Claes-Erik Simonsbacka svarar Sven Ekholm, en av våra besökare, om artikeln ”Alla vindkraftverk måste stängas!”

I artikeln ”Alla vindkraftverk måste stängas!” frågar en av våra besökare, Sven Ekholm:

Har något hänt i denna fråga? Vi är mitt uppe i en etablering av vkv och förespråkarna hävdar att det är trams att områdena runt vkv blir otillgängliga. Tacksam för besked

Här kommer ett uttömmande svar från Claes-Erik Simonsbacka:

Sven Ekolm frågar: ”Har något hänt i denna fråga?
Då arbetsmiljöverket i sitt yttrande RET 2010/100291 (2010-03-11) uppger, att ”För närvarande planeras ingen utpräglad marknadskontrollinsats inom området. Vi planerar däremot en nationell tillsynsinsats mot vindkraftverk som kommer att starta inom kort.” Med stöd av genomförda tillsynsprotokoll kan tyvärr konstateras, att inga maskinrelaterade säkerhetsaspekter har beaktats vid tillsynen. Tillsynen har i princip endast beaktat organisatoriska arbetsgivarfrågor. Arbetsmiljöverket har i samband med tillsynen inte i ett enda fall/ärende ens bemödat sig om att begära in tillverkarens tillverkningsdokumantationen ur hans ”tekniska akt”  (TCF, Technical Construktion File), MD bilaga 5 och t.ex. granskat och kontrollerat att de harmoniserade standarder som bl.a. avses i maskindirektiv (MD) 98/37/EC 6 § tredje stycket har har tillämpats på korrekt sätt och att tillverkaren utfärdat ett intyg om dokumentationens korrekthet. Den tekniska dokumentationen som skall ingå i den ”tekniska akten” ska syfta till att ge information om vindkraftverkets konstruktion, tillverkning och drift på dess fysiska uppställningsplats.
Då Arbetsmiljöverket enligt ovan tydliggjort sin avsikt att ”blunda” för de i driftvarande vindkraftverksmaskinernas hälso- och säkerhetsrisker för person samt i förekommande fall egendom och husdjur kan inte ett slutligt avgörande erhållas utan, att EG-domstolen lämnat ett förhandsavgörande eller avkunnat en dom i ärendet/frågan.
NOTERA, att EG-domstolens huvudsakliga uppgift är att tolka EU-ländernas gemensamma regelverk och har ensamt mandat att tolka och döma i tvister/mål om hur EG-rätten skall tillämpas. Detta innebär att ingen svensk domstol har mandat att tolka och döma i mål som t.ex. berör EG:s-produktdirektiv utan, att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.
OBSERVERA även, att arbetsgivaren/verksamhetsutövaren har ansvaret för maskinens/vindkraftverkets säkerhet enligt Arbetsmiljölagens 3 kap. 8 §, oavsett om vindkraftverk är CE-märkta eller ej. Arbetsgivaren/verksamhetsutövaren måste också alltid själv förvissa sig om att en maskin verkligen är säker att använda. En arbetsgivare/verksamhetsutövare får endast använda maskinen, vindkraftverket, om den minst uppfyller grundläggande (väsentliga) hälso- och säkerhetskrav i enlighet med relevanta EG-produktdirektiv samt Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2006:04 – Användning av arbetsutrustning.
Det är förbjudet att anbringa märkning som kan vilseleda tredje (3:e) person vad gäller CE-märkningens innebörd. Det är också åtalbart att ta en icke CE-märkt maskin i yrkesmässigt bruk.
Sven Ekolm frågar vidare: ”Vi är mitt uppe i en etablering av vkv och förespråkarna hävdar att det är trams att områdena runt vkv blir otillgängliga.
Kan inte kommentera ”förespråkarnas” bristande kunskap om ”den nya metodens” (The New Approach) lagstiftningsteknik.
NOTERA även, att den svenska tillståndsprocessens som samråd, tillståndsprövning, tillåtlighetsbeslut och bygglov inte alls omfattar maskinsäkerhetsrelaterade aspekter och därigenom behöver myndigheterna inte bedöma om miljöbalkens portalparagraf, 1 kap 1 §, punkt 1 uppfylls, trots att vindkraftverk bevisligen kan utsätta människor för allvarliga skador och andra olägenheter.
”För att tillståndsgivande myndigheter i varje enskild tillståndsprocess även skall kunna beakta farliga maskinrelaterade hälso- och säkerhetsrisker, bör sakägare och/eller andra berörda begära/kräva att tillverkaren/exploatören vid samråd åtminstone redovisa följande, för att bl.a. kommunen legalt skall kunna ansvara för att bedöma behovet av riskavstånd och om någon särskild riskanalys behöver göras.” (Vindkraftshandboken sida 32-33):
 1. Vad räckvidden, skyddsområdet, är på uppställningsplatsen för utkastande föremål som iskast, blad, bladdelar, bultar etc. (”Worst-Case Scenario”)?
