Sammanträffande i synen på lag och rätt

Som väntat är regeringen på väg att rädda Cementa med förlängt tillstånd att bryta kalk i Slite. Det innebär att regeringen sätter sig över lagrådets beslut. Konsekvenser kan studeras ur etisk synpunkt med hjälp av konsekvensetik. Varje annan regering hade kanske handlat på samma sätt, dvs. att sätta sig över lagrådet.

Ett beslut att intervenera i rättsväsendet blir aldrig en isolerad företeelse, utan andra konsekvenser. Regeringens beslut den 28 september att sätta sig över lagrådet sammanfaller med valet samma dag av trolig partiordförande och ny statsminister. Magdalena Anderssson har följt den socialdemokratiska etiketten att vara ytterst ödmjuk och inte ta ut valet i förskott, men har ändå börjat ställa ut löften i högt prioriterade samhällsproblem som gängkriminalitet.

Med beslutet att sätta sig över lagrådet kan nya förväntningar och krav komma att ställas på regeringen på andra områden av vem som helst. Rättsväsendets ställning som självständigt från politiken har nu rubbats – än mer än tidigare. Det lämnar fältet öppet för påtryckningar att regeringen ska träda in, t.ex gällande gängkriminalitet och våldsbrott. Ministerstyre kommer även i fortsättningen att förnekas. Vad är Cementa-fallet om inte ministerstyre? Där inte rättsväsendet räcker till enligt den politiska makten, kan ”kreativa” metoder tillgripas i försök att blidka opinionen i hopp om att kunna behålla makten.

Naturvårdsverkets och Botkyrkas undfallenhet för den organiserade brottsligheten

Per idag den 20 september 2021 finns endast två träffar på Naturvårdsverkets sajt med koppling till det ökända företaget Think Pink. Think Pink behandlas på fem futtiga rader i ett niosidigt dokument från Avfallsrådet. En utförlig beskrivning lämnas den 1 mars 2021 i intervju med kommunens samhällsbyggnadsdirektör som Naturvårdsverket återger på sajten. Det är allt som finns. Inget beslut om sanering av Kassmyra har fattats förrän nu i dagarna.

Nu har Botkyrka kommun meddelat att man till en kostnad av 200 miljoner kronor ska flytta avfallsberget i Kasshamra som Think Pink har gett upphov till. Naturvårdsverket har uttalat i SVT att det finns statliga bidrag för detta som måste betecknas som en panikåtgärd efter all passivitet från myndigheternas sida.

Har Naturvårdsverket kapitulerat? Varför visas ingen fortsatt aktivitet genom information på myndighetens hemsida? Varför ska skattebetalarna betala för brottslingars illdåd? Ska mycket högavlönade tjänstemän få behålla sina jobb efter detta?

Har myndigheterna och tjänstemännen hjälpt den organiserade brottsligheten genom undfallenhet? Denna fråga motiverar en särskild brottsutredning.

Cementa – Hur ser framtiden ut?

Av Miljörealisten

Som tidigare har redovisats fick Cementa sin ansökan avvisad av Mark- och miljödomstolen. Bolaget överklagade beslutet till Högsta domstolen. HD har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

Från juridisk synpunkt kan detta anses vara olyckligt av en icke juridiskt skolad person. Domslutet innehåller felaktigheter som visar att domstolen inte har tagit sitt beslut på korrekta fakta. Svenskt näringsliv har tidigare påtalat att långdragna domstolsprocesser och tidsbegränsade tillstånd får industriföretag att förlägga sin verksamhet i andra länder. 

Oförutsägbarheten i tillståndsgivningen, även om underlaget är nog så omfattande och håller hög kvalitet, är förödande. I grunden handlar det om vilken attityd som en myndighet har – aktivistisk eller professionell. Med fallande kunskapsnivå hos myndigheterna och avsaknaden av tjänstemannaansvar kommer försiktighetsprincipen att spela en allt större roll. Bäst att ta det säkra före det osäkra. Även för en verksamhet som har pågått i ett 20-tal år. 

Miljöfundamentalisterna pekar på att cement går att ersätta med andra material. Men det är inte sant, i varje fall inte i ett kort tidsperspektiv. Träbyggnader finns men är begränsade i höjd och livslängden kan inte jämföras med betong. Men livslängden bestäms kanske av andra faktorer som samhällsutveckling och stadsplanering. I infrastruktursammanhang har branschen svårt att se att betong kan ersättas av andra material. Vidare kan en inblandning av andra material göras vid betongtillverkning, t ex flygaska, slagger och leror. Problemet med detta är att få en produkt som håller jämn efterfrågad kvalitet. På sikt kan säkert en viss del cement i betong ersättas på detta sätt, men det är i bästa fall upp till 30 procent enligt forskningen. 

Cementa försöker nu att få tag i kalksten från andra leverantörer. Nordkalk har nämnts. Troligen kommer Nordkalk att få prioritera vilka kunder som kommer att få kalk, medan andra blir utan. Prismekanismen kommer att ge höjda råvarupriser. 

De bedömningar som Ramböll gjort visar att ett stopp i cementproduktionen kommer att få allvarliga konsekvenser för anläggningsbranschen och LKAB. En förlängning av produktionen som regeringen aviserat med åtta månader ger viss respit. Men lagen finns ännu inte på plats. Ökad import av kalksten kan ske på sikt. Men det kommer att bli en kris som sätter spår i samhällsekonomin. Något annat är inte tänkbart.  

Sista ordet är inte sagt kring Cementas kalkbrott, en ny ansökan kommer att lämnas in. Överklagandet av beslutet har fått konsekvenser som myndigheterna rimligen inte kunnat förutse. Kan det få till följd att benägenheten att överklaga beslut minskar? 

Ju högre upp i hierarkin som beslut fattas, ju mer schablonmässiga tenderar de att bli. För att citera Axel Oxenstierna; ”Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs?”

Jag hade fel om Cementa, MÖD avvisade ansökan!

Av Miljörealisten

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) avvisade Cementas ansökan avseende brytning av kalk, vilket leder till 3/4-delar av landets cementproduktion upphör den sista oktober! Effekterna förväntas bli närmast katastrofala. Jag har tidigare skrivit om Cementa på bloggen. I detta inlägg belyser jag de påståenden som fanns i Aftonbladets artikel med de faktiska förhållande som de har lagts fram för mark- och miljööverdomstolen, beslutet samt egna reflektioner.  

Åsikter i Aftonbladets artikel

I ABs artikel, april 2021, får oemotsagt följande åsikter föras fram. Ingen vet hur grundvattnet leds fram. Ska vår lokala miljö offras för att resten av världen ska få tillgång till cement?

Av domstolshandlingarna framgår tydligt hur grundvattnet strömmar och påverkas av det planerade uttaget med tillhörande grundvattensänkning. En teoretisk modell har utarbetats av högt kvalificerade hydrogeologer och redovisas i 50-sidigt PM som kan laddas ned från Cementas hemsida. Modellen har kalibrerats och validerats. Den beskriver på ett tydligt sätt hur grundvatten rör sig från de mer höglänta delarna i väster till havet i öster. 

Den cement som produceras vid fabriken i Slite förser Sverige med cement, det torde bli uppenbart när produktionen stoppas. Eller är det så att fastlandssverige är en del av resten av världen?

Kalkbrytningen är redan nere 40 meter under Tingstäde träsk, berättar hon.

Ja det är sant, för det västra brottet som ligger omedelbart väster om cementfabriken. Det man inte talar om är att Tingstäde träsk ligger 7 km fågelvägen från västra brottet! 

Jag och många med mig är oroliga för att hela sjön kommer att försvinna i fall ännu flera vattenförande ådror sprängs av.

Den geologiska utredningen har visat att grundvattnet öster om Tingstäde träsk ligger högre än sjöns yta. Sen vill jag upprepa och förtydliga det som jag skrev tidigare;

Den torra och rekordvarma sommaren 2018 ställde allt på sin spets. Trädens rötter kom inte längre åt vatten och torkan blev förödande.

Karin Mårtensson iakttog hur barren på tvåhundraåriga tallar skiftade från grönt till brunt. Hur de därefter började falla av. Hur hela träden till sist färgades gråa. Nu står vi i en skog av döda och döende och ännu levande tallar.

Men det har inte någonting med grundvattennivåer att göra i det här sammanhanget. Grundvattnet sjunker sommartid ibland upp till 20 m. Träden, framför allt tallarna, har grunda rötter som söker sig ner i bergsskrevor. En torr sommar är förödande för växtligheten, men sådana har inträffat förr. Klimatet är inte statiskt utan har alltid förändrats över tid. Växligheten repar sig förr eller senare. 

Det finns de som hävdar Cementas omställning motverkar ett verkligt skifte. Att den gjuter fast oss i ett system, och ett byggmaterial, vi behöver lämna.

Ja, det går bra att önska sig andra byggnadsmaterial, men cement är ett material med lång beständighet. Se bara på Colosseum i Rom, som är byggt med cement! Dock fanns inte armeringsjärn på den tiden. 

Det går inte att komma ifrån att Aftonbladet har publicerat en partsinlaga utan att göra nödvändig faktakoll eller låtit andra parten komma till tals. Det är talande för svensk journalistik. 

Varför fick inte Cementa tillstånd till brytning av kalk av mark- och miljööverdomstolen?

Cementa fick tillstånd till brytning av kalk i underinstansen Mark- och miljödomstolen. En ledamot i domstolen var skiljaktig. Texten nedan är hämtad från beslutet avseende den avvisade ansökan. 

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) gör följande bedömningar

Behovet av uppdatering av den modell som redovisades när ansökan gavs in till mark- och miljödomstolen gör i sig att grundvattenmodellens robusthet då kunde ifrågasättas. Modellen har nu kalibrerats mot mer än två år efter ansökningstillfället genomförda mätningar. Det framstår som sannolikt att fler mätningar skulle leda till ytterligare förändringar av modellen. Modellens förmåga att förutsäga hur den sökta verksamheten i framtiden skulle påverka omgivningen kan fortfarande ifrågasättas.  

Det framstår som osäkert i vilken utsträckning som modellen kan förutsäga vilken påverkan som den sökta verksamheten vid File hajdar-täkten skulle ha på omgivningen.

I domstolens bedömningar säges bl a; MÖD konstaterar att grundvattenmodellen i sig och det använda nollalternativet har påpekade brister och att dessa i huvudsak förelåg redan vid ansökningstillfället. Trots uppdatering kvarstår en inte obetydlig osäkerhet och övrig utredning kan inte kompensera detta.  

Vid en samlad bedömning anser domstolen att det inte går att dra tillräckligt säkra slutsatser om vilken betydelse den sökta verksamheten vid File hajdartäkten skulle få på omgivningen.

Det som nu har sagts om grundvattenmodellen och nollalternativet har i någon omfattning betydelse även vid bedömningarna när det gäller grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Roma.

Vidare påverkar täkterna grundvattenförekomsten Mellersta Gotland-Roma som inte uppnår kraven för god grundvattenstatus avseende klorid. Som länsstyrelsen har redovisat motsvarar Cementas grundvattenuttag från de två täkterna File hajdar och Västra brottet ca 80 procent av det totala vattenuttaget i grundvattenförekomsten. Av redovisningen framgår det också att det genom åren har gjorts mycket stora uttag av grundvatten till verksamheten.

MÖDs slutsats

Mot bakgrund av de ovan redovisade bedömningarna anser Mark- och miljööverdomstolen att miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön. Mark- och miljööverdomstolen gör därför bedömningen att det föreligger ett processhinder för prövning av Cementas ansökan om tillstånd.

Cementas överklagande

Cementa har reagerat på domen och kommer i sitt överklagande till Högsta domstolen med mycket allvarlig kritik, som jag listar i punktform. 

  • För lång tid mellan huvudförhandling och meddelande av dom.
  • Om domstolen är domför i de fall det tekniska rådet saknar formell kompetens inom de i målet centrala sakfrågorna.
  • I vilken omfattning sökanden behöver beskriva konsekvenserna av att ansökt verksamhet inte kommer till stånd.
  • Hur sakägarkretsen, dvs. kretsen av potentiellt skadelidande, ska avgränsas.
  • Om prövningsmyndigheten i ett avvisningsbeslut måste redogöra för och uttryckligen ta ställning till sökandens inställning till de av prövningsmyndigheten påstådda bristerna i miljökonsekvensbeskrivningen. 

I beslutet skriver domstolen att Cementas grundvattenuttag motsvarar ”ca 80 procent av det totala vattenuttaget i grundvattenförekomsten” och hänvisar till uppgifter som har redovisats av länsstyrelsen. Detta är ett direkt felaktigt påstående. Det länsstyrelsen i själva verket redovisade vid huvudförhandlingen var att Cementa står för ca 80 procent av den totala grundvattenbortledningen i ett visst område. Vilket område länsstyrelsen avsåg framgår inte av länsstyrelsens redovisning, men det omfattar tydligen bara Cementas länshållning, kommunens närliggande grundvattentäkt och en bondgård.

I Cementas överklagande finns redovisat flera sakfrågor som domstolen har uppfattat på ett direkt felaktigt sätt. I det fall domstolen finner att inte hela den ansökta verksamheten kan tillåtas, finns det inget rättsligt hinder mot att domstolen i stället meddelar tillstånd till en begränsad del av den ansökta verksamheten, i enlighet med principen major includit minor. Domstolen har i det överklagade beslutet konstaterat att ”miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön”. Det går inte utläsa vilka brister som domstolen har identifierat. 

Det finns all anledning för HD att ta upp detta mål för att bl a klarlägga de frågor som listas ovan. 

Slutord

Det är tyvärr alltför vanligt att myndigheter (gäller ej mark- och miljödomstolarna) i ökad omfattning lämnar den professionella inställningen och i stället blir aktivister. Möjlighet till detta ges genom försiktighetsprincipen där sökande i allt större omfattning skall redovisa allt fler osannolika alternativ, som ofta inte har så mycket med den fysiska verkligheten att göra. De får ofta stöd av sina aktioner av media. Det går alltid att önska sig ytterligare utredningar, högre precision och fler inventeringar utan att detta leder till ett förbättrat beslutsunderlag. Den fysiska verkligheten är komplex och kan bara modelleras till en rimlig nivå. Ytterligare decimaler är bara gissningar! Skälighetsprincipen har allt mer urholkats. 

Det är bara att hålla med Nicklas Skår, expert inom miljölagstiftning på Svenskt Näringsliv; ”Långa och komplicerade tillståndsprocesser riskerar leda till att allt fler investeringar lämnar Sverige. Det är under all kritik. På sikt kan hela industrier försvinna från landet”.

Det råder ett ställningskrig mellan myndigheterna och sökande vid tillståndsprövningen som inte på något sätt är konstruktivt. Under tillståndsprocessen tillkommer ytterligare krav som inte kunde förutses vid inledningen, vilket leder till osäkerhet hos sökande. Sverige som industrination håller på att nå vägs ände? 

Högsta domstolen ger förhoppningsvis prövningstillstånd i målet, men är osannolikt att det avgjorts före den sista oktober. Beslut på hög nivå brukar fattas med grov yxa, men rimligen får Cementa fortsätta sin brytning. Därefter återstår prövningen av Cementfabriken. Ytterligare en liten tuva?

Varför brinner det hos Ragn-Sells i Norrköping?

Vid 18-tiden på lördagskvällen 17 juli 2021 larmades räddningstjänsten till en brand på en avfallsanläggning på Häradsudden, nära Lövstad i Norrköping.

På P4:s frågor hade företaget hade ingen kunskap om hur branden kan ha uppkommit? Hade branden kunnat förhindras genom bättre bevakning? Den frågan ställdes inte.

Bolidens farliga avfall i Chile, Arica

Nu har de drabbade i Arica, Chile åter aktualiserat frågan om det farliga avfallet. Bolidens kommunikationsdirektör avvisar alla krav bl.a med hänvisning till friande dom i ansvarsfrågan.

Så här skrev vi 2018 om händelser kring det farliga avfallet:

Alldeles oavsett vad som avtalats mellan Boliden och Promel borde de som hade kunskapsmässiga förutsättningar slagit larm för att undvika skador på människor och natur. Det går inte att fastställa att Boliden tagit ett sådant ansvar. Istället har Boliden prioriterat den rättsliga processen för att undvika kostnader och ansvar. Detta är djupt klandervärt. I allmänhetens ögon, både i Chile och förmodligen även i Sverige är utfallet av den mångåriga tvisten djupt orättvist trots att tingsrätten friat bolaget Boliden AB.

Det Boliden inte inser är det enkla faktum att ingenting är klart förrän det är klart. Boliden borde inse att någonting måste göras för att lösa tvisten kring och konsekvenserna av det farliga avfallet. Av allt att döma kommer Boliden inte att slippa ansvar. Sverige som handelspartner kan tappa anseende av denna utdragna tvist.

Branden i avfall, Kagghamra, Botkyrka kommun

Vassa frågor kom från DN och TV4, och kommunens företrädare hade svårigheter att svara. Dåliga kunskaper och förberedelser att definiera undersökningssekretess. Hänvisning till pågående undersökning togs till när man blev osäker vid presskonferens den 22 januari. Kommunen hemlighöll prover som visade på miljögifter. Läs på SVT.

Med alla reportage i media om Think Pink borde myndighetspersonerna ha förstått att inget var att vänta från bolaget i form av säkerhetsåtgärder. Förbluffande att myndighetspersoner tycks ha blivit tagna på sängen den 23 december när ”högen” självantände för andra gången. Man hade ju haft en brand genom självantändning redan i november, som man lyckades släcka.

Tack vare uppmärksamhet i media igår den 28 januari i DN, Expressen, TV4, SR Ekot m.fl blev det fart på myndigheterna. Sjunger regeringen med MP sin svanesång med förslag på ändringar i lagen?

Think Pink kommer att åtalas för miljöbrott. Kommer Botkyrka kommun och dess chefer att stå till svars för försök till mörkläggning?

Ragn-Sells ekologiska fikonspråk

Av Miljörealisten

Ragn-Sells som är en aktör inom avfallsbranschen har nu gett sig in i hälsosegmentet. Det senaste tillskottet till Ragn-Sellskoncernen är bolaget Treatment and Detox.

Detox finns inte med i tryckta SAOL från 1998. Men nätet ger ju besked. Google ger svar, detox betyder avgiftning. En sökning av sidor på svenska visar att detox är förknippat med metoder som aktivt påstår sig medföra att kroppen renas på gifter och slaggprodukter. Sätten för att åstadkomma detta är oerhört många. Den svenska debatten visar att den traditionella vetenskapen inte har mycket till övers för detoxkurerna. Förenklat sammanfattat, att äta rätt är givetvis bra, men alla de kurer som behövs för att avgifta kroppen som tarmsköljningar mm. är man negativ till.

Bolaget Treatment and Detox har samma organisationsnummer som det tidigare Ragn-Sells avfallsbehandling, således bara namnändrat. Det tidigare var väl inte lika tidsanpassat eller så har väl verksamheten utvidgats. Det svenska språket har en tendens att inte längre räcka till eller vara tillräckligt fint. Men det gäller samma verksamhet behandling och deponering av avfall, vilken förklaras i en video. Ledorden är det cirkulära samhället och begreppet giftfri miljö.

Det cirkulära samhället bygger i huvudsak på storskaliga materialflöden. Det genererar transporter med tillhörande miljöpåverkan. Den giftfria miljön är en utopi eftersom naturen även utan människans ingrepp innehåller ämnen som kan rangeras in i begreppet gifter. Endast vid ett tillfälle nämner man ordet avfall. Det vanligaste är ordet material. Oavsett hur bra vi kommer att bli på att sortera och återcirkulera flöden kommer det alltid att finnas något kvar som är farligt som vi inte vill ha tillbaka i cirkulationen.

Ragn-Sells jobbar med deponier som är en slutförvaring, eller en tillfällig förvaring på sådana material som inte, för stunden, kan behandlas idag. Bolaget menar att det finns värden i det här materialet som framöver, när tekniken har blivit billigare, kan återanvändas i samhället.

Det är sannolikt en utopi att återvinna material, vilka primärt är metaller, från en kökkenmödding som har deponerats. De metaller som finns i våra nedgrävda underjordskablar torde vara det mest intressanta materialet att återvinna. Det är idag inte lönsamt, trots högt kopparpris.

Dagens deponi skiljer sig från dåtidens då man bara deponerade rakt på backen, byggde högar och täckte över det med jord. Nu finns ju botten med olika lager och skikt som säkrar att ingenting sipprar ut.

Men verkligheten har visat att lagren inte är täta, utan en källa till bekymmer och omfattande utsläpp!

Askor förbehandlas i en betongstation för att binda fast olika ämnen i askorna, och att ge askan en struktur så att den kan deponeras. Flygaskor behandlas genom att tvätta askan så att den blir mindre farlig, och kan läggas på en deponi för icke farligt avfall, i stället för en deponi för farligt avfall. En restprodukt från den här behandlingen är olika former av salter.

Det här är Ragn-Sells spets i detta avseende. Salterna som står för 40 procent av innehållet är natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid. Det kommersiella värdet av salterna är inte högt men resten av avfallet kan deponeras på en enklare deponi. Frågan är om utvinning av salterna är detox? Svettning är en del av detox och då lämnar ju salterna kroppen! Salterna används bland annat som vägsalt.

I Norge finns ett stenbrott där Bolaget deponerar avfall. Ca 400.000 ton sten tas ut varje år och ca 210.000 ton avfall läggs in årligen.

Så länge företaget är politisk korrekt kommer man att vara en aktör i miljörörelsen som bidrar till ökade transporter och en högst marginell miljönytta genom ny deponeringsteknik. Även i fortsättningen måste det som inte cirkuleras på ett eller annat sätt deponeras. Så länge som vi har en produktion av varor som innehåller ”gifter” enligt den politiska definitionen, kommer avfallet att innehålla dessa. Vem har sett en bil utan ett startbatteri som innehåller bly?

Ordet detox har en klang av humbug över sig. Ragn-Sells Treatment och Detox är ett företag som uppenbarligen vill bli förknippat med kvacksalveriets tarmsköljningar!

Damm sprids från Aitik-gruvan

Har vi inte kommit längre? Ett skikt av grått damm med okänt innehåll ligger på isen som syns tydligt och som kan samlas upp genom att stryka handen mot isen. Kommunikationsdirektören i Boliden, Klas Nilsson besvarar frågan om dammet som sprids från Aitik-gruvan. –Absolut ingen fara för allmänheten, säger han.

Oron avfärdas av bolaget. Han säger att dammet inte är farligt, trots att det är en kemisk process i anrikningsverken. –Vi mäter och följer upp det här och i och med att det är så små halter som sprids, så är det absolut ingen fara för allmänheten, säger Klas Nilsson. I denna länk ser du hur det såg ut på kvällen och dagen efter sandstormen.