa jobb utomlands, se bara på Reinfeldt och Margot Wallström. Det lönar sig att hålla sig väl med den ekonomiska makten. Arbetet med klimatförändringen har blivit en födkrok för en del grupper som lever på budskapet att mänskligheten måste anpassa sig till ett varmare klimat med dess konsekvenser, något som inte har stöd i vetenskapen. För de som får ta del av statliga miljarderna är det en skänk från ovan.

Den tredje statsmakten gör inte längre sitt jobb!

En saklig debatt gagnar alla parter, även om det brukar bli en hel del smutskastning av olika forskare och forskargrupper. Det är därför viktigt att du själv, utifrån din egen kunskap, skapar dig en uppfattning om vad som kan vara klimatets drivkrafter. Lita inte på något annat än din egen kunskap. Den räcker långt!