 2. Om och hur krav i enlighet med maskindirektiv (MD) 2006/42/EC (AFS 2008:3), bilaga 1 punkt 1.3.3 (”Risker orsakade av fallande eller utkastande föremål”) uppfylls?
 3. Om och hur säkerhetsfunktioner och tekniska anordningar uppfyller de krav, som gäller för den specificerade tillämpningen och/eller avsedda användningen på uppställningsplatsen enligt MD 2006/42/EC (AFS 2008:3) bilaga 1, punkterna 1.2.1 (”Styrsystems säkerhet och tillförlitlighet”), 1.2.2 (”Manöverdon”), 1.2.4 (”Stoppanordningar”), 1.2.6 (”Fel i kraftförsörjningen”) och 1.2.7 (”Fel i styrkrets”)? Det vill säga, uppfyller styrutrustningar och styrkretsar bland annat de säkerhetskrav som erfordras för att kunna hantera skyddsfunktioner av kategori 2-4 enligt EN 954-1:1996, (”Maskinsäkerhet – Styrsystem – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem – Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper”)?
 4. Om vindkraftverken, som bevisligen kan förorsaka farliga tillstånd, är utrustade med rusningsskydd som skall initiera lämpliga styråtgärder och förhindra återstart? Fordringar i enlighet med den harmoniserade standarden ”Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar” SS-EN 60204-1:2006 avsnitt 7.6 och åtgärder enligt avsnitt 9.3.2 (åtgärder för att minimera risker i händelse av fel) skall därvid beaktas och uppfyllas.
 5. Om och hur nödvändig säkerhet i enlighet med krav i MD 2006/42/EC (AFS 2008:3) bilaga 1 punkt 1.1.2 (”Principer för integration av säkerhet”) och 1.5.6 (”Brand”), uppfylls?
 6. Om och hur säkerhetskraven enligt MD 2006/42/EC (AFS 2008:3), bilaga 1 punkterna 1.1.2 (”Principer för integration av säkerheten”) och 1.5.9 (”Vibrationer”), uppfylls?
 7. Om och hur vindkraftverket är försedda med säkra och redundanta detekterande tekniska skyddsanordningar, som på uppställningsplatsen uppfyller MD:s och lågspänningsdirektivets grundläggande säkerhets- och tillgänglighetskrav samt som säkerställer/garanterar, att all is har avlägsnats från rotorbladen under en avisningscykel?
 8. Om och hur skyddsanordningar/skyddsfunktioner som bland annat styrutrustning, vakter och/eller givare (mätutrustningar, detektorer, sensorer), på uppställningsplatsen i kallt och/eller isigt klimat/miljö, uppfyller relevanta fordringar på  säkerhetskategorier i enlighet med den harmoniserade standarden EN 954-1:1996 (Maskinsäkerhet – Styrsystem – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem – Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper”), som gäller parallellt med SS-EN ISO 13849-1: 2006 (Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem – Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper.)?
 9. Av MD:s bilaga 1, punkt 2 framgår det att risker som noterats ska åtgärdas med hänsyn till principerna för integration av säkerheten enligt punkt 1.1.2.” (Principer för integration av säkerhet). Med anledning härav skall redogöras för hur respektive noterad risk skall åtgärdas.
 10. Om och hur krav i enlighet med MD 2006/42/EC (AFS 2008:3), bilaga 1 punkt 1.1.2 b), (”Principer för integration av säkerheten” – ”Nödvändiga skyddsåtgärder skall vidtas för sådana risker som inte kan undanröjas”), uppfylls?
 11. Om och hur vindkraftverket på uppställningsplatsen uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt MD 2006/42/EC, lågspänningsdirektiv (LVD) 2006/95/EC, direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMCD) 2004/108/EC, direktivet för tryckbärande anordningar (PED) 97/23/EC och direktivet för enkla tryckkärl (SPVD) 87/404/EEC?
 12. ”Tillverkaren”/”Importören” skall enligt MD identifiera alla risker och för varje identifierad risk skall hänsyn tas till den allvarligaste skada eller ohälsa, som kan drabba person och i förekommande fall husdjur vid varje identifierad risk, även om sannolikheten kan anses som obefintlig. Med anledning härav skall informeras om den allvarligaste skada och ohälsa som kan drabba den person/människa och/eller i förekommande fall egendom (inkl. renar) samt husdjur, som på uppställningsplatsen befinner sig inom räckvidden för skyddsområdet enligt fråga nr. 1 ovan, p.g.a.:
– Iskast?
– Utkastande bultar, skruvförband och/eller mätutrustning?
– Utkastande delar av rotorblad?
– Utkastande rotorblad?
– Fallande vindkraftverk?
– Skadliga ämnen som finns i vindkraftverk och sprids ut till omgivningen?
– Brand?
13.  Åskskyddssystemets utformning?
Bureå 2010-07-04
Claes-Erik Simonsbacka

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